Избрана победничката снимка на конкурсот „Да бев премиер/ка, јас ќе….“

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Еуген Шеј е средношколецот кој ја доби наградата од Радио МОФ за аудио снимка на тема „Да бев премиер/ка, јас ќе….“, со кој од вас побаравме, во една минута да ни кажете што ќе направите за младите ако сте премиер/ка на еден ден.

  Снимката на Еуген Шеј за Радио МОФ

  „Здраво, ако еден ден добијам на избори и станам премиер, ќе се залагам за многу промени за добробит на мојата земја. Како премиер првото прашање со која ќе занимавам се отпочнување на преговорите за влез на земјата во ЕУ. Исто така ќе се залагам и за прашањата кои ги засегаат младите луѓе, а кои се најранливата категорија во текот на 30 годишната транзиција во нашата земја како последица на лоша политика.

  На младите ќе им овозможам вработување во државните институции, добри плати и социјална благосостојба, но истовремено ќе се борам со сета сила за спречување на масивниот криминал кое ги засега нашите млади лица. Исто така ќе се ангажирам да се затворат под итно обложувалниците и казината и наместо нив ќе изградам младински центри, рекреативни центри, паркови, библиотеки со што повторно ќе се зајакне интелектуалниот капацитет на младите лица кои се нашата иднина.“

  Радио МОФ го објави конкурсот во рамки на кампањата „Критика за политика“. Аудио снимките требаше да бидат снимени на македонски или албански јазик, со должина од околу една минута.

  На победникот на конкурсот ќе му биде доделен вредносен ваучер од 100 долари, за ИТ опрема.

 • U zgjodh incizimi fitues i konkursit “Po të isha Kryeministër/re, do të…”

  Eugen Shej është nxënës i shkollës së mesme i cili mori çmimin nga Radio MOF për audio incizim me temë “Nëse do të isha Kryeministër/re, do të…”, me të cilin nga Ju kërkuam, në një minutë  të na tregoni çfarë do të bëni për të rinjtë nëse jeni kryeministër/ kryeministre për një ditë.

   

  “Përshëndetje, nëse një ditë fitoj zgjedhjet dhe bëhem kryeministër, do të angazhohem për shumë ndryshime për të mirën e vendit tim. Si Kryeministër, çështja e parë me të cilën do të merrem është fillimi i negociatave për aderimin e vendit në BE. Unë gjithashtu do të angazhohem për çështjet që prekin të rinjtë, të cilat janë kategoria më e ndjeshme gjatë tranzicionit 30-vjeçar në vendin tonë si rezultat i politikës së keqe.

  Të rinjve do tu siguroj punësim në institucionet shtetërore, paga të mira dhe mirëqenie sociale, por në të njëjtën kohë do të luftoj me të gjitha forcat e mia për të parandaluar krimin masiv që prek të rinjtë tanë. Gjithashtu do të angazhohem të mbyllen urgjentisht bastoret dhe kazinotë dhe në vend të tyre të ndërtohen qendra rinore, qendra rekreative, parqe, biblioteka, me të cilat përsëri do të forcohet kapaciteti intelektual i të rinjve që janë e ardhmja jonë.”

  Radio MOF shpalli konkursin në kuadër të fushatës “Kritikë për politikë”. Audio incizimet mund të incizoheshin në maqedonisht ose shqip, me gjatësi prej rreth një minutë.

  Fituesit të konkursit do t’i ndahet vauçer me vlerë prej 100 $ për pajisje TI.