Мандатот на Арифи заврши – тетовската „дива депонија“ продолжува да труе

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Расфрлани животински глави, внатрешни органи и коски, помешани со тони ѓубре и градежен шут вчера на преку 30 степени ги „печеше“ сонцето на надвозникот на влезот во Тетово, проследено со ужасната смрдеа која се шири од локацијата.

  Споен со овој призор, десетина метри подалеку градскиот смет продолжува да се одложува на озлогласената „дива депонија“. Иако четиригодишниот мандат на тетовската градоначалничка Теута Арифи денеска и официјално истече, проблемот со депонијата, која се наоѓа на само еден километар од нејзиниот кабинет, не е решен.

  Фотографиите се направени вчера (14-ти мај)

  Радио МОФ на два пати добиваше ветувања од надлежните дека „дивата депонија“, која претставува здравствена опасност и срамна глетка, ќе биде расчистена и ќе се дислоцира на друга локација која ќе се користи како претоварна станица со помало влијание врз животната средина. Најпрво градската администрација гарантираше чистење на ѓубрето до крајот на минатата година, додека последното ветување, беше дека ѓубрето ќе го снема од тоа место до крајот на април.

  Од Јавното комунално претпријатие (ЈКП) – Тетово сега велат дека ќе им биде потребно уште малку време.

  „За да се користи новата претоварна станица потребно е да се монтира инката и големите контејнери. Секој момент ги чекаме. Би требало да се заврши во следните 5-6 дена, па ќе почнеме ѓубрето да го носиме таму. Планот ни беше, се да биде завршено до почетокот на мај, но имавме некои проблеми. Во овој период од годината има поголема количина на ѓубре и поради одредени дефекти на камионите е наталожено. Еден ден да не се однесе ѓубрето има голема разлика“, изјави за Радио МОФ директорот на ЈКП – Тетово, Џељаљ Цека.

  „Дивата депонија“ е оддалечена помалку од километар од зградата на Општината и центарот на Тетово

  За отпадот на надвозникот, кој обично се истовара во ноќните часови и од кој се шири неподнослива смрдеа, Цека вели дека е проблем на кој треба да реагираат општинските инспекции.

  „Тоа е шут и земја. Таму фрла кој ќе стигне. Три пати досега го чистевме местото. Ние го контролираме само нашиот дел, но немаме контрола на таа локација. Сме барале и од Општината да има поголема контрола на тоа место, да реагираат инспекторите на терен“, додава тој.

  Во врска со разните инфомрации во јавноста за проблемите кои можат да се јават по истекот на мандатот на локалната власт, Цека вели дека тетовци можат да бидат смирени и дека комуналните услуги ќе продолжат да се одвиваат непречено.

  „ЈКП – Тетово продолжува да функционира нормално со комуналните услуги. Проблем може да настане само во финансискиот дел, доколку нема плата, па да не можеме да ги платиме работниците. Таман работа да прекинеме ние – два дена да не собираме ѓубре ќе биде хаос, во Тетово, во Скопје, насекаде“, објаснува Цека.

  Опасноста од „дивата депонија“, која е децениски проблем на градот, посебно е изразена во летниот период. Во минатото често се случуваше, поради високите температури, ѓубрето да се запали и преку чадот во градот да се шират токсични материи.

  Еколошките активисти постојано ја посочуваат депонијата дека го труе населението и претставува срамна точка на градот, додека граѓаните организираа повеќе протести, тврдејќи дека истоварот на смет на таа локација, освен што го загрозува нивното здравје, го прекршува и законот.

  Даниел Евросимоски

 • Mandati i Arifit përfundoi – “deponia informale” e Tetovës vazhdon të helmojë

  Kokë kafshe të hedhura kudo, organe të brendshme dhe kocka, të përziera me tona mbeturina dhe hedhurina ndërtimore në temperaturë mbi 30 gradë i “piqte” dielli në mbikalimin në hyrjen e Tetovës, kjo e shoqëruar me kundërmimin e tmerrshëm që përhapej nga lokacioni.

  Kësaj skene, dhjetëra metra më poshtë i bëjnë shoqëri mbeturinat e qytetit që vazhdojnë të hidhen në “deponinë informale” famëkeqe.  Edhe pse mandati katërvjeçar i kryetares së komunës së Tetovës, Teuta Arifi, sot skadoi zyrtarisht, problemi me deponinë, e cila gjendet në vetëm një kilometër larg kabinetit të saj, ngel i pa zgjidhur.

  Fotografitë janë bërë ditën e djeshme (14 maj)

  Radio MOF dy herë morri premtim nga institucionet kompetente se “deponia informale” e cila paraqet rrezik për shëndetin dhe një pamje të turpshme, do të pastrohet dhe do të dislokohet në lokacion tjetër i cili do të përdoret si stacion për ri ngarkim më ndikim më të vogël mbi mjedisin jetësor.  Fillimisht administrata komunale garantoi se pastrimi i mbeturinave do të bëhet deri në fund të vitit të kaluar, ndërsa premtimi i fundit, ishte se mbeturinat do të zhduken nga ai vend deri në fund të prillit.

  Nga Ndërmarrja Publike Komunale (NPK) – Tetovë thonë se do tu duhet edhe pak kohë.

  “Në mënyrë që të shfrytëzohet stacioni i ri për ngarkim, nevojitet të monitorohet hinka dhe kontejnerët e mëdhenj. Këtë e presim të ndodhë çdo moment.  Duhet të përfundojë gjatë 5 – 6 ditët e ardhshme, dhe pastaj do të fillojnë ti çojmë mbeturinat atje.  Plani jonë ishte, gjithçka të përfundojë deri në fillim të muajit maj, por patëm disa probleme.  Gjatë kësaj periudhe të vitit, ka sasi më të mëdha të mbeturinave dhe për shkak të defekteve të caktuara të kamionëve, mbeturinat janë shtresuar.  Një ditë mos bëhet grumbullimi i mbeturinave ka dallim të madh”, deklaroi për Radio MOF drejtori i NPK – Tetovë, Xhelal Ceka.

  “Deponia informale” ndodhet në largësi prej më pak se një kilometër nga godina e Komunës dhe nga qendra e Tetovës.

  Për hedhurinat te mbikalimi, i cili zakonisht shkarkohet gjatë orëve të natës dhe nga i cili përhapet kundërmim i padurueshëm, Ceka thotë se është problem për të cilin duhet të reagojnë inspektoratet komunale.

  “Atje ka hedhurina dhe, dhera.  Atje hedh kush të mbërrijë.  Deri tani tre herë e kemi pastruar vendin.  Ne e kontrollojmë vetëm pjesën tonë, por për atë lokacion nuk kishte kontroll.  Kemi kërkuar edhe nga Komuna të ketë kontroll më të madhe në atë vend, të reagojnë inspektorët në teren”, shton ai.

  Në lidhje me informatat e ndryshme në publik lidhur me problemet të cilat mund të paraqiten pas skadimit të mandatit të pushteti lokal, Ceka thotë se tetovarët mund të jenë të qetë dhe se shërbimet komunale do të vazhdojnë të zhvillohen pa pengesa.

  “NPK – Tetovë, vazhdon të funksionojë në mënyrë normale me shërbimet komunale.  Problem mund të shkaktohet vetëm në pjesën financiare, nëse nuk bëhet arkëtimi, dhe të mos jemi në gjendje ti paguajmë punëtorët.  Tamam puna të ndërpresim ne me punë – nëse dy ditë nuk grumbullojmë mbeturinat do të shkaktohet kaos, në Tetovë, në Shkup, kudo”, sqaron Ceka.

  Rreziku nga “deponia informale”, e cila për qytetin paraqet problem tani më disa dekada, në veçanti vjen në shprehje ditëve të verës.  Në të kaluarën shpesh ka ndodhur, për shkak të temperaturave të larta, mbeturinat të digjen dhe nëpërmjet tymit në qytet të përhapen materie toksike.

  Aktivistët ekologjik, vazhdimisht sugjerojnë se deponia po e helmon popullatën dhe se paraqet njollë të turpshme për qytetin, ndërsa qytetarët organizuan një numër të madh të protestave, duke pohuar se shkarkimi i mbeturinave në këtë lokacion, përpos që e cenon shëndetin e tyre, e shkel edhe ligjin.

  Daniell Evrosimoski