[Конкурс] Да бев премиер/ка, јас ќе..

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Што би направиле за младите ако на еден ден бевте премиер/ка? Ако мислите дека го имате одговорот на ова прашање, ве повикуваме да се приклучите на нашиот нов конкурс.

  Радио МОФ во рамки на кампањата „Критика за политика“ објавува конкурс на тема „Да бев премиер/ка, јас ќе….“, со кој од вас бараме, во една минута да ни кажете што ќе направите за младите ако сте премиер/ка на еден ден. Бараме едноминутна аудио снимка, направена од обичен мобилен телефон или лаптоп, каде ќе посочите проблем и побарате/понудите решение за него.

  Оттука, прво поставете си го прашањето – што е она што сакам да го сменам во земјава за на сите да ни биде поубаво, потоа направете кус концепт и снимете го аудио парчето со ваш глас. Потоа снимката пратете ни ја на инфо мејлот на Радио МОФ info@radiomof.mk. Најдобриот и најдосетлив предлог ќе биде награден.

  Аудио снимките може да бидат снимени на македонски или албански јазик, со должина од околу една минута. Слободно бидете досетливи и креативни и гласно кажете кој според вас е најголемиот проблем кој треба да се реши во земјава. Снимките во кои ќе има говор на омраза, навреди или клевети нема да бидат разгледувани.

  Снимките може да ги пратите во форматот во кој ги зачувувате на вашиот мобилен телефон или компјутер, со ваше име и презиме или под псевдоним на info@radiomof.mk. Рокот е продолжен до 25-ти јуни 2021 (петок) со назнака „Награден конкурс Критика за политика“. Заедно со снимката потребно е да оставите број на вашиот мобилен телефон, за да ве контактираме ако сте добитник на наградата.

  На победникот на конкурсот ќе му биде доделен вредносен ваучер од 100 долари, за ИТ опрема.

  Дел од снимките ќе бидат искористени во едно од следните изданија на подкастот „Мегафон“, на Радио МОФ. Доколку се потребни дополнителни појаснувања, пишете ни на info@radiomof.mk.

 • [Konkurs] Po të isha Kryeministër/re, unë do të ..

  Çfarë do të bënit për të rinjtë nëse një ditë do ishit kryeministër? Nëse mendoni se keni përgjigjen e kësaj pyetjeje, Ju ftojmë t’i bashkoheni konkursit tonë të ri. Radio MOF në kuadër të fushatës “Kritika për politikë” shpall konkurs me temë “Të isha Kryeministër/re, unë do të….”, me çka nga Ju kërkojmë të na tregoni në një minutë se çfarë do të bëni për të rinjtë nëse jeni Kryeministër / re, për një ditë. Kërkojmë audio incizim prej një minutë, të bërë nga një telefon celular ose laptop i zakonshëm, ku do të tregoni një problem dhe do të kërkoni / ofroni një zgjidhje për të.

  Prandaj, së pari bëjini vetes pyetjen – çfarë është ajo që unë dua të ndryshoj në këtë vend në mënyrë që të gjithë të ndihemi më mirë, pastaj bëni një koncept të shkurtër dhe incizoni pjesën audio me zërin tuaj. Pastaj na e dërgoni incizimin në info emailin e Radio MOF – info@radiomof.mk. Propozimi më i mirë dhe më i arsyeshëm do të shpërblehet.

  Audio incizimet mund të regjistrohen në maqedonisht ose shqip, me gjatësi prej rreth një minutë. Lirisht bëhuni inovativ dhe krijues dhe thoni zëshëm sipas ju, cili është problemi më i madh që duhet të zgjidhet në vend. Incizimet në të cilat do të ketë gjuhë të urrejtjes, ofendime ose shpifje nuk do të merren parasysh.

  Incizimet mund t’i dërgoni në formatin në të cilin i ruani në telefonin tuaj celular ose kompjuter, me emrin dhe mbiemrin tuaj ose me pseudonim në info@radiomof.mk, jo më vonë se 25 qershor 2021 e me shënim “Награден конкурс Критика за политика “. Së bashku me incizimin duhet të lini numrin e telefonit Tuaj celular, që t’ju kontaktojmë nëse jeni fitues i çmimit.

  Fituesit të konkursit do të ndahet vauçer me vlerë prej 100 $ për pajisje TI.

  Disa nga incizimet do të përdoren në një nga edicionet e ardhshme të podkastit “Megafon” në Radio MOF. Nëse nevojiten sqarime shtesë, na shkruani në info@radiomof.mk.