Повик за млади за технички илустрации „Нова енергетска визија за Битола“

Младински културен центар – Битола објави отворен повик за технички илустрации кој се фокусира на различните аспекти на производството, дистрибуцијата, складирањето и искористувањето на енергијата насловен како „Нова енергетска визија за Битола“.

„Од обновливи извори до врвни технологии за складирање, овој повик има за цел да инспирира креативност и да промовира свест за практиките за одржлива енергија“, велат од МКЦ Битола.

На повикот може да е пријават ученици, студенти и сите млади на возраст од 15 до 35 години од Пелагонискиот регион.

„Создадете визуелни претстави кои ја доловуваат суштината на енергијата ‒ од нејзиното создавање до нејзиното влијание врз нашиот секојдневен живот. Без разлика дали сте млад и надежен уметник, научен и технички ентузијаст или и двете, ова е вашата шанса да придонесете за значаен дијалог во пошироката заедница“, се вели во повикот.

Крајниот рок за поднесување е 06.06.2024 година (четврток) до 15 часот.

Најдобрите записи ќе бидат прикажани на изложбата „Нова енергетска визија“ на 10.6.2024 во Europe House Bitola. Прва награда на конкурсот во износ од 6000 денари. Сертификати за учество за сите избрани уметници. На изложбата ќе бидат претставени 20 избрани илустрации. За наградите ќе одлучува жири комисија.

Во повикот стои дека илустрациите мора да се фокусираат на теми поврзани со производството, дистрибуцијата, складирањето или искористувањето на енергијата. Примерите вклучуваат обновливи извори на енергија, мрежна инфраструктура, технологии за складирање енергија, енергетски ефикасни уреди итн.

Поднесоците треба да се состојат од илустрација, наслов на илустрацијата (до 140 карактери) и краток опис на илустрацијата (до 1000 карактери). Илустрацијата треба да биде во дигитален формат (JPEG или PNG), со висока резолуција (минимум 300 dpi) и погодни за печатење во големина B2 формат (50х70cm). Учесниците можат да поднесат повеќе записи, но секој запис мора да биде поднесен засебно.

Сите поднесоци мора да бидат оригинални дела создадени од учесникот. Плагијат или прекршување на авторските права ќе резултира со дисквалификација.

Индикативни примери на технички илустрации кои прикажуваат различни аспекти на производството, дистрибуцијата, складирањето и искористувањето на енергијата:

1. Сончев фотоволтаичен систем:
• Илустрација што ги прикажува компонентите на соларниот фотоволтаичен (PV) систем, вклучувајќи соларни панели, инвертери и складирање на батерии.
• Забележан дијаграм кој ја објаснува конверзијата на сончевата светлина во електрична енергија и протокот
на енергија во системот.

2. Систем за ветерни турбини:
• Визуелизација на парк со ветерни турбини (ветерен парк) што го прикажува распоредот на турбините, далноводите и трафостаниците.
• Поглед на пресек кој ги илустрира внатрешните компоненти на ветерна турбина, како што се роторот, менувачот и генераторот и како се произведува електрична енергија.

3. Хидроелектрична централа:

• Дијаграм што ја прикажува работата на хидроцентралата, вклучувајќи ја браната, централата, турбините и процесот на производство на електрична енергија.
• Компаративна илустрација која ги демонстрира разликите помеѓу традиционалните хидроелектрични централи базирани на брани и поновите инсталации што течат на реки.

4. Инфраструктура на електрична мрежа:

• Шематски приказ на електричната мрежа, вклучувајќи далноводи, трафостаници, трансформатори и дистрибутивни водови.
• Визуелизација на технологии за паметна мрежа, како што се напредна мерна инфраструктура (AMI) и дистрибуирани енергетски ресурси (DERs).

5. Батериски систем за складирање на обновлива енергија (BESS):

• Разложен (експлодиран) приказ на батериски систем за складирање на енергија, истакнувајќи ги различните типови на батерии (на пр., литиум-јонски, проточни батерии) и придружните компоненти.
• Графикон на текови што ги илустрира процесите на полнење, празнење и управување со енергија во рамките на BESS.

6. Енергетски ефикасен дизајн на згради:
• Архитектонска илустрација која ги прикажува карактеристиките на дизајнот на енергетско ефикасните згради, како што се пасивниот соларен дизајн, изолацијата и ефикасните HVAC системи.
• Споредба на потрошувачката на енергија помеѓу традиционалните згради и оние дизајнирани да ги задоволат стандардите за зелена градба (на пр., LEED, Пасивна куќа).

7. Инфраструктура за полнење на електрични возила (ЕВ):

• Визуелизација на станиците за полнење ЕВ, вклучувајќи различни типови (на пр., Ниво 1, Ниво 2, DC брзо полнење) и нивна компатибилност со различни ЕВ модели.
• Инфографик што ги покажува еколошките и економските придобивки од широко распространето усвојување на ЕВ и поврзаната инфраструктура за полнење.

8. Интеграција на обновлива енергија:
• Графички приказ на интеграцијата на технологии за обновливите извори на енергија (на пример, соларен ФВ систем, ветерни турбини, хидроелектрана) на ниво на енергетската мрежа, прикажувајќи ги предизвиците и решенијата.
• Временска рамка која ја илустрира еволуцијата на технологиите за обновлива енергија и нивниот зголемен удкс.