Канцеларијата на Претседателот стана младинска канцеларија

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Канцеларијата на Претседател на Република Северна Македонија во центарот на Скопје од денеска ќе работи како младинска канцеларија МладиХаб. Просторот ќе има повеќе намени, а ќе биде достапен за млади уметници, за организирање на настани од различен карактер, за граѓанските организации, како и за разни граѓански иницијативи.

  Истовремено, МладиХаб ќе овозможи и курсеви и обуки за унапредување на дигиталните вештини на младите луѓе, во замена за извршена волонтерска и општокорисна работа во заедницата. Односно, во зависност од вештините, интересите и потребите на заедниците во коишто живеат, младите ќе треба да учествуваат во одредена иницијатива во заедницата, со што ќе се стекнат со ваучер којшто потоа ќе им овозможи пристап до обука за дигитални и меки вештини.

  Крајната цел е младите луѓе во Северна Македонија на возраст од 15 до 29 години да се стекнат со нови, но и да ги подобрат постојните дигитални вештини за да можат да одговорат на дигиталната трансформација на економијата, соопштија од претседателскиот кабинет. 

  Претседателската канцеларија стана актуелна за време на претседателствувањето на Ѓорѓе Иванов, кога беше демолирана од демонстранти на Шарената револуција, на 13 април 2016 година,  еден ден откако тој прогласи аболиција на 56 лица. Во настанот беа уапсени повеќе демонстранти, а за дел од нив се уште нема судска разрешница.

 • Zyra e Presidentit u bë zyrë rinore

  Zyra e Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në qendër të Shkupit, nga sot do të punojë si zyrë rinore MladiHab.  Hapësira do të jetë me më shumë dedikime, ndërsa do të jetë e qasshme për artistë të rinj, për organizimin e evenimenteve me karakter të ndryshëm, për organizata qytetare, si dhe për iniciativa të ndryshme qytetare.

  Njëkohësisht, MladiHab do të mundësojë edhe trajnim për avancimin e shkathtësive digjitale të të rinjve, në këmbim të punës vullnetare dhe punës me dobi të përgjithshme në komunitet.  Respektivisht, në varësi të shkathtësive, interesave dhe nevojave të komuniteteve ku jetojnë, të rinjtë do të duhet të marrin pjesë në iniciativë të caktuar në komunitet, me çka do të fitojnë vauçer i cili më pas do t’ju ndihmojë qasje në trajnim për shkathtësi digjitale dhe shkathtësi të buta.

  Qëllimi përfundimtar është të rinjtë në Maqedoninë e Veriut të moshës prej 15 deri në 29 vjeç, të fitojnë shkathtësi të reja por edhe të përmirësojnë shkathtësitë e tyre digjitale,  në mënyrë që të mund ti përgjigjen transformimit digjital të ekonomisë, njoftuan nga kabineti I Presidentit.

  Zyra e Presidentit u bë aktuale gjatë kohës së presidentit Gjorgje Ivanov, ku u demolua nga demonstruesit e Revolucionit Laraman, më 13 prill 2016, një ditë pasi shpalli faljen për 56 persona.  Gjatë kësaj ngjarje u arrestuan më tepër demonstrues, ndërsa për një pjesë të tyre ende nuk ka epilog gjyqësor.