ШтоТиТежи: Расположението ми зависи од тоа како ме гледа личноста што ми се допаѓа

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Рубриката #ШтоТиТежи постои за одговарање конкретни прашања што ги мачат младите. Група на психолози-психотерапевти ќе дадат стручно мислење и совет на прашања поставени од страна на нашите читатели, а прашањата и одговорот на психологот секој четврток ќе бидат објавувани на нашиот сајт, секако анонимно.

  Расположението ми се менува во зависност од тоа како ме третира личноста која ми се допаѓа во моментот. Дали таквата појава е нормална или треба да поработам на нешто во однос на тоа како гледам на другите?

  Здраво,

  Ти благодарам што го сподели она што ти тежи. Се надевам дека преку одговорот  ќе осветлиме некои аспекти кои би можеле да бидат насоки за твое размислување и  делување со цел да се најдат можни одговори и решенија.

  Човекот е социјално суштество. Ова значи дека постојано развива односи и релации со другите. Тоа се луѓето кои се во неговата непосредна околина, семејството, роднините, партнерите, пријателите…При оваа комуникација значаен е нивниот фидбек, коментар и споделување. Сите луѓе имаат потреба да добијат потврда дека се прифатени и значајни за другите.

  Ова особено може да се однесува на партнерот или оној кој ти се допаѓа. Сигурна сум дека ти значи доколку личноста која ти се допаѓа ти покаже емоција и внимание, ти даде позитивен фидбек и сл. Како што велиш, од тие реакции зависи твоето расположение. Тука би можел да размислиш кои се твоите очекувања од личноста која ти се допаѓа. Колку тие очекувања се реални? Како се чувствуваш кога таа личност нема да ги исполни твоите очекувања и сл. Одговорите на овие прашања можат да ти помогнат пореално да ја согледаш релацијата со личноста која ти се допаѓа, но и значењето кое им го даваш на своите очекувања.

  Сега би те упатила да размислиш дали ова се однесува само на личноста која ти се допаѓа или е поврзано и со други луѓе во твојот живот. Колку успеваш да поставиш граница помеѓу расположението на другиот/другите и своето? Колкаво значење им придаваш на реакциите на другите, а колку  простор  и значење му даваш на своето расположение?

  Ова се прашања кои би можеле да го поврземе и со воспоставување на личните граници. Тие се нашите физички, емоционални и ментални граници во однос на околината. Тие ни овозможуваат да се заштитиме од повреда која би дошла од околината, а истовремено  да комуницираме на емотивно и рационално ниво со другите значајни личности околу нас.

  Воспоставувањето на здрави лични граници ни овозможува да имаме здрави и продуктивни релации. Тие се основата на грижата за себе. Здрава лична граница значи дека таа е пропустлива кога е потребно, а исто така станува покрута кога е потребно, во функција на заштита на личноста.

  Ова значи дека од нас самите зависи нашето располжение во однос на другите. Во твојот контекст, тоа би можело да се однесува на постоење на сопствена граница за тоа колку дозволувам нечии реакции да влијаат на моето расположение, а колку себеси си давам значење и потврда за да си дојдам во контакт со моите сопствени расположенија и чувства, односно колку ги почитувам моите.

  Воспоставувањето на лични граници подразбира градење на сопствен интегритет и преземање на одговорност за сопствените потреби, постапки и чувства. За да можеш да го направиш ова, можеш да започнеш со давање вредност на сопствените потенцијали, способности и особини, како и почитување на истите кај другите.

  Верувам дека со овој одговор ти дадовме некои насоки за идно делување на патот на твојот личен раст и развој.

  Одговара Ана Попризова, училиштен психолог, психотерапевт и тренер во Гешталт Институт „Синергија“ – Скопје

 • ÇfarëTëRëndon: Humori im varet nga mënyra se si më shikon personi që më pëlqen

  Rubrika #ÇfarëTëRëndon ekziston që t’i përgjigjet pyetjeve specifike që i shqetësojnë të rinjtë. Një grup i psikologëve-psikoterapeutëve do të japin mendimin profesional dhe këshilla për pyetjet e bëra nga lexuesit tanë dhe pyetjet dhe përgjigjet e psikologut do të postohen në faqen tonë çdo të enjte, gjithsesi në mënyrë anonime.

  Humori im ndryshon në varësi të mënyrës sesi më trajton për momentin personi që më pëlqen. A është kjo dukuri normale apo duhet të punoj në atë se si i shikoj të tjerët?

  Përshëndetje,

  Faleminderit që ndave atë që të rëndon. Shpresoj që përmes përgjigjes do të hedhim dritë mbi disa aspekte që mund të jenë udhëzime për mënyrën e të menduarit dhe veprimit tënd, në mënyrë që të gjenden përgjigje dhe zgjidhje të mundshme.

  Njeriu është qenie shoqërore. Kjo do të thotë se vazhdimisht zhvillon marrëdhënie dhe relacione me të tjerët. Këta janë njerëzit në rrethinën e saj të ngushtë, familja, të afërmit, partnerët, miqtë … Gjatë këtij komunikimi janë të rëndësishme reagimet, komentet dhe ndarjet e tyre. Të gjithë njerëzit kanë nevojë që të marrin konfirmimin se janë të pranuar dhe të rëndësishëm për të tjerët.

  Kjo veçanërisht mund të ketë të bëjë me partnerin ose me atë që të pëlqen. Jam e sigurt që e ke fjalën nëse personi që ju pëlqen tregon emocione dhe të kushton vëmendje, të jep fidbek pozitiv dhe ngjashëm. Siç thua, disponimi juaj varet nga ato reagime. Këtu mund të marrësh parasysh se cilat janë pritjet tuaja nga personi që të pëlqen. Sa realiste janë ato pritje? Si ndihesh kur ai person nuk arrin t’i përmbushë pritjet tuaja dhe ngjashëm? Përgjigjet e këtyre pyetjeve mund të të ndihmojnë të perceptosh më realisht relacionin me personin që të pëlqen, por edhe kuptimin që i jep pritjeve tuaja.

  Tani unë do të të udhëzoja të marrësh në konsideratë nëse kjo vlen vetëm për personin që të pëlqen apo ka lidhje me njerëz të tjerë në jetën tënde. Sa arrin të vendosësh kufirin midis gjendjes shpirtërore të tjetrit/tjerëve dhe tëndes? Sa kuptim i jepni reagimeve të të tjerëve dhe sa hapësirë dhe kuptim i jep gjendjes tënde shpirtërore?

  Këto janë pyetje që do mund t’i lidhim edhe me vendosjen e kufijve personale. Ato janë kufijtë tanë fizikë, emocionalë dhe mendorë në marrëdhënie me rrethin. Ato na mundësojnë të mbrohemi nga dëmi që mund të vijë nga rrethi, ndërsa në të njëjtën kohë të komunikojmë emocionalisht dhe racionalisht me individë të tjerë të rëndësishëm përreth nesh.

  Vendosja e kufijve të shëndetshëm personal na mundëson të kemi relacione të shëndetshme dhe produktive. Ata janë baza e kujdesit për veten. Një kufi i shëndetshëm personal do të thotë se është i përshkueshëm kur është e nevojshme, dhe gjithashtu bëhet më i ngurtë në raste të tjera, në funksion të mbrojtjes së vetvetes.

  Kjo do të thotë që nga vetë ne varet qëndrimi ynë ndaj të tjerëve. Në kontekstin tuaj, mund të ketë të bëjë me kufizimin personal për atë se sa lejoj reagimet e dikujt të ndikojnë në gjendjen time shpirtërore dhe sa e lejoj veten që të vij në kontakt me disponimin dhe ndjenjat e mia, d.m.th, sa e respektoj timen.

  Vendosja e kufijve personal përfshin ndërtimin e integritetit personal dhe marrjen e përgjegjësisë për nevojat, veprimet dhe ndjenjat personale. Që të mund ta bësh këtë, mund të fillosh duke u dhënë vlerë potencialeve, aftësive dhe cilësive tuaja, si dhe duke respektuar të njëjtat te të tjerët.

  Unë besoj se me këtë përgjigje ju kemi dhënë disa udhëzime për veprimin e ardhshëm në rrugëtimin për rritjen dhe zhvillimin tuaj personal.

  Anna Poprizova, psikologe shkollore, psikoterapiste dhe trainer në Institutin Gestalt “Synergy” – Shkup