Млади од Шпанија, Франција и Словенија преку низа активности учат за животот во македонските и бугарските села

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Триесетина волонтери од повеќе европски држави се приклучија во младинската размена како дел на „Еразмус +“ програмата за подобро да се запознаат со животот на село. Размената започна во делчевското село Стар Истевник, каде изминатава недела преку низа активности, волонтерите осознаа за тешките услови во кои функционираат македонските села.

  Домаќини беа Борче Димитровски и Симона Николова од локалната иницијатива „Природна перспектива“. Тие заедно со бугарското здружение „Зелен“ во неколку наврати организираат проекти преку кои поттикнуваат образование за еко градба и органско производство на храна.

  Овој пат, волонтерите дојдени од Шпанија, Франција и Словенија, ја искористија својата енергија и желба за знаење така што учествуваа во реставрацијата на куќата која останала наследство од семејството на Димитровски. Употребуваа строго природни материјали, како во минатото, но служејќи се со модерна механизација.

  На овој начин, тие им помагаа во реализација на сонот кој одамна го негуваат Борче и Симона.

  [Интервју] „Природната перспектива“ на Симона и Борче: Живот на село со чист воздух и планинска вода

  Тие се надеваат дека во иднина куќата ќе биде отворена за повеќе гости. Но, крајната цел, велат тие, е да поттикнат заживување на селата.

  „Земјата има убави предели, но луѓето се фокусирани во градовите“, вели младиот пар.

  По активностите во Македонија, групата продолжи низ бугарските села.

  Емилија Петреска

  Фото: Природна перспектива

   

   

 • Të rinjtë nga Spanja, Franca dhe Sllovenia nëpërmjet një sërë aktivitete mësojnë për jetën në fshatrat maqedonase dhe bullgare

  Tridhjetë vullnetarë nga më shumë shtete ju bashkëngjitën këmbimit rinor si pjesë e “Erazmus+” programit për tu njoftuar më mirë me jetën në fshat.  Këmbim filloi në fshatin e Dellçevës Star Istevnik, ku javën e kaluar nëpërmjet një sërë aktivitete, vullnetarët kuptuan për kushtet e vështira në të cilat funksionojnë fshatrat maqedonase.

  Mikpritës ishin Borçe Dimitrovski dhe Simona Nikollova nga iniciativa lokale “Perspektiva natyrore”. Ata së bashku me shoqatën bullgare “Zelen” disa herë organizuan projekte nëpërmjet të cilave inkurajojnë arsimin për eko ndërtim dhe prodhim organik të ushqimit.

  Kësaj here, vullnetarë që kishin ardhur nga Spanja, Franca dhe Sllovenia, e shfrytëzuan energjinë e tyre dhe dëshirën për dije, kështu që morën pjesë në restaurimin e shtëpisë e cila ka ngelur trashëgimi e familjes Dimitrovski.  Kanë përdorur rreptësishtë vetëm materiale natyrore, si në të kaluarën, por janë shërbyer me mekanizim modern.

  Në këtë mënyrë, ata ju ndihmonin në realizimin e ëndrrës të cilën e kanë pasur prej  kohë më parë Borçe dhe Simona.

  Ata shpresojnë se në të ardhmen shtëpia do të jetë e hapur për më tepër mysafirë. Por, qëllimi përfundimtar, thonë ata, është të inkurajojnë ringjalljen e fshatrave.

  “Vendi ka rajone të bukura, por njerëzit janë të fokusuar në qytetet”, thotë çifti i ri.

  Pas aktiviteteve në Maqedoni, grup vazhdoi nëpër fshatrat bullgare.

  Emilija Petreska

  Foto:  Perspektiva natyrore