Реакции од „Fridays for Future“ и Хелсиншки комитет за отстранувањето на еко-активистите при герила акција

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • „При реализирање на нашата протестна акција, обезбедувањето на Министерството за животна средина донесе арбитрарна одлука да нѐ задржи и да повика полиција, создавајќи непотребна тензија околу обичен креативен перформанс. Нашата акција имаше цел да ја крене свеста за загадувањето и климатските промени не само кај јавноста туку и внатре во институцијата за животна средина. Наместо тоа се соочивме со нечовечки пристап кој само ја потврдува вистинитоста на пораката што сакавме да ја пренесеме. Поради една безопасна герила акција која укажуваше на индолентноста на властите околу проблемот со животната средина, нашите активисти беа предмет на вознемирување, заплашување и испрашување како да извршиле терористички, а не симболичен акт во интерес на општото добро“.

  Ова е објаснувањето на активистите од иницијативата Fridays for Future, кои денеска беа отстранети од пред Министерството за животна средина, за време на герила акција, во која ставаа црвени отпечатоци од своите дланки врз вратите на институцијата и испишаа „Крвта на вашите деца“.

  Отстранување на еко-активисти од герила акција пред МЖСПП

  Радио МОФ сними како изгледаше денешното отстранување на еко-активистите на Fridays For Future Skopje за време на герила акцијата пред Министерството за животна средина.

  Posted by Радио МОФ on Friday, 21 February 2020

  Од Хелсиншкиот комитет за човекови права најавија дека ќе поднесе претставка до Секторот за внатрешна контрола во МВР поради односот на полицијата кон активистите на „FridaysForFuture“ за време на нивната герила акција денеска пред Министерството за животна среднина.

  „Откако активистите ставија отпечатоци од раце со црвена боја на прозорците на министерството, тие беа однесени во објектот од страна на обезбедувањето, а подоцна се придружија и полицајци кои дрско се однесуваа кон присутните демонстранти“, реагираат од Хелсиншкиот комитет. 

  Меѓу учесниците во акцијата имаше и малолетно лице, кое како што забележуваат од Хелсиншки, било држено во полициска станица повеќе од еден час, без присуство на адвокат и социјален работник, што според нив е дополнително прекршување на процедурите.

  „Лишување на дете од слобода се применува само како последно средство во постапката и само под услови и во траење определени со Законот за правда на децата“, велат од Хелсиншкиот комитет.

  Ослободени активистите што денеска го боеја Министерството за животна средина

 • Reagime nga „Fridays for Future“ dhe Komiteti i Helsinkit për largimin e eko – aktivistëve gjatë guerilë aksionit

  “Gjatë realizimit të aksionit tonë protestues, sigurimi i Ministrisë së Mjedisit Jetësor, morri vendim arbitror të na ndalojë dhe të thërrasë policinë, duke krijuar tension të pa nevojshëm rreth një performimi të zakonshëm kreativ.  Aksioni jonë kishte për qëllim të ngrejë vetëdijen për ndotjen dhe ndryshimet klimatike jo vetëm të publikut por edhe brenda në institucionin për mjedis jetësor. Në vend të kësaj u ballafaquam me qasje jo njerëzore, i cili vetëm e konfirmon vërtetësinë e mesazhit që donim ta bartim.  Për shkak të një guerilë aksioni të pa rrezikshëm, i cili sugjeronte indolencën e pushtetit rreth problemit me mjedisin jetësor, aktivistë tanë ishin lëndë e shqetësimit, frikësimit dhe marrjes në pyetje sikur kanë kryer akt terrorist e jo akt simbolik në interes të të mirës publike”.

  Ky është sqarimi i aktivistëve nga iniciativa „Fridays for Future“, të cilët sot ishin përjashtuar para Ministrisë së Mjedisit Jetësor, gjatë guerilë aksionit, gjatë të cilit kanë lënë shenja të pëllëmbëve të duarve nëpër dyert e institucioneve dhe kanë shkruar “Gjaku i fëmijëve tuaj”.

  Отстранување на еко-активисти од герила акција пред МЖСПП

  Радио МОФ сними како изгледаше денешното отстранување на еко-активистите на Fridays For Future Skopje за време на герила акцијата пред Министерството за животна средина.

  Posted by Радио МОФ on Friday, 21 February 2020

  Nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut, paralajmëruan se do të paraqesin parashtresë deri te Sektori për Kontroll të Brendshme në MPB për shkak të raportit të policisë ndaj aktivistëve të „Fridays for Future“ gjatë kohës së guerilë aksionit të tyre, sot para Ministirsë së Mjedisit Jetësor.

  “Pasi vendosën shenjat e duarve me ngjyrë të kuqe në dritaret e ministrisë, aktivistët u çuan në objektin nga ana e sigurimit, ndërsa më vonë erdhën edhe policë të cilët në mënyrë të pahijshme silleshin ndaj demonstruesve të pranishëm”, reagojnë nga Komiteti i Helsinkit.

  Në mesin e pjesëmarrësve në aksion ka pasur edhe një person të mitur, i cili siç thonë nga Komiteti i Helsinkit, është ndaluar në stacionin policor më shumë se një orë, pa prezencën e avokatit dhe punëtorit social, që sipas tyre është shkelje plotësuese e procedurave.

  “Privimi i fëmijës nga liria, zbatohet vetëm si mjet i fundit gjatë procedurës dhe nën kushtet dhe në kohëzgjatje të përcaktuar me Ligjin për të drejtat e fëmijëve”, thonë nga Komiteti i Helsinkit.

  Ослободени активистите што денеска го боеја Министерството за животна средина