Просечната оценка на државната матура била 3,25, најниска во последните неколку години

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Просечната оценка која ја постигнаа средношколците на државната матура годинава e 3,25, соопшти денеска Министерството за образование и наука (МОН).

  Споредбено со минатите години, постои намалување на оценката на државната матура, односно просечната оценка лани била 3,65, во 2022 година била 3,78, а во 2021 година била 3,61. Според Државниот испитен центар (ДИЦ), ваквиот резултат се должи на заострените мерки при полагањето кои овој пат беа преземени.

  Резултати по јунскиот испитен рок

  „Вкупно 14.834 пријавени кандидати, на 1 јуни го полагаа задолжителниот екстерен испит по мајчин јазик, додека на 8 јуни се полагаше изборниот предмет, а тестирањето се спроведе во холовите и спортските сали на училиштата, заради поголема прегледност и контрола на набљудувачите над учениците“, посочија од МОН.

  Директорката на ДИЦ Билјана Михајлоска истакна дека биле откриени 49 ученици кои за време на решавањето на тестовите користеле мобилен телефон, додека 4 ученици се фатени како препишуваат решенија по претходно добиени одговори на поставените прашања.

  „При оценувањето на тестовите, оценувачите детектирале 175 ученици кои препишувале на тестовите, како и 22 плагијати. На 268 ученици на кои им е изречена мерката поништување на испитот ќе можат повторно да полагаат во августовскиот испитен рок“, рече Михајлоска.

  Михајлоска истакна дека најголем број прекршување на правилата за полагање на Државната матура се констатирани во СЕПУГС „Арсени Јовков“ – Скопје вкупно 32, потоа во СУГС „Д-р Панче Караѓозов“ – Скопје каде се изречени 18 мерки, во СОУ „8 Септември“ – Тетово има 14 изречени мерки, по 13 мерки за прекршување на правилата на тестирањето се изречени во СОУ „Методија Митевски – Брицо“ – Скопје и ЦСНО „28 Ноември“ – Дебар. Во СУГС „Цветан Димов“ – Скопје се изречени 12 мерки за остранување од процесот на полагање на Државната матура.

  На 8 и 9 јули, учениците ќе можат да поднесат приговори во училиштата за резултатите од матурата, а резултатите по разрешување на приговорите ќе биде на 16 јули. Во периодот од 10 до 18 јули учениците ќе можат да се пријават за августовскиот испитен рок.

  На 12 и 14 август ќе се одржи полагање на екстерните испити од државната матура. Право на полагање во августовскиот испитен рок имаат кандидатите кои не го положиле испитот или биле оправдано отсустни во јунскиот испитен рок.

  Најавени новини од следната година

  Министерката за образование и наука Весна Јаневска за следната година вети две новини кои ќе помогнат за подобра организација на полагањето на државната матура и дека ќе се обидат да нема препишувања и други, како што рече, противзаконски, неетички и неморални дејства и на учениците и на тестаторите и набљудувачи.

  „Ќе инсистирам полагањето на Државната матура да се реализира во амфитеатрите и други простории на јавните факултети каде има блокатори и друга технологија која ќе оневозможи користење на комуникациски уреди за време на полагањето, затоа што најчесто, поединечни и масовни препишувања се случуваат преку примена на мобилни телефони и други уреди на кои има инсталирани апликации за комуницирање“, истакна Јаневска.

  Втората мерка, таа рече дека се однесува на измена на правилниците за полагање државна матура, од аспект на подигнување на одговорностите на лицата кои се вклучени во процесот.

  „Мора да постојат санкции за набљудувачите, тестаторите и за сите они ги делат просториите со учениците што полагаат, а прават пропусти и жаргонски кажано – замижуваат пред некоректни активности од страна на учениците“, додаде министерката.

 • Nota mesatare e matures shtetërore ka qenë 3,25, më e dobëta në vitet e fundit

  Nota mesatare që kanë arritur nxënësit e shkollave të mesme në maturën shtetërore këtë vit është 3,25, njoftoi sot Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH).

  Në krahasim me vitet e kaluara, ka rënie të notës së maturës shtetërore, përkatësisht nota mesatare vitin e kaluar ka qenë 3,65, në vitin 2022 ka qenë 3,78 ndërsa në vitin 2021 ka qenë 3,61. Sipas Qendrës Shtetërore të Provimeve (QSHP), ky rezultat vjen si pasojë e masave të rrepta të cilët ishin ndërmarrë këtë herë gjatë dhënies së provimit.

  “Gjithsej 14,834 kandidatë të paraqitur, më 1 qershor dhanë provimin e obligueshëm ekstern në gjuhën amë dhe më 8 qershor ishte provimi i lëndës zgjedhore, ndërsa testimi u zbatua në korridoret dhe sallat sportive të shkollave, për shkak të mbikëqyrjes dhe kontrollit më të lartë në vëzhguesve ndaj nxënësve”, theksuan nga MASH.

  Drejtoresha e QSHP-së Biljana Mihajlovska theksoi se, janë zbuluar 49 nxënës të cilët gjatë përgjigjeve në teste, kanë shfrytëzuar telefon celular, derisa 4 nxënës janë kapur si përshkruajnë detyra pas përgjigjeve të marra paraprakisht të pyetjeve të parashtruara.

  “Gjatë notimit të testeve, vlerësuesit kanë detektuar 175 nxënës të cilët kanë përshkruar në teste, si dhe 22 plagjiatura. 268 nxënësve të cilëve u është shqiptuar masa e anulimit të testimit, do të mund të hyjnë sërish në provim në afat e gushtit”, tha Mihajllovska.

  Mihajllovska theksoi se, numër më i madh i shkeljes së rregullave për provimin e maturës shtetërore janë konstatuar në SHMEJQSHK “Arseni Jovskov” – Shkup gjithsej 32, më pas në SHMQSH “D-r Pançe Karagjozov” – Shkup ku janë shqiptuar 18 masa, në SHMK “8 Shtatori” – Tetovë janë shqiptuar 14 masa, nga 13 masa për shkeljen e rregullave të testimit janë shqiptuar në SHMK “Metodija Mitevski – Brico” – Shkup dhe SHMK “28 Nëntori” – Dibër. Më SHMQSH “Cvetan Dimov” – Shkup janë shqiptuar 12 masa për largim nga procesi i provimit të maturës shtetërore.

  Më 8 dhe 9 korrik, nxënësit do të mund të dorëzojnë ankesa në shkolla për rezultatet e maturës, ndërsa rezultatet pas zgjidhjes së ankesave do të jenë më 16 korrik. Në periudhën prej 10 deri më 18 korrik, nxënësit do të mund të paraqiten për provim për afatin e gushtit.

  Më 12 dhe 14 gusht do të mbahet testimi për provimet eksterne të maturës shtetërore. Të drejtë për testim në afatin e gushtit kanë kandidatët që nuk kanë dhënë provimin apo kanë munguar me arsye në afatin e qershorit.

  Janë paralajmëruar risi nga viti i ardhshëm

  Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska për vitin e ardhshëm premtoi dy risi që do të ndihmojnë për organizim më të mirë të provimit të maturës shtetërore dhe se do të përpiqen që të mos ketë përshkrime she veprime të tjera siç tha, kundërligjore, joetike dhe jomorale edhe të nxënësve edhe të testuesve dhe vëzhguesve.

  “Do të insistojë që provimi për maturë shtetërore të realizohet në amfiteatrot dhe hapësirat e tjera të fakulteteve publike ku ka bllokatorë dhe teknologji tjetër që do të pamundësojë shfrytëzimin e pajisjeve komunikative gjatë kohës së provimit, sepse më së shpeshti, përshkrimet individuale dhe masive ndodhin përmes aplikimit të telefonave celularë dhe pajisjeve të tjera në të cilat ka aplikacione të instaluara për komunikim”, theksoi Janevska.

  Masa e dytë, ajo tha se ka të bëjë me ndryshimin e rregulloreve për provim të maturës shtetërore, nga aspekti i ngritjes së përgjegjësive të personave që janë të përfshirë në proces.

  “Duhet të ketë sanksione për vëzhguesit, testuesit dhe për të gjithë ata që i ndajnë hapësirat me nxënësit që testohen, ndërsa bëjnë lëshime apo thënë në formë popullore – i mbyllin sytë para aktiviteteve jokorekte nga ana e nxënësve”, shtoi ministrja.