Осуда од Лекарска комора за докторите што даваат неаргументирани изјави за ковид 19

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Лекарската комора реагира на тоа што во последно време сè почесто во средствата за јавно информирање се публикуваат написи, коментари, изјави и интервјуа на доктори чиишто ставови не се базирани на медицински докази или на лично искуство и директна работа со ковид пациенти. Со ова, велат, целосно се девалвира трудот на докторите кои се вклучени во лекувањето на заболените со ковид – 19.

  „Индивидуалните, неаргументирани тврдења за ковид – 19 на доктори и здравствените работници населението може да ги сфати сериозно, а со употребата на термини како “грешки во лекување” се нанесува директна штета на угледот на целата лекарска фела и се создава страв и недоверба кај граѓаните во здравствениот систем и здравствените работници. Ваквите ставови можат да влијаат врз одлуката на пациентите да не побараат медицинска помош и со тоа директно да го загрозат своето здравје, но и да поттикнат вербални и физички напади врз здравствените работници“, стои во реакцијата.

  Од комората апелираат до докторите и здравствените работници кои настапуваат во јавност, тоа да го прават со сериозен и стручен пристап, со точни информации и научни доктрини, аргументирани и поткрепени со докази.

  „Докторите и здравствените работници не смеат да заборават дека нивната улога во справувањето со пандемијата е клучна, а секој поединец треба да даде придонес и поддршка на своите колеги кои работат со пациентите со ковид -19. Голем број здравствени работници дури и доброволно се вклучија во борбата со ковид -19 и сé уште се во жариштата на епидемијата во земјава, а борбата со вирусот и натаму ни претстои, до пронаоѓање на вакцина или лек“, се додава во реакцијата.

  Исто така тие им се заблагодаруваат на колегите кои работат на лекувањето на болните од ковид – 19 и се на првата линија на фронтот со вирусот. Потсетуваат дека секој кој има сознанија дека во некоја здравствена установа не се постапува согласно протоколите за лекување, согласно етичките начела и доктрини, може да поднесе пријава до Лекарската комора, Државниот здравствен и санитарен инспекторат и сите останати надлежни институции.

 • Dënim nga Oda e Mjekëve për mjekët që bëjnë deklarata të paargumentuara në lidhje me kovid 19

  Oda e Mjekëve reagon ndaj faktit se kohët e fundit, gjithnjë e më shumë në mjetet për informim pulik, publikohen artikujt, komentet, deklarata dhe intervista të mjekëve pikëpamjet e të cilëve nuk bazohen në prova mjekësore ose përvojë personale dhe punë të drejtpërdrejtë me kovid pacientë. Me këtë, thonë ata, devalvohet plotësisht puna e mjekëve të përfshirë në trajtimin e pacientëve me kovid – 19.

  “Popullsia mund të marrë seriozisht pretendimet individuale, të paargumentuara për Kovid – 19 të mjekëve dhe punëtorëve shëndetësorë, ndërsa me përdorimin e termave të tillë si “gabime gjatë trajtimit” i shkaktohet dëm i drejtpërdrejtë reputacionit të të gjithë kastës mjekësore dhe krijon frikë dhe mosbesim tek qytetarët në sistemin shëndetësor dhe punëtorët shëndetësorë. Qëndrimet të tilla mund të ndikojnë mbi vendimin e pacientëve për të mos kërkuar ndihmë mjekësore dhe kështu rrezikojnë drejtpërdrejt shëndetin e tyre, por gjithashtu edhe për të nxitur sulme verbale dhe fizike ndaj punëtorëve shëndetësorë”, thuhet në reagimin.

  Oda u bën thirrje mjekëve dhe punëtorëve shëndetësorë që shfaqen në publik, ta bëjnë këtë me një qasje serioze dhe profesionale, me informacion të saktë dhe doktrina shkencore, të argumentuara dhe të mbështetura nga prova.

  “Mjekët dhe punëtorët shëndetësorë nuk duhet të harrojnë se roli i tyre në trajtimin e pandemisë është vendimtar, ndërsa secili individ duhet të kontribuojë dhe mbështesë kolegët e tyre që punojnë me pacientë me kovid-19. Numër i madh i punëtorëve shëndetësorë madje janë bashkuar vullnetarisht në luftën kundër kovid-19 dhe janë ende në vatrat e epidemisë në vend ndërsa lufta kundër virusit është akoma përpara nesh, derisa të gjendet një vaksinë ose ilaç”, thuhet në reagimin.

  Ata gjithashtu falënderojnë kolegët e tyre që janë duke punuar në trajtimin e pacientëve me kovid – 19 dhe janë në linjën e parë të frontit me virusin. Përkujtojnë se kushdo që ka informacion se një institucion shëndetësor nuk vepron në përputhje me protokollet e trajtimit, në përputhje me parimet etike dhe doktrinat, mund të bëjë denoncim te Oda e Mjekëve, Inspektorati Shtetëror Shëndetësor dhe Sanitar dhe të gjitha institucionet e tjera kompetente.

  * Kjo përmbajtje është punuar me ndihmën e Bashkimit Evropian në kuadër të Projektit për Shprehjen Rinore. Për përmbajtjet e publikuara përgjegjës është Forumi Rinor Arsimor dhe ato nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

* Оваа содржина е изработена со помош на Европската Унија во рамките на Проектот за младинско изразување. За објавените содржини е одговорен Младински образовен форум и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.