Минатата година Македонците за купување онлајн потрошиле 195.6 милиони евра

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Македонците со своите платежни картички во странство потрошиле 573.4 милиони евра, а од тие дури 34% односно 195.6 милиони евра ги потрошиле онлајн, купувајќи производи и услуги посебно поврзани со патувања и трансакции за авио-билети и резервации на хотели онлајн, соопштија од Асоцијацијата за е-трговија на Македонија (АЕТМ) која ги анализираше објавените податоци од Народната банка (НБРСМ).

  Во 2023 година, Македонците потрошиле најмногу пари во Холандија – 27.5 милиони евра, додека во Луксембург направиле најголем број на трансакции – 890 илјади, посочија од АЕТМ. Највисока просечна вредност на е-трансакција Македонците оствариле во Унгарија односно 144.3 евра, додека во Луксембург, Македонците направиле најниска просечна трансакција – 11.7 евра.

  „Најмногу Македонците направиле трансакции кон Холандија, Обединето Кралство и Унгарија и оствариле вредност од 77 милиони евра, што преставува 39% од вкупно остварената вредност онлајн во странство. Истото е очекувано ако се има предвид дека од овие земји потекнуваат ‘Booking’ (Холандија), ‘Amazon UK’, ‘ASOS’ (Велика, Британија) и ‘WizzAir ‘(Унгарија), додека највисокиот остварен број на трансакции од Македонци во Луксембург се должи на тоа што во Луксембург се регистрирани европските
  филијали на Amazon и АliExpress преку кои се одвиваат трансакциите за најголемиот дел од европските земји, без Велика Британија“, додадоа од АЕТМ.

  Во меѓувреме, согласно објавените податоци од НБРСМ, странски иматели на платежни картички за купување производи и услуги од македонски е-трговци во 2023 година потрошиле 26.8 милиони евра, што во однос на минатата година претставува пораст од речиси 23%. Остварената вредност странските онлајн купувачи ја направиле во 852.3 илјади трансакции или просечно потрошиле 31.4 евра по трансакција.

 • Qytetarët e Maqedonisë vitin e kaluar kanë harxhuar 185.6 milionë euro për blerje online

  Qytetarët e Maqedonisë kanë harxhuar 573.4 milionë euro jashtë vendit me kartelat e tyre pagesore, ndërsa prej tyre 34%, përkatësisht 195.6 milionë euro i kanë harxhuar online, duke blerë produkte dhe shërbime posaçërisht që kanë të bëjnë me udhëtim dhe transaksione për bileta të avionit dhe rezervime online në hotele, kumtuan nga Asociacioni për e-tregti të Maqedonisë (AETM), e cila i analizoi të dhënat e publikuara të Bankës Popullore (BPRMV).

  Në vitin 2023, qytetarët e Maqedonisë kanë harxhuar më shumë para në Holandë – 27.5 milionë euro, derisa numër më të madh të transaksioneve kanë bërë në Luksemburg – 890 mijë, theksuan nga AETM. Vlerë më të lartë mesatare të e-transaksionit maqedonasit kanë realizuar në Hungari, përkatësisht 144.3 euro, derisa në Luksemburg kanë realizuar transaksion mesatar më të ulët – 11.7 euro.

  Në vitin 2023, qytetarët e Maqedonisë kanë harxhuar më shumë para në Holandë – 27.5 milionë euro, ndërsa në Luksem

  “Qytetarët maqedonas kanë bërë më së shumti transaksion drejt Holandës, Mbretërisë së Bashkuar dhe Hungarisë dhe kanë realizuar një vlerë prej 77 milionë euro, që paraqet 39% nga vlera e përgjithshme e realizuar jashtë vendit. E njëjta pritet nëse merret parasysh se, nga këto vende e kanë origjinën ‘Booking’ (Holandë), ‘Amazon UK’, ‘ASOS’ (Mbretëria e Bashkuar) dhe ‘WizzAir ‘(Hungari), derisa numri më i lartë i realizuar i transaksioneve nga qytetarët e Maqedonisë në Luksemburg është për shkak të filialet evropiane të regjistruara të Amazonit dhe Aliexpressit, përmes të cilave realizohen transaksionet për pjesën më të madhe nga vendet evropiane, pa Mbretërinë e Bashkuar”, shtuan nga AETM.

  Në ndërkohë, në përputhje me të dhënat e publikuara nga BPRMV, pronarët e huaj të kartelave pagesore për blerjen e produkteve dhe shërbimeve nga e-tregtarët maqedonas në vitin 2023 kanë harxhuar 26.8 milionë euro, që në raport me vitin e kaluar, paraqet rritje prej pothuajse 23%. Vlerën e realizuar blerësit e huaj online e kanë bërë në 852.3 mijë transaksione apo mesatarisht kanë harxhuar 31.4 euro për transaksion.