Колку се казнуваше за неносење маски? [Инфографик]

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Откако се подобри епидемиолошката ситуација и значително се намали бројот на новозаболени и активни случаи од Ковид-19, заштитните маски на отворено од утре повеќе нема да бидат обврска за македонските граѓани.

  Според податоците кои ги добивме од Министерството за внатрешни работи од почетокот на ноември 2020, кога носењето маски на отворено стана законска обврска, биле евидентирани вкупно 101.636 прекршоци за непочитување на оваа мерка.

  Најмногу се казнувало првите два месеци по стапување на сила на оваа мерка, додека најмалку прекршоци биле регистрирани во последниов месец. Од МВР велат дека најголемиот процент од прекршоците биле поради неносење заштитна маска за лице на отворен простор.

  Ако се знае дека казните за овој прекршок се 20 евра, односно половина од ова доколку казната се плати во рок од 7 дена, тоа значи дека за неносење маски биле наплатени најмалку 1 милион евра од граѓаните на Северна Македонија.

  Од утре, 1 јуни, се укинува мерката за носење заштитна маска на отворено со препорака за носење на маска кога лицата се во поголема група. Но, маските остануваат задолжителни додека граѓаните се во јавен превоз, такси превоз и во сите затворени простори.

  Повеќе информации може да најдете на инфографикот во продолжение:

  Мартин Колоски и Даниел Евросимоски

 • Sa dënohej për mos mbajtjen e maskave? [Infografik]

  Pasi situata epidemiologjike është përmirësuar dhe numri i rasteve të sapo infektuara dhe aktive me Kovid-19 është ulur ndjeshëm, maskat mbrojtëse në vend të hapur nga nesër nuk do të jenë më detyrim për qytetarët e Maqedonisë.

  Sipas të dhënave që morëm nga Ministria e Punëve të Brendshme nga fillimi i nëntorit 2020, kur mbajtja e maskave në ambient të hapur u bë një detyrim ligjor, u regjistruan gjithsej 101.636 shkelje për mosrespektim të kësaj mase.

  Më tepër është ndëshkuar në dy muajt e parë pas hyrjes në fuqi të kësaj mase, ndërsa shkeljet më të pakta u regjistruan në muajin e fundit. Nga MPB thotë se përqindja më e madhe e kundërvajtjeve ishin për shkak të mos mbajtjes së maskës për fytyrë në vend të hapur.

  Nëse dihet se gjobat për këtë kundërvajtje janë 20 euro, përkatësisht gjysma e kësaj nëse gjoba paguhet brenda 7 ditësh, kjo do të thotë se për mos mbajtjen e maskave u arkëtuan të paktën 1 milion euro nga qytetarët e Maqedonisë së Veriut.

  Nga nesër, 1 qershor, masa për mbajtjen e maskës mbrojtëse në vend të hapur do të shfuqizohet me një rekomandim për të mbajtur maskë kur njerëzit janë në grup më të madh. Por maskat mbeten të detyrueshme ndërsa qytetarët janë në transportin publik, transportin e taksive dhe në të gjitha hapësirat e mbyllura.

  Më shumë informacion mund të gjenden në infografinë më poshtë:

  Martin Koloski dhe Daniel Evrosimoski