Клиника за психијатрија: Над 4.500 телефонски разговори за психолошка поддршка за време на пандемијата

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • На одбележувањето на Светскиот ден на грижа за ментално здравје, 10 октомври, Клиниката за психијатрија потсетува на важноста на менталното здравје за целата популација. Во услови на Ковид-19 важно е да се обрне внимание на влијанието на кризата врз менталното здравје на групите под ризик. Оттам информираат дека Клиниката има отворено повеќе телефонски линии за различни целни групи и почнувајќи од март оваа година досега се реализирани над 4.500 телефонски разговори за психолошка поддршка на граѓаните за време на пандемијата.

  „Како ранливи категории во ова време на пандемија се повозрасните лица, децата и адолесцентите, различните групи со зголемен ризик за насилство, лицата кои веќе се лекуваат од ментални растројства, како и здравствените работници, кои несебично ги вложуваат сите свои човечки потенцијали за справување со пандемијата и за зачувување и подобрување на здравствениот статус на населението“, соопшти Клиниката.

  Потенцираат дека грижата за нашето ментално здравје е исто толку важна како и грижата за физичкото здравје.

  Од Клиниката информираат дека во тек е меѓународно истражување за менталното здравје на населението за време на мерките за контрола на пандемија со овој вирус. Координатор на истражувањето е италијанското здружение за социјална психијатрија, а координатор за нашата држава е токму Универзитетската клиника за психијатрија. Оваа студија се спроведува со цел да се изврши процена на влијанието на пандемијата, како и воведените рестриктивни мерки врз менталното здравје кај нашето население како основа за развој на соодветни здравствени интервенции.

  „Во изминатиот период покажавме вистинска грижа и беа реализирани бројни активности за унапредување на условите за третман за пациентите во установите кои ја третираат оваа категорија пациенти. Универзитетската клиника за психијатрија е учесник во два интернационални проекти за ментално здравје во заедницата во рамки на програмата Horison 2020 на Европската Комисија – ИМПУЛС кој е раководен од Queen Mary University од Лондон и RECOVERY кој е раководен од Trimbos Institute од Утрехт. Во овој период на пандемија со Ковид, имаме опсежна и успешна соработка со УНИЦЕФ, како и координираност со СЗО“, соопштуваат од Клиниката за психијатрија.

  Тврдат дека се направени значајни инвестиции во унапредување на условите за пациентите во болницата, како и осовременување на опремата и терапиите.

 • Klinika e Psikiatrisë: Mbi 4.500 thirrje telefonike për mbështetje psikologjike gjatë pandemisë

  Me rastin e Ditës Botërore të Shëndetit Mendor, 10 tetor, Klinika e Psikiatrisë kujton rëndësinë e shëndetit mendor për të gjithë popullatën. Në kontekstin e Kovid-19, është e rëndësishme t’i kushtohet vëmendje ndikimit të krizës mbi shëndetin mendor të grupeve në rrezik. Nga atje informojnë se Klinika ka hapur disa linja telefonike për grupe të ndryshme të synuara dhe që nga marsi i këtij viti deri më tani janë realizuar mbi 4.500 biseda telefonike për mbështetje psikologjike të qytetarëve gjatë pandemisë.

  “Kategoritë e rrezikuara në këtë kohë të pandemisë janë të moshuarit, fëmijët dhe adoleshentët, grupe të ndryshme në rrezik të zmadhuar për dhunë, personat të cilët shërohen nga çrregullime mendore dhe punëtorë shëndetësorë, të cilët investojnë të gjithë potencialin e tyre njerëzor për t’u ballafaquar me pandeminë dhe për të ruajtur dhe përmirësuar statusin shëndetësor të popullatës,” thonë nga Klinika.

  Ata theksojnë se kujdesi për shëndetin tonë mendor është po aq i rëndësishëm sa kujdesi për shëndetin  fizik.

  Klinika informon se është duke u zhvilluar një hulumtim ndërkombëtar mbi shëndetin mendor të popullatës gjatë masave për kontrollin e pandemisë me këtë virus. Koordinator i hulumtimit është Shoqata Italiane për Psikiatri Sociale, ndërsa koordinator për vendin tonë është pikërisht Klinika Universitare për Psikiatrinë. Ky studim është kryer në mënyrë që të vlerësojë ndikimin e pandemisë, si dhe masat kufizuese të paraqitura mbi shëndetin mendor te popullata jonë si bazë për zhvillimin e ndërhyrjeve të duhura shëndetësore.

  “Në periudhën e kaluar, kemi treguar kujdes të vërtetë dhe janë zbatuar aktivitete të shumta për të përmirësuar kushtet për trajtimin e pacientëve në institucionet që trajtojnë këtë kategori të pacientëve. Klinika Universitare e Psikiatrisë është pjesëmarrëse në dy projekte të shëndetit mendor të komunitetit ndërkombëtar në kuadër të programit Horison 2020 të Komisionit Evropian – IMPULS i drejtuar nga Universiteti Queen Mary i Londrës dhe RECOVERY i drejtuar nga Instituti Trimbos në Utrecht. “Në këtë periudhë pandemie me Kovid, kemi bashkëpunim të gjerë dhe të suksesshëm me UNICEF-in, si dhe koordinim me OBSH-në,” thonë nga Klinika Psikiatrike.

  Thonë se janë bërë investime të konsiderueshme në përmirësimin e kushteve për pacientët në spital, si dhe modernizimin e pajisjeve dhe terapive.

  * Kjo përmbajtje është punuar me ndihmën e Bashkimit Evropian në kuadër të Projektit për Shprehjen Rinore. Për përmbajtjet e publikuara përgjegjës është Forumi Rinor Arsimor dhe ato nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Bashkimit Evropian.

* Оваа содржина е изработена со помош на Европската Унија во рамките на Проектот за младинско изразување. За објавените содржини е одговорен Младински образовен форум и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.