ЈСП потсетува дека средношколците имаат право на бесплатен превоз и за време на летниот распуст

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

  • Јавното сообраќајно претпријатие Скопје (ЈСП) денеска соопшти дека средношколците кои ги исполнуваат условите за користење на бесплатен јавен превоз и оваа година имаат право бесплатно да се возат за време на летниот распуст.

    „Правото на бесплатен превоз за време на претстојниот распуст е согласно со Програмата за активностите на Град Скопје од областа на средното образование во 2024 година, која, меѓудругото, вели ‘со почетокот на 2024 година учениците од средните училишта на Град Скопје ќе имаат можност да користат бесплатен превоз и за време на зимскиот и летниот распуст и на овој начин непречено да ги извршуваат своите училишни обврски за посетување на феријална пракса и практикантска обука…’“, истакнаа од ЈСП.

  • NQP rikujton se, nxënësit e shkollave të mesme kanë të drejtë për transport falas edhe gjatë pushimit veror

    Ndërmarrja për qarkullim publik Shkup (NQP) sot njoftoi se, nxënësit e shkollave të mesme të cilët plotësojnë kushtet për përdorimin e transportit publik falase kanë të drejtë që edhe gajtë pushimit veror të shfrytëzojnë transportin publik falas.

    “E drejta për transport falas gjatë këtij pushimi është në përputhje me programin për aktivitetet e Qytetit të Shkupit nga fusha e arsimit të mesëm në vitin 2024, e cila, mes tjerash, thotë ‘me fillimin e vitit 2024, nxënësit e shkollave të mesme të Qytetit të Shkupit do të kenë mundësi të shfrytëzojnë transport falas edhe gjatë pushimit dimëror dhe veror dhe në këtë mënyrë t’i kryejnë detyrimet e tyre shkollore për të ndjekur praktika dhe trajnime..’”, theksuan nga NQP.