Kонкурс за есеј на тема „Активизам под маски“

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Радио МОФ во рамки на кампањата #АктивизамПодМаски објавува конкурс за есеј на оваа тема. Целта на конкурсот е да ја подигне свеста за важноста за активирање на младите во општествените случувања кои се значајни за развој на демократските процеси во земјава,

  Право на учество имаат сите млади, на возраст од 15 до 35 години, кои сакаат да понудат креативно решение за проблемот со активизмот во време на пандемија, кога на сила се посебни Ковид 19 протоколи, но истовремено, некои проблеми бараат итна реакција и не можат да чекаат да помине пандемијата. Како да се реагира сега, во време на пандемија и да се натераат надлежните да го послушаат вашето мислење за решавање на еден проблем кој самите ќе го изберете ( од големата дупка на вашата улица, преку загадениот воздух, сиромаштијата која погоди многумина, па се до онлајн наставата или државната матура), а притоа да се остане одговорен и безбеден? Идејата на конкурсот е авторот да понуди нова, „свежа“ перспектива во решавање на проблемите со кои се соочуваат активистите.

  Секој од текстовите започнува како примерот подоле, а ваше е да ја завршите приказната:

  Се сеќавам дека еднаш многуууу далеку, пред само една година, кога излегувавме на улиците да го искажеме нашето незадоволство. Се чуствувавме како едно, а нашиот глас одекнуваше низ градските улици, одбивајќи се од прозорите на надлежните институции. Бевме малечки, ама се чувствувавме важно. Понекогаш извојувавме мали победи, понекогаш доживувавме порази. Понекогаш немаше промена, но нашиот глас се слушаше. Одеднаш дојде пандемијата. Целиот свет се претвори во една огромна зелена online точка (Извини, Карл Саган).

  Sign in, like, share… Пред моите очи гледав како луѓето се обидуваа да го „очовечат“ интернетот. Се организираа дискусии, вебинари, онлајн журки, активистички петиции…се’! Но, дел од луѓето не заборавија на своите „офлајн“ проблеми. Решаваа да го искористат своето онлајн присуство за поголеми цели, бараа начини како да издејствуваат промена надвор од нотификациите на своите профили, па дури и да излезат на протести. Па така, одлучивме да…

  Есеите треба да бидат напишани на македонски или албански јазик, со должина од околу 500 зборови. Во текстот треба да кажете што би направиле, која е мотивацијата зад вашата постапка и какви се последиците од неа.

  Есеите се испраќаат со име и презиме или под псевдоним на info@radiomof.mkнајдоцна до 17 ти јануари 2021 (недела) со назнака „Награден конкурс за есеј #АктивизамПодМаски“. Заедно со есејот потребно е да бидат испрататени и податоци за авторот (име и презиме и телефонски број).

  На победникот на конкурсот ќе му биде доделен вредносен ваучер од 100 долари, за ИТ опрема.

 • Konkurs për ese me temë “Aktivizëm nën maska”

   

  Radio MOF në kuadër të fushatës #АктивизамПодМаски (AktivizëmNënMaska) shpall konkurs për ese për këtë temë. Qëllimi i konkursit është të rrisë ndërgjegjësimin për rëndësinë e aktivizimit rinor në ngjarjet shoqërore që janë të rëndësishme për zhvillimin e proceseve demokratike në vend,

  Të drejtë të marrin pjesë kanë të gjithë të rinjtë, të moshës 15 deri 35 vjeç, të cilët dëshirojnë të ofrojnë zgjidhje kreative për problemin e aktivizmit në kohë pandemie, kur janë në fuqi protokolle të veçanta për Kovid 19, por në të njëjtën kohë, disa probleme kërkojnë përgjigje të menjëhershme dhe nuk mund të presin të kalojë pandemia. Si të reagohet tani, në kohë pandemie dhe të detyrohen autoritetet të dëgjojnë mendimin tuaj për zgjidhjen e një problemi të cilin vetë do ta zgjidhni ju (nga vrima e madhe në rrugën tuaj, përmes ajrit të ndotur, varfërisë që ka prekur shumë veta,  deri te online mësimi ose provimi i maturës shtetërore), ndërsa gjatë kësaj të ngelni të përgjegjshëm dhe të sigurt? Ideja e konkursit është që autori të ofrojë perspektivë të re, “të freskët” në zgjidhjen e problemeve me të cilat përballen aktivistët, të gjithë gazetarët.

  Secili prej teksteve fillon si shembulli më poshtë, dhe juve ju mbetet ta përfundoni tregimin:

  “Më kujtohet një herë shuuuumë larg, vetëm një vit më parë, kur dolëm në rrugë për të shprehur pakënaqësinë tonë. Ne u ndjemë si një, ndërsa zëri ynë jehoi nëpër rrugët e qytetit, duke kërcyer nga dritaret e institucioneve kompetente. Ne ishim të vegjël, por ndiheshim të rëndësishëm. Herë fitonim fitore të vogla, herë përjetonim disfata. Ndonjëherë nuk kishte asnjë ndryshim, por zëri ynë u dëgjua. Papritmas pasoi pandemia. E gjithë bota u kthye në një online pikë të madhe të gjelbër (Na vjen keq, Karl Sagan).

  Sign in, like, share… Para syve të mi pashë se si njerëzit po përpiqeshin të “humanizonin” internetin. Organizoheshin diskutime, uebinar, festa në internet, peticione aktivistësh…gjithçka! Por, një pjesë e njerëzve nuk harruan problemet e tyre “ofline”. Ata vendosën të shfrytëzojnë online praninë e tyre për qëllime më të mëdha, duke kërkuar mënyra për të bërë ndryshim jashtë notofikimeve në profilet e tyre, madje edhe të dalin në protestë. Pra, kështu vendosëm të…”

  Esetë duhet të shkruhen në gjuhën maqedonase ose shqip, me një gjatësi prej rreth 500 fjalësh. Në tekst duhet të thoni se çfarë do të bënit, cili është motivi për veprimin tuaj dhe cilat janë pasojat nga ai.

  Ese dërgohen me emër dhe mbiemër ose me pseudonim në info@radiomof.mk, jo më vonë se 17 janar 2021 (e diel) me shënim “Konkurs shpërblyes për ese #АктивизамПодМаски (AktivizënNënMaska)”. Së bashku me esenë duhet të dërgoni edhe të dhëna për autorin (emri dhe mbiemri dhe numri i telefonit).

  Në konkurs do të ndahet vauçer me vlerë prej 100 $ për TI pajisje.