[Фото] Започна средношколскиот протест за комбинирана настава пред МОН

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Пред Министерството за образование и наука започна протестот организиран од Сојузот на средношколци. Ученици и родители со маски на лице и транспаренти бараат воведување на комбинирана настава од 1 октомври.

  Тие се против наставата да почне онлајн во сите средни училишта, како што е планирано, туку со комбиниран модел односно ротирање на средношколците во класовите на секои два дена (следење на наставата онлајн и физичко присуство) и пристапот да не биде централизиран, туку секоја општина да организира модел според епидемиолошката состојба односно број на заразени.

  Родители, пак, за Радио МОФ велат дека сакаат наставата уште утре да започне во училница. Наставните програми се проектирани да траат од 1 септември, па до јуни, велат тие. Според нив, училишната година ќе биде уништена за генерациите доколку не почнат да одат на училиште.

  „Тие родители кои се грижат за здравјето на децата, нека седат дома и нека побараат онлајн настава. Но, тие се малку, децата сакаат да се социјализираат“, изјави еден од родителите.

  Непосредно пред протестот, пристигна поддршка од Првата детска амбасада Меѓаши. Оттаму велат дека ова е добар и поттикнувачки пример на детско-младинско учество.

  „Упатуваме апел до институциите да обезбедат континуирано и системско учество на учениците, средношколците и основците, во донесување на одлуките од областа на образованието. Ваквото учество не смее да биде сведено на еднократни средби, по кои учениците нема да бидат известени ниту дали, ниту пак како нивните мислења биле земени предвид во донесувањето на одлуките“, велат од Меѓаши.

  Протестот продолжува кон Владата каде ќе имаат обраќања.

 • [Foto] Filloi protesta e nxënësve të shkollave të mesme për mësimdhënie të kombinuar para MASH

  Filloi protesta e organizuar nga Bashkimi i Nxënësve të Shkollave të Mesme para Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Nxënësit dhe prindërit me maska në fytyrë dhe parulla po kërkojnë futjen e klasave të kombinuara nga 1 tetori.

  Ata janë kundër që mësimi të fillojë online në të gjitha shkollat e mesme, siç është planifikuar, por me një model të kombinuar, d.m.th, rotacioni i nxënësve të shkollave të mesme në klasa çdo dy ditë (përcjellja e mësimit online dhe prani fizike) dhe qasja të jetë e centralizuar, por secila komunë të organizojë një model sipas situatës epidemiologjike, pra numrin e të infektuarve.

  Nga ana tjetër, prindërit thonë për Radio MOF se duan që orët e mësimit të fillojnë qysh prej nesër në klasë. Programet mësimore janë hartuar të zgjasin nga 1 shtatori deri në qershor, thonë ata. Sipas tyre, viti shkollor do të shkatërrohet për gjeneratat nëse ata nuk fillojnë të shkojnë në shkollë.
  “Ata prindër që kujdesen për shëndetin e fëmijëve të tyre, le t’i lënë të rijnë në shtëpi dhe të kërkojnë mësim online. “Por ata janë pak, fëmijët duan të shoqërohen”, tha një prind.

  Menjëherë para protestës, mbështetja mbërriti nga Ambasada e Parë e Fëmijëve Megjashi. Ata thonë se ky është një shembull i mirë dhe inkurajues i pjesëmarrjes së fëmijëve dhe të rinjve.

  “Ne u bëjmë thirrje institucioneve që të sigurojnë pjesëmarrje të vazhdueshme dhe sistematike të studentëve, nxënësve të shkollave të mesme dhe të shkollave fillore në vendimmarrjen në fushën e arsimit. Pjesëmarrja e tillë nuk duhet të reduktohet në takime të njëhershme, pas së cilës nxënësit nuk do të informohen nëse, apo si janë marrë parasysh mendimet e tyre në marrjen e vendimeve,” thanë nga Megjashi.
  Protesta vazhdon drejt Qeverisë ku do të kenë fjalim.