ШтоТиТежи: Студентка сум, како да се справам со мојот патријархален татко?

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Рубриката #ШтоТиТежи постои за одговарање конкретни прашања што ги мачат младите. Група на психолози-психотерапевти ќе дадат стручно мислење и совет на прашања поставени од страна на нашите читатели, а прашањата и одговорот на психологот секој четврток ќе бидат објавувани на нашиот сајт, секако анонимно.

  Доаѓам од семејство кое се слуша само мажот што ќе каже и како ќе каже, мора да се слуша. Веќе некое време психички имам проблеми од ситуациите дома што ми се случуваат и тешко наоѓам концентрација и мир за да можам да учам, бидејќи сум на факултет. Со мајка ми и помалата сестра се држиме цврсто, за брзо ќе си одиме од домот во кој што сме моментално. Свесна сум што се случува но сум беспомошна, бидејќи цело време пари се во прашање, пари нема итн.

  Како да се справам со ова? Што да направам бидејќи веќе немам начини и не можам убаво и разбирливо да комуницирам со татко ми. Како да најдам мир? Се пробавме со мајка ми но тој по старо си тера.

  Здраво,

  Ти благодарам што сподели со нас толку значајна тема за тебе. Доколку ги читаш овие одговори кои ги пишуваме, ќе забележиш дека често пати разработуваме теми поврзани со семејството. Конфликтните ситуации се многу чести бидејќи речиси и да не постои семејство во кое се е совршено.

  Од она што успеав да го прочитам се работи за некаков застој во односот со твојот татко. Бидејќи се уште студираш и на некој начин си финансиски зависна од твоите родители постојат неколку насоки во кои можеш да погледнеш. Пред да ти понудам некакво размислување, би сакала да напоменам дека е многу важно да го погледнеш односот со твојот татко изолирано од неговиот однос со другите членови во семејството. Што е тоа што те прави несреќна во односот со него? Што ти недостига? Во ситуации во кои сме ранливи и повредени често пати се случува да зборуваме од позиција на лутина и да заборавиме да ги сместиме емоциите и она што не боли, во зборовите кои ги употребуваме. Ваквата позиција често пати не носи на место на кое не сме слушнати и не сме разбрани.

  Нашите родители се личности кои не ги бираме но најмалку за кое може да им бидеме благодарни е што не донеле на овој свет и што сме се родиле благодарение на нив. Ваквата појдовна точка не поддржува во процесот на прифаќање на она што тие се како и прифаќање на разликите кои се појавиле со текот на годините. Секако, тоа не значи дека доколку се наоѓаш во токсична средина треба да останеш таму. Насока во која би можела да гледаш е сепаративниот процес во кој се наоѓаш. Какво сакаш да биде твоето идно живеалиште? Дали можеби размислуваш за некаква работа и финансиска независност? Што би можело во овој момент да ти помогне и да те поддржи во процесот на одделување од примарното семејство и она што те прави несреќна?

  Во случаи во кои се работи за финансиски застој првото нешто кон кое најчесто се осврнуваме е креирање на сопствен фонд кој би ни донел финансиска независност. Од тука можеш да разгледуваш многу начини на кои тоа можеш да го постигнеш. Твојата идна кариера, работни позиции кои би ти овозможиле поголема слобода и слично.

  Ти благодарам што го сподели со нас она што ти тежи и ти посакувам успех во твоето растење и трагање.

  Одговорот е даден од Тиана Ивановска, дипломиран психолог и психотерапевт под супервизија при Гешталт Институт Скопје. Дипломира во 2017 година на Институтот за психологија при Филозофски Факултет и истата година се запишува на Магистерските студии по Стратегиски менаџмент на човечки ресурси на Еконосмки Факултет при УКИМ. Паралелно 6 години посетува едукација за Гешталт психотерапија при Гешталт Институт Скопје. По дипломирањето работи на повеќе проекти, меѓу кои соработки со невладини организации во сферата на подобрување на менталното здравје кај младите со посебен акцент на адолесценти и студенти. Добитник е на многу сертификати и дипломи за успешна соработка во доменот на психологијата и менталното здравје.

 • ÇfarëTëRëndon: Jam studente, si t’ia dal me babanë tim patriarkal?

  Rubrika #ÇfarëTëRëndon ekziston që t’i përgjigjet pyetjeve specifike që i shqetësojnë të rinjtë. Një grup i psikologëve-psikoterapeutëve do të japin mendimin profesional dhe këshilla për pyetjet e bëra nga lexuesit tanë dhe pyetjet dhe përgjigjet e psikologut do të postohen në faqen tonë çdo të enjte, gjithsesi në mënyrë anonime.

  Vij nga një familje tek e cila dëgjohet vetëm burri se çfarë do thotë si do të thotë, duhet të dëgjohet. Tash për një kohë kam probleme psikike nga situatat që më ndodhin në shtëpi dhe e kam të vështirë të gjej përqendrim dhe paqe, në mënyrë që të mund të studioj sepse jam në fakultet. Me nënën time dhe motrën më të vogël mbahemi fortë, së shpejti do të largohemi nga shtëpia ku jemi. Jam e vetëdijshme për atë që po ndodh, por jam e pafuqishme sepse gjatë gjithë kohës janë në pyetje paratë, nuk ka para etj.

  Si mund t’ia dal me këtë? Çfarë të bëj sepse nuk kam më asnjë mënyrë dhe nuk mund të komunikoj me babanë tim në mënyrë të mirë dhe të kuptueshme. Si mund të gjej paqe? Provuam gjithçka me nënën, por ai e çon sipas të vjetrës.

  Përshëndetje,

  Faleminderit që ndatë me ne një temë kaq të rëndësishme për ju. Nëse i lexoni këto përgjigje që shkruajmë ne, do të vini re se shpesh punojmë në tema të lidhura me familjen. Situatat e konflikteve janë shumë të zakonshme pasi pothuajse nuk ka asnjë familje që është e përsosur.

  Nga ajo që arrita të lexoj, bëhet fjalë për ndonjë ngecje në lidhje me babanë tuaj. Meqenëse jeni duke studiuar dhe në një mënyre je financiarisht e varur nga prindërit tuaj, ekzistojnë disa drejtime që mund t’i shikosh. Përpara se të të ofroj ndonjë mendim, do të doja të të përmendja se është shumë e rëndësishme t’i shohësh marrëdhëniet me babanë tënd në mënyrë të izoluar nga marrëdhëniet e tij me anëtarët e tjerë të familjes. Çfarë të bën të pakënaqur në marrëdhënien me të? Çfarë të mungon? Në situata kur jemi të prekshëm dhe të lëndueshëm, ndodh shpesh që të flasim nga pozicionimi i zemërimit dhe të harrojmë të vendosim emocionet tona dhe ajo që na lëndon në fjalët që përdorim. Ky pozicion shpesh na sjell në një vend ku shpesh nuk jemi të dëgjuar dhe të kuptuar.

  Prindërit tanë janë individë që ne nuk i zgjedhim por më së paku për të cilën mund t’i jemi mirënjohës është se na sollën në këtë botë dhe se kemi lindur falë tyre. Kjo pikë fillestare na mbështet në procesin e pranimit të asaj që ata janë dhe pranimin e dallimeve që janë shfaqur ndër vite. Sigurisht, kjo nuk do të thotë që nëse ndodhesh në një mjedis toksik, duhet të mbetesh atje. Drejtimi në të cilin mund të shohësh është procesi i ndarjes në të cilin ndodhesh. Si dëshiron që të jetë vendbanimi jot i ardhshëm? Vallë ndoshta mendoni për ndonjë punë dhe pavarësi financiare? Çfarë do mund t’ju ndihmojë në këtë moment dhe të të mbështesë në procesin e ndarjes nga familja parësore dhe ajo që të bën të pa lumtur?

  Në rastet kur bëhet fjalë për ngecje financiare, gjëja e parë që shpesh shikojmë është krijimi i fondit tonë që do të na sillte pavarësi financiare. Nga këtu mund të shqyrtoni shumë mënyra se si mund ta arrini këtë. Karriera juaj në të ardhmen, pozitat e punës që do të të lejonin liri më të madhe dhe ngjashëm.

  Faleminderit që ndatë me ne atë që ju rëndon dhe ju uroj suksese në rritjen dhe gjurmimin tuaj.

  Përgjigja është dhënë nga Tijana Ivanovska, psikologe e diplomuar dhe psikoterapiste nën supervision pranë Institutit Gestalt Shkup. Diplomoi në vitin 2017 në Institutin e Psikologjisë në Fakultetin Filozofik dhe në të njëjtin vit regjistron Studimet e Magjistraturës në Menaxhimin Strategjik të Burimeve Njerëzore në Fakultetin e Ekonomisë në UKIM. Gjashtë vjet paralelisht viziton edukim për Geshtalt Psikoterapi pranë Geshtalt Institutit Shkup Pas diplomimit punon në disa projekte, ndër të cilat bashkëpunime me OJQ në fushën e përmirësimit të shëndetit mendor të të rinjve me theks të veçantë në adoleshentët dhe studentët. Është fituese e shumë certifikatave dhe diplomave për bashkëpunim të suksesshëm në fushën e psikologjisë dhe shëndetit mendor.