Поднесени прекршочни пријави за активистите на Fridays For Future поради вчерашната герила акција

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Прекршочни пријави се поднесени за петмината активисти од движењето „Fridays For Future“ поради вчерашната герила акција на Министерството за животна средина каде активистите со црвена боја ставаа отпечатоци од раце на прозорците, симболизирајќи ја крвта на децата.

  „На 21.02.2020 во 17.10 часот на ул.„Филип Втори Македонски“ во Скопје поточно во Министерство за Екологија, Е.Д.(26) од Неготино,С.Ц.(22) од Битола, И.Б.(34) од Скопје, Ј.Н.(19) од Скопје, како и една 16 годишна малолетничка од Скопје го нарушиле јавниот ред и мир по чл.27 од ЗППЈРМ со испишување на графити во вид на дланки од раце на прозорците на Министерството за Екологија и натпис на плочникот пред прозорците со цел покренување акција за Еколошка свест.Сочинети се пет записници за констатиран прекршок против лицата“, се вели во одговорот на МВР до Радио МОФ.

  Вчера со реакција на Фејсбук се огласија и од движењето од каде велат дека при реализирање на протестната акција се создала непотребна тензија околу, за како што велат обичен креативен перформанс.

  „Нашата акција имаше цел да ја крене свеста за загадувањето и климатските промени не само кај јавноста туку и внатре во институцијата за животна средина. Наместо тоа се соочивме со нечовечки пристап кој само ја потврдува вистинитоста на пораката што сакавме да ја пренесеме. Поради една безопасна герила акција која укажуваше на индолентноста на властите околу проблемот со животната средина, нашите активисти беа предмет на вознемирување, заплашување и испрашување како да извршиле терористички, а не симболичен акт во интерес на општото добро“, се вели во реакцијата на „Fridays For Future“.

  Реакции од „Fridays for Future“ и Хелсиншки комитет за отстранувањето на еко-активистите при герила акција

 • Janë ngritur kallëzime për kundërvajtje për aktivistët e Fridays For Future për shkak të guerilë aksionit të mbrëmshëm

  Kallëzime për kundërvajtje janë parashtruar për pesë aktivistë të lëvizjes “Fridays For Future” për shkak të guerilë aksionit të mbrëmshëm në Ministrinë e Mjedisit Jetësor ku aktivistët me ngjyrë të kuqe ngjyrosën pëllëmbët e duarve të tyre në dritaret, duke simbolizuar gjakun e fëmijëve.

  “Më datë 21.02.2020 në ora 17.10 në rrugën “Filipi i dytë Maqedonas” në Shkup më saktë te Ministria e Ekologjisë, E.D (26) nga Negotina, S.C (22) nga Manastiri, I.B (34) nga Shkupi, J.N (19) nga Shkupi, si dhe një 16 vjeçare e mitur nga Shkupi e prishën rendin dhe paqen publike sipas nenit 27 të LKKRQP me shkrimin e grafiteve në formë të pëllëmbëve të duarve në dritaret e Ministrisë së Ekologjisë, dhe mbishkrime në asfaltin para dritareve me qëllim ngritjen e aksionit për vetëdije ekologjike. Janë përpiluar pesë procesverbale për kundërvajtje të konstatuar kundër personave”, thuhet në përgjigjen e MPB deri te Radio MOF.

  Mbrëmë me reagim në Facebook, u paraqitën edhe nga lëvizja, prej nga thonë se gjatë realizimit të aksionit protestues, është krijuar tension i pa nevojshëm, rreth, siç thonë performimit të zakonshëm kreativ.

  “Aksioni jonë kishte për qëllim të ngrejë vetëdijen për ndotjen dhe ndryshimet klimatike jo vetëm të publikut por edhe brenda në institucionin për mjedis jetësor. Në vend të kësaj u ballafaquam me qasje jo njerëzore, i cili vetëm e konfirmon vërtetësinë e mesazhit që donim ta bartim.  Për shkak të një guerilë aksioni të pa rrezikshëm, i cili sugjeronte indolencën e pushtetit rreth problemit me mjedisin jetësor, aktivistë tanë ishin lëndë e shqetësimit, frikësimit dhe marrjes në pyetje sikur kanë kryer akt terrorist e jo akt simbolik në interes të të mirës publike”, thuhet në reaksionin e „Fridays For Future“.

  Реакции од „Fridays for Future“ и Хелсиншки комитет за отстранувањето на еко-активистите при герила акција