Лекар, историчар, бивши пратеници и правници – Кои се новите членови на Комисијата против дискриминација?

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Игор Јадровски, Неда Чаловска Димовска, Лимко Бејзароски, Ирфан Деари, Кире Василев, Исмаил Камбери и Весна Бендевска ќе бидат седумте члена на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, откако Собранието вчера со 61 глас „за“ го избра новиот состав.

  Изборот на членовите се спроведе според новиот Закон за спречување и заштита од дискриминација, кој мораше два пати да се усвојува откако првичниот закон беше укинат од Уставниот суд поради грешки во процедурата на гласање. Во меѓувреме ова тело не беше функционално од средината на 2019 година кога истече мандатот на претходната комисија.

  Четворица од новоизбраните членови ќе имаат мандат од 5 години, а останатите ќе имаат мандат од 3 години.

  На конкурсот беа пријавени вкупно 44 кандидати кои требаа да исполнуваат повеќе услови, меѓу кои и најмалку седум години работно искуство во областа на човековите права, од кои пет години во областа на еднаквост и недискриминација.

  Што пишува во биографиите на новите членови на Комисијата?

  Игор Јадровски е дипломиран правник од Скопје. Од 2016 година работел во Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, додека во периодот од мај 2019 до февруари 2020 работел како правен офицер за Европа за „Minority Rights Group International“.

  Претходно од 2012 до 2016 година работел и како координатор и правен советник во Х.Е.Р.А и во Здружението за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ – Заедно Посилни.

  Во својата биографија има наведено неколку посети на тренинзи и публикации на кои е автор, како и неколку проекти во застапување за човекови права со меѓународни организации.

  Неда Чаловска Димовска е дипломиран правник со специјализација на темата на женски права и спречување и превенција на насилство врз жените на Државниот универзитет во Њујорк. Последно работела во шведската развојна организација Ве Еффект на позицијата програмска офицерка за родова еднаквост и малцинства.

  Претходно Чаловска Димовска работела во Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија од 2012 година, а пред тоа работела и како приправничка во Апелациониот суд и како правна советничка во адвокатска канцеларија.

  Како дел од Хелсиншкиот комитет таа членувала во Националното тело за недискриминација, Платформата за родова еднаквост, а била и координаторка на Мрежата за заштита од дискриминација и претседателка на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство.

  Во нејзината биографија има наведено повеќе анализи и публикации во кои се јавува како авторка, како и повеќе конференции, семинари и обуки на кои учествувала како тренер и предавач.

  Лимко Безароски е дипломиран политиколог и доктор по историски науки од село Пласница. Докторира на УКИМ на тема со наслов „Миграциите во Кичевско-Бродскиот регион во периодот 1912-58, причини и последици“.

  Последната работна позиција му била во МВР на позиција советник во управниот и граѓанскиот сектор, а неговата кариера ја започнал со работа во печатница, а потоа преминал во МВР како инспектор за криминалистички работи. Во периодот 2014-2019 бил член на Комисијата за верификација на фактите.

  Ирфан Деари е лекар специјалист по семејна медицина од Боговиње. Дипломирал и специјализирал на Медицинскиот факултет во Скопје.

  Во неговата професионална кариера од 1992 година стои дека работел како лекар во приватна амбуланта, а од 2009 до 2014 бил пратеник во Собранието на Република Македонија.

  Од 2011 до 2015 година бил член на Комисијата за заштита од дискриминација.

  Во неговата биографија стои и дека „соработувал со Асоцијацијата за демократски иницијативи за теми поврзани со еднаквост и недискриминација“.

  Кире Василев е магистер по социјални и хуманистички науки од Битола. Дипломирал на политички студии на УКИМ во 2007, а се стекнал со звање магистер по хуманистички науки на Европскиот универзитет во Фленсбург, Германија (2012) и магистер по социјални науки на Универзитетот на Лондон (2017).

  Последен професионален ангажман во неговата биографија е како советник за трудови политики во Министерството за труд и социјална политика каде на таа позиција работи од 2018 година. Претходно работел во Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (2014-2016), на проекти во Министерството за труд и социјална политика (2008-2010) и како асистент истражувач во Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ (2008-2010).

  Во својата биографија има и наведено четири истражувања и публикации во кои се јавува како автор.

  Исмаил Камбери е магистер по правни работи од Тетово. Дипломирал во 2013 година на Правниот факултет при УКИМ, а во 2015 магистрирал во областа на казненото право на истиот факултет.

  Последното работно искуство ми било како истражувач во Институтот за европска политика, каде работел од 2015 година. Претходно бил дел и од Здружението за развој на ромската заедница СУМНАЛ, а бил и консултант за неколку регионални и меѓународни организации, како и набљудувач на избори во неколку странски држави.

  Во својата биографија има наведено 18 публикации во кои се јавува како автор или коавтор.

  Весна Бендевска е дипломиран психолог од Битола. Дипломирала 1985 година на Филозофскиот факултет при УКИМ, а во моментов е на постдипломски студии по менаџмент на човечки ресурси на Универзитетот за туризам и менаџмент во Скопје.

  Од 2006 до 2014 година била пратеничка во Собранието на Република Македонија. Професионалната кариера ја започнала како психолог во Битола (1987-1990), по што работела и во финансии во А.Д. Живинарска фарма „Породин“ во Битола (1990-1993) и ТТК Банка – Битола (1993-2006). Во периодот од 2005 до 2006 била и советничка во Советот на Општина Битола.

  Во нејзината биографија се наведени повеќе членувања во собраниски комисии, како и тоа дека од 2008 до 2011 ја вршела функцијата Претседател на Постојаната анкетна комисија за ззаштита на слободите и правата на граѓанинот.

  *Целосните биографии на новите членови на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација како и на сите кандидати пријавени на огласот може да ги најдете на следниов ЛИНК.

 • Mjek, historian, ish-deputetë dhe juristë – Kush janë anëtarët e rinj të Komisionit kundër diskriminimit?

  Igor Jadrovski, Neda Çalovska Dimovska, Limko Bejzaroski, Irfan Deari, Kire Vasilev, Ismail Kamberi dhe Vesna Bendevska do të jenë shtatë anëtarët e Komisionit për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi, pasi Kuvendi dje me 61 vota “pro” e zgjodhi përbërjen e re.

  Zgjedhja e anëtarëve u realizua sipas Ligjit të ri për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi, i cili duhej doemos të miratohet pasi ligji i parë u anulua nga Gjykata Kushtetuese për shkak të gabimeve në procedurën e votimit. Në ndërkohë ky trup nuk ishte funksional nga mesi i vitit 2019 kur mbaroi mandati i komisionit të mëparshëm.

  Katër nga anëtarët e sapozgjedhur do të kenë mandat 5 vjeçar, ndërsa të tjerët do të kenë mandat 3 vjeçar.

  Në konkursin u paraqitën gjithsej 44 kandidatë të cilët duhet të plotësojnë më shumë kushte ndër të cilat edhe së paku shtatë vjet përvojë pune në sferën e të drejtave të njeriut, nga të cilat pesë vjet në sferën e barazisë dhe diskriminimit.

  Çfarë shkruan në biografitë e anëtarëve të rinj të Komisionit?

  Igor Jadrovski është jurist i diplomuar nga Shkupi. Nga viti 2016 ka punuar në Komitetin e Helsinkit për të Drejtat e Njeriut të Republikës së Maqedonisë, ndërsa në periudhën nga muaj maj 2019 deri në muajin shkurt 2020 ka punuar si zyrtar ligjor për Evropën për “Minority Rights Group International“.

  Më herët nga viti 2012 dhe 2016 ka punuar edhe si koordinator dhe këshilltar juridik në H.E.R.A dhe në Shoqatën për përkrahje të njerëzve që jetojnë me HIV – Bashkë më të fortë.

  Në biografinë e tij ka cekur disa vizita të trajnimeve dhe publikime autor i të cilave është ky vet, si dhe disa projekte në përfaqësimin e të drejtave të njeriut me organizata ndërkombëtare.

  Neda Çallovska Dimovska është juriste e diplomuar me specializim në temën për drejtat e njeriut dhe parandalimin e dhunës ndaj femrave në Universitetin Shtetëror në Nju Jork. Kohën e fundit ka punuar në organizatën zhvillimore suedeze VE Effekt në pozitën zyrtare e programit për barazi gjinore dhe pakicë.

  Më herët Çallovska Dimovska ka punuar në Komitetin e Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në Republikën e Maqedonisë nga viti 2012, ndërsa më herët ka punuar edhe si praktikante në Gjykatën e Apelit edhe si këshilltare juridike në zyrë avokati.

  Si pjesë e Komitetit të Helsinkit ajo ka marrë pjesë në Trupin Nacional për Diskriminim, Platforma për barazi gjinore, ndërsa ka qenë edhe koordinatore e Rrjetit për mbrojtje nga diskriminimi dhe kryetare e Rrjetit nacional kundër dhunës ndaj femrave dhe dhunës familjare.

  Në biografinë e saj ka cekur më shumë analiza dhe publikime në të cilat paraqitet si autore, si dhe më shumë konferenca, seminare dhe trajnime në të cilat ka marrë pjesë si trajnues dhe ligjërues.

  Limko Bezaroski është politikolog i diplomuar dhe doktor i shkencave të historisë nga fshati Pllasnicë. Ka doktoruar në USHCM me temë “Migrimet në Rajonin e Kiçevës-Brodit në periudhën 1912-1958, shkaqet dhe pasojat”.

  Puna e fundit e tij ka qenë në MPB në pozitë këshilltar në sektorin drejtues dhe civil, ndërsa karrierën e ka filluar me punë në shtypshkronjë, e pastaj ka kaluar në MPB si inspektor për punë kriminalistike. Në periudhën 2014-2019 ka qenë anëtar i Komisionit për Verifikimin e Fakteve.

  Irfan Deari është mjek specialist i mjekësisë familjare nga Bogovina. U diplomua dhe u specializua në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup.

  Në karrierën e tij profesionale nga viti 1992 qëndron se ka punuar si mjek në ambulantë private, ndërsa nga viti 2009 deri në vitin 2014 ka qenë deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

  Nga viti 2011 deri në vitin 2015 ka qenë anëtar i Komisionit për Mbrojtje nga Diskriminimi.

  Në biografinë e tij qëndron edhe se ka “bashkëpunuar me Asociacionin për Iniciativa Demokratike për tema lidhur me barazinë dhe mosdiskriminimin”.

  Kire Vasilev është magjistër i shkencave sociale dhe humaniste nga Manastiri. U diplomua në studime politike në USHCM në vitin 2007, ndërsa ka marrë titullin magjistër i shkencave humaniste në Universitetin Evropian në Flensburg, Gjermani (2012) dhe magjistër i shkencave sociale në Universitetin e Londrës (2017).

  Angazhimi i fundit profesional në biografinë e tij është si këshilltar i politikave të punës në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale ku në atë pozitë punon nga viti 2018. Më herët ka punuar në Sindikatën e pavarur të gazetarëve dhe punëtorëve medialë (2014-2016), në projekte në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale (2008-2010) dhe si asistent-hulumtues në Institutin për demokraci “Societas Civilis” (2008-2010).

  Në biografinë e tij ka cekur edhe katër hulumtime dhe publikime autor i të cilave është vetë ai.

  Ismail Kamberi është magjistër i punëve juridike nga Tetova. U diplomua në vitin 2013 në Fakultetin Juridik në USHCM, ndërsa në vitin 2015 ka marrë titullin master në sferën e të drejtës ndëshkimore në fakultetin e njëjtë.

  Përvoja e fundit e punës ka qenë si hulumtues në Institutin për Politikë Evropiane, ku ka punuar nga viti 2015. Më parë ka qenë pjesë edhe e Shoqatës për Zhvillim të Komunitetit Rom SUMNAL, ndërsa ka qenë këshillues për disa organizata rajonale dhe ndërkombëtare, si vëzhgues i zgjedhjeve në disa shtete të huaja.

  Në biografinë e tij ka cekur 18 publikime ku si autor dhe bashkautor paraqitet vetë ai.

  Vesna Bendevska është psikologe e diplomuar nga Manastiri. U diplomua në vitin 1985 në Fakultetin Filozofik në USHCM, ndërsa momentalisht është në studime pasuniversitare në sferën e menaxhimit të resurseve njerëzore në Universitetin e Turizmit dhe Menaxhimit në Shkup.

  Nga viti 2006 deri në vitin 2014 ka qenë deputete në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë.

  Karrierën profesionale e ka filluar si psikologe në Manastir (1987-1990), më pas ka punuar edhe në financa në SHA Ferma e shpendëve “Porodin” në Manastir (1990-1993) dhe TTK Banka – Manastir (1993-2006). Në periudhën nga viti 2005 deri në vitin 2016 ka qenë edhe këshilltare në Këshillin e Komunës së Manastirit.

  Në biografinë e saj janë cekur më shumë pjesëmarrje në komisionet e Kuvendit, ku nga viti 2008 deri në vitin 2011 ka ushtruar funksionin Kryetare e Komisionit të Përhershëm Anketues për Mbrojtjen e Lirive dhe të Drejtave të Qytetarit.

  *Biografitë e plota të anëtarëve të rinj të Komisionit për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi si dhe të gjithë kandidatëve të paraqitur në konkursin mund t’i gjeni në LINKUN e mëposhtëm.