[Инфографик] Една третина жени и само двајца млади во новиот состав на македонското Собрание

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Една третина жени и само двајца млади до 29 години, ова се дел од демографските карактеристики на новото македонско Собрание.

  Законодавниот дом денеска ја започна конститутивната седница на која, меѓу другото, треба да се избере претседател на Собранието и членови на верификационата комисија, по што ќе следи верификација на мандатите на пратениците. Според новиот собранички Деловник, седницата трае најмногу три дена, а Собранието е конституирано со изборот на негов претседател.

  На конститутивната седница е предвидено да се верификуваат мандатите на 118 од 120 пратеници, откако актуелниот градоначалник на Тетово Биљал Касами се откажа од пратеничкото место откако беше избран во изборната единица 6. На негово место, сега треба да дојде следниот на листата од коалицијата „Вреди“.

  Во меѓувреме, по прегласувањето на парламентарните избори, во изборната единица 6, коалицијата „Европски фронт“, предводена од ДУИ изгуби еден пратеник, додека коалицијата „Вреди“ доби еден пратенички мандат. „Европски фронт“ потоа однесе приговор до ДИК за прегласување во селото Ларце кој беше одбиен. Сега, коалицијата има можност да поднесе тужба до Управниот суд, а судот во рок од 48 часа мора да донесе решение по тужбата.

  Поконкретно, новиот парламентарен состав ќе брои 78 пратеници и 40 пратенички. За споредба, минатиот состав броеше 43 пратенички, односно 45 жени пратеници во периодот од 2016 до 2020 година. Ова значи дека бројот на пратенички во текот на изминатите години, односно во парламентарните состави континуирано продолжува да паѓа.

  Мнозинство пратеници 45 се во возрасната група од 36-45 години, потоа 41 пратеник имаат од 46 до 55 години, а 17 пратеници од 56-65 години. Највозрасната пратеничка Мерита Колчи-Коџаџику од коалицијата „Вреди“ има 66 години и спаѓа во последната возрасна категорија.

  Помладите се во далеку помал број, па така, во Собранието влегуваат само 2 пратеници од возрасната категорија 21-29 години, односно Амар Мециновиќ од Левица и Драгана Бојковска од коалицијата „Твоја Македонија“ предводена од ВМРО-ДПМНЕ. Од 30 до 35 години имаат 12 пратеници.

  Најмногу пратеници, според местото на лична карта доаѓаат од Чаир, осум, потоа по седум пратеници се од Карпош и Центар, а шест од Струга и Куманово и Тетово.

  Во меѓувреме, треба да се има предвид и дека ова нема да е конечниот состав на новото македонско Собрание, затоа што дел од пратениците, традиционално преоѓаат на функции во извршната власт за време не составувањето на новата Влада.

  Повеќе податоци погледнете повеќе во инфографикот во продолжение

  Мартин Колоски

 • [Infografik] Një e treta gra dhe vetëm dy të rinj në përbërjen e re të Kuvendit të Maqedonisë

  Një e treta gra dhe vetëm dhe vetëm dy të rinj deri në 29 vjeç, kjo është një pjesë e karakteristikave demografike të Kuvendit të ri të Maqedonisë.

  Shtëpia ligjvënëse sot filloi seancën konstituive në të cilën, mes tjerash, duhet të zgjedhet kryetari i Kuvendit dhe anëtarët e komisionit verifikues, pas çka do të vijojë verifikimi i mandateve të deputetëve. Sipas rregullores së re të Kuvendit, seanca zgjatë më së shumti tre ditë, ndërsa Kuvendi është i konstituar me zgjedhjen e kryetarit të tij.

  Në seancën konstituive është paraparë të verifikohen mandatet e 118 prej 120 deputetëve, pasi kryetari aktual i Tetovës, Bilall Kasami është tërhequr nga pozita e deputetit pasi u zgjodh në njësinë zgjedhore 6. Në vendim e tij, duhet të vijë personi që vijon në listën e koalicionit “VLEN”

  Ndërkohë, pas rivotimit në zgjedhjet parlamentare, në njësinë zgjedhore 6, koalicioni “Fronti Evropian”, i udhëhequr nga BDI humbi një deputet, derisa koalicioni “VLEN” mori një mandat të deputetit. Fronti Evropia më pas, dorëzoi ankesë në KSHZ për rivotimin në fshatibn Llërcë e cila u refuzua. Tani, koalicioni ka mundësi të dorëzojë padi në Gjykatën Kushtetuese, ndërsa gjykata në afat prej 48 orëve duhet të sjell vendim pas padisë.

  Më konkretisht, përbërja e re parlamentare do të ketë 78 deputetë dhe 40 deputete. Për krahasim, përbërja e kaluar numëronte 43 deputete, përkatësisht 45 gra deputete në periudhën prej vitit 2016 deri në 2020. Kjo do të thotë se, numri i deputeteve gjatë viteve të kaluara, përkatësisht në përbërjet parlamentare vazhdimisht bie.

  Shumica e deputetëve, 45 janë të moshën prej 36-45 vjeç, më pas 41 deputetë kanë nga 46 deri në 55 vjeç ndërsa 17 deputetë kanë nga 56-65 vjeç. Deputetja më e vjetër Merita Kollçi Koxhaxhiku nga koalicioni “VLEN” ka 66 vjeç dhe bie në kategorinë e grupmoshës së fundit.

  Të rinjtë janë në numër shumë më të vogël, kështu që në Kuvend hyjnë vetëm 2 deputetë të kategorisë së grupmoshës 21-29, përkatësisht Amar Mecinoviq nga E Majta dhe Dragana Bojkovska nga koalicioni “Maqedonia jote” të udhëhequr nga VMRO – DPMNE. Nga 30 deri në 35 vjeç kanë 12 deputetë.

  Më shumë deputetë, sipas vendit të letërnjoftimit vijnë nga Çairi, tetë, pastaj nga shtatë deputetë janë nga Karposhi dhe Qendra, ndërsa gjashtë nga Struga, Kumanova dhe Tetova.

  Ndërkohë, duhet të kihet parasysh edhe se kjo nuk do të jetë përbërja përfundimtare e Kuvendit të ri të Maqedonisë, sepse një pjesë e deputetëve, tradicionalisht kalojnë në funksione në pushtetin ekzekutiv gjatë kohës së përbërjes së Qeverisë së re.

  Më shumë të dhëna shikoni në infografikun në vazhdim.

  Martin Koloski