Родителите и учениците во крушевско Норово ќе протестираат поради лошите услови во училиштето

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Револтирани родители на повеќе од 200 ученици во крушевското село Норово утре изутрина ќе протестираат пред училиштето поради, како што велат, лошите услови во кои учат нивните деца. Тие денеска најавија дека новата учебна година нема да започне се додека директорот на училиштето и градоначалникот не обезбедат подобра средина во која ќе може да престојуваат овие ученици.

  Дел од родителите со кои контактираше Радио МОФ , најавија дека протестот ќе започне во седум часот наутро.

  „Компјутери нема, клупите се стари, од Крушево ги носат кај нас. Овде има над 200 ученици кои слушаат настава, се уште се води под основното училиште „Никола Карев“, а на две смени има само еден службеник“, вели Ферис Адеми, еден од родителите кои го организираат протестот.

  Фотографиите кои пристигнаа до нашата редакција, ја прикажуваат моменталната состојба на оваа училишна зграда.

  Овие родители најавија дека за проблемот ќе се обратат и до Санитарниот инспекторат, Министерството за животна средина и Министерството за образование.

  „Бараме да се изјаснат дали е во ред во една клупа што е наменета за првче, во истата клупа да седи и да учи, ученик од седмо и осмо одделение. Исто така, ќе побараме од надлежното министерство, да направи увид во паралелките од прво до четврто одделение, за да види дали во тие училници со таа квадратура има услови за комбинирана настава“, се вели во реакцијата на родителите.

  Според Адеми, бојкотот на наставата ќе продолжи и во наредните денови, ако надлежните не одговорат на нивното барање.

  Поради иста причина, утре ќе протестираат и родителите на учениците од македонската настава во тетовската гимназија „Кирил Пејчиновиќ“. Тие се револтирани бидејќи околу 250 средношколци и овој први септември треба да тргнат на настава во зградата на Работничкиот универзитет во Тетово, без соодветно затоплување, во тесни и импровизирани училници и со запоставени тоалети. Протестниот марш ќе започне во 8 часот од дворот на Работничкиот универзитет, а ќе заврши пред општинската зграда.

 • PRINDËRIT DHE NXËNËESIT E FSHATIT NEROVË TË KRUSHEVËS DO TË PROTESTOJNË PËR SHKAK TË KUSHTEVE TË KËQIJA NË SHKOLLË

  Prindërit e revoltuar të më shumë se 200 nxënësve të fshatit Nerovë të Krushevës, nesër në mëngjes do të protestojnë para shkollës, për shkak të siç thonë ata, kushteve të këqija në të cilit mësojnë fëmijët e tyre.  Ata sot paralajmëruan se viti i ri shkollor nuk do të fillojë derisa drejtori i shkollës dhe kryetari i komunës nuk sigurojnë mjedis më të mirë në të cilin do të mund të qëndrojnë këta nxënës.

  Një pjesë e prindërve me të cilët ra në kontakt Radio MOF, paralajmëruan se protesta do të fillojë në orën shtatë në mëngjes.

  “Kompjuterë nuk ka, bankat janë të vjetra, nga Krusheva i sjellin tek ne. Këtu ka mbi 200 nxënës të cilët vijojnë mësimin, akoma është e regjistruar si shkollë fillore me emrin “Nikolla Karev”, ndërkaq gjatë dy ndërrimeve punon vetëm një nëpunës”, thotë Feros Ademi, një nga prindërit të cilët e organizojnë protestën.

  Fotografitë të cilat arritën në redaksia jonë, e tregojnë gjendjen momentale në këtë shkollë.

  Këta prindër paralajmëruan se në lidhje me problemin e tyre do të drejtohen edhe të Inspektorati sanitar, Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Ministria e Arsimit.

  “Të paktën të deklarohen nëse është në rregull në një bakë që është e dedikuar për nxënës të klasës të parë, në të njëjtën bankë të ulet dhe të mësojë, nxënës i klasës së shtatë ose tetë.  Gjithashtu, do të kërkojmë nga ministria kompetente, të kryejë inspektim në paralelet nga klasa e parë deri në klasën e katërt, që të shohë nëse ato klasa me ato përmasa, metër katror, kanë kushte për mësim të kombinuar”, thuhet në reagimin e prindërve.

  Sipas Ademit, bojkoti i mësimit do të vazhdojë edhe ditët në vijim, nëse kompetentët nuk u përgjigjen kërkesës së tyre.

  Për shkakun e njëjtë, nesër do të protestojnë edhe prindërit e nxënësve që vijojnë mësimin në gjuhën maqedonase në gjimnazin e Tetovës “Kirill Pejçinoviq”.  Ata janë të revoltuar sepse rreth 250 gjimnazistë edhe këtë një shtator duhet të fillojnë mësimin në godinën e Universitetit Punëtor në Tetovë, pa nxehje përkatëse, në klasa të ngushta dhe të improvizuara dhe me banja të rrënuara.  Marshi protestues do të fillojnë në orën 8 nga oborri i Universitetit të Punëtorit, ndërsa do të përfundojë para godinës së komunës.