Награден конкурс за визуелен приказ на тема „Слободата на изразување на интернет“

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Те иритира што секој на интернет пишува што ќе му текне? Се плашиш да изразиш свој став бидејќи е различен од оној на „влијателните“, па ќе завршиш на „тапет“? Се прашуваш, каде е границата меѓу слободата на изразување и навредата?

  Радио МОФ во рамки на кампањата #ДаСеКликнеИлиНЕ, како дел од „Проектот за младинско изразување“ финансиран од Европската Унија објавува награден конкурс за визуелен приказ на темата „Слободата на изразување на интернет“.

  Целта на конкурсот е да ја подигне свеста за важноста за вклучување на младите во општествено значајни прашања кои се значајни за унапредување на демократијата.

  Право на учество имаат сите млади на возраст од 15 до 35 години кои сакаат да понудат креативно решение на проблемот со слободата на изразување во онлајн просторот, дезинформациите, говорот на омраза, стравот или храброста јавно да се сподели нешто на социјалните мрежи, и воопшто интернет просторот.

  Идејата на конкурсот е авторот да даде своја перспектива/размислување за овие теми преку изработка на меме, скица, цртеж, илустрација или друг вид на визуелен приказ преку кој може да се искаже себеси.

  Секој учесник во конкурсот е дозволено да испрати по еден приказ. Не ја ограничуваме креативноста, но укажуваме дека треба да се избегнат непотребни вулгарности. Затоа пак, апсолутно се дозволени духовитост, креативност и сатира. Нема ограничување на идеи, слики, цртежи, мемиња, илустрации, стрипови, колажи….

  Делото се испраќа на info@radiomof.mk, најдоцна до 21.07.2020 (вторник), 2020 со назнака „Награден конкурс #ДаСеКликнеИлиНЕ“. Заедно со илустрацијата потребно е да бидат испратени и податоци за авторот (име, презиме, псевдоним, возраст и телефонски број). Евентуалните текстуални пораки во дизајните може да бидат и албански јазик. При пријавувањето назначете дали сакате вашето дело да биде објавено под псевдоним.

  Сите пристигнати материјали ќе бидат објавени на социјалните мрежи на Радио МОФ. Победникот ќе го избере комисија составена од Дејан Џолев – уметнички координатор на школата за дизајн и уметност „Џолев и уметностите“ и претставници на Радио МОФ и Младински образовен форум. Наградата е ваучер во износ од 6.000 денари за ИТ опрема.

 • Konkurs shpërblyes për paraqitje vizuale me temë: “ Liria e shprehjes në internet”

  Të irriton fakti se dikush në internet shkruan çfarë t’i kujtohet?  Ke frikë të shprehësh qëndrimin tënd sepse është më ndryshe se ai i  atyre “me ndikim” dhe si pasojë si përfundosh “në tapet”? Pyet veten, ku është kufiri ndërmjet lirisë së shprehjes dhe ofendimit?

  Radio MOF në kuadër të fushatës # ДаСеКликнеИлиНЕ, si pjesë e “Projektit për shprehje rinore” i financuar nga Bashkimi Evropian shpall konkurs shpërblyes për paraqitje vizuale me temë “Liria e shprehjes në ”internet”.

  Qëllimi i konkursit është të rrisë vetëdijen për rëndësinë e përfshirjes së të rinjve në çështje me rëndësi shoqërore, të cilat janë të rëndësishme për avancimin e shoqërisë.

  Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë të rinjtë të moshës prej 15 deri në 35 vjeç, të cilët dëshirojnë të ofrojnë zgjidhje kreative ndaj problemit me lirinë e shprehjes në online hapësirë, dezinformatat, fjalën e urrejtjes, frikën ose guximin të ndahet publikisht diçka në rrjetet sociale dhe në përgjithësi në internet hapësirën.

  Ideja e konkursit është autori të japë perspektivën / mendimin e vet për këto tema nëpërmjet përpunimit të meme-s, skicës, vizatimit, ilustrimit ose llojit tjetër të paraqitjes vizuale nëpërmjet të cilit mund të shprehë veten.

  Çdo pjesëmarrës në konkurs, lejohet të dërgojë nga një punim. Nuk e kufizojmë kreativitetin, por sugjerojmë se duhet të evitohen vulgaritete të panevojshme.  Prandaj, absolutisht lejohet shakaja, kreativiteti dhe satira.  Nuk ka kufizime të ideve, fotografive, vizatimeve, meme-ve, ilustrimeve, stripeve, kolazheve….

  Punimi dërgohet në info@radiomof.mk., më së voni deri më 21.07.2020 (e martë), me shënim “Konkurs shpërblyes #ДаСеКликнеИлиНЕ“. Së bashku me ilustrimin duhet të dërgohen edhe të dhëna për autorin (emër, mbiemër, pseudonim, mosha dhe numri i telefonit). Mesazhet tekstuale, eventuale, në dizajnët mund të jenë edhe në gjuhën shqipe.  Gjatë paraqitjes shënoni nëse dëshironi punimi juaj të publikohet me pseudonimin Tuaj.

  Të gjitha materialet e arritura, do të publikohen në rrjetet sociale të Radio MOF. Fituesin do ta zgjedhë komision i përbërë nga Dejan Xholev – artist koordinator i shkollës për dizajn dhe art “Xholev dhe artistët” dhe përfaqësues të Radio MOF-it dhe Forumit Rinor Arsimor. Shpërblimi është kupon në shumë prej 6.000 denatë për TI pajisje.

* Оваа содржина е изработена со помош на Европската Унија во рамките на Проектот за младинско изразување. За објавените содржини е одговорен Младински образовен форум и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.