[Фото] „Разбуди се ОЈО“ – порачаа демонстрантите на протестот против „Јавна соба“

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Со извици „Разбуди се ОЈО“ пред Основното јавно обвинителство предмалку заврши протестниот марш против „Јавна соба“, на кој беше изразена поддршка на жртвите од групата отворена на апликацијата Телеграм, во која се споделуваа фотографии и податоци од жени без нивна дозвола.

  На насобраните граѓани им се обрати адвокатката Марта Гусар, која застапува жртви на семејно насилство, но која и самата станала жртва на групата „Јавна соба“.

  „Мојот број беше споделуван за ‘дискретни средбички’, така ми пишуваа, со ‘средибчки’. Откако се случи ситуација да биде споделен мојот број, нормално, првите два часа не можев да се соземам дека мене тоа ми се случува, а може на секој да му се случи секако. Пријавив веднаш, со правење скриншотови на телефонските броеви, со оглед на тоа што ми пишуваа на Вибер апликацијата, и на сликите каде што се гледаат лицата со своите ликови и пријавив за сексуално вознемирување“, посочи Гусар.

  Меѓутоа, таа додаде дека, како адвокат ги знае своите права и знае да се заштити во дадената ситуација, но, истакна дека не секој може да се заштити и да постапи, како што постапила таа.

  „Па оттаму, со оглед на тоа што кај мене за два часа се најдоа сторителите, се најде кој го споделил бројот, како стигнал бројот да биде споделен. Апелирам до сите институции да има еднаков третман како на жртвите што се лаици, односно неука страна која што реално не знае како да се заштити себе си, да постапуваат на ист начин, и со еднаков третман како исто со мене што знам како да се заштитам себе си. Една од работите што е клучно да се знае е дека ‘Јавна соба’ навистина не е забава, јавна соба е класичино кривично дело кое навистина мора да се третира како такво“, порача Гусар.

  Активистката Драгана Дрндаревска од Коалицијата „Маргини“ посочи дека неефикасноста на ОЈО во казнувањето на сторителите на родово базирано насилство, како што рече, им е познато оддамна, додавајќи дека нивниот заклучок сега само се потврдил со случајот „Јавна соба“.

  „Институцијата особено не е ефикасна кога станува збор за сексуално вознемирување на интернет, па низ годините слушнавме различни оправдувања за неказнување на сторителите. Нашите пријави за онлајн вознемирување и говор на омраза завршуваат со пријавувањето без да добиеме било каков одговор, или во најдобар случај Основното и Вишото јавно обвинителство да си ја префрлуваат топката“, рече Дрндаревска.

  Таа истакна дека случајот „Јавна соба“ претставува масовно и организирано сексуално вознемирување на бројни жени жртви, кое додаде дека трае повеќе од една година.

  „Кога се појави случајот, надлежните институции не убедуваа дека преземаат се во согласност со закон и дека сторителите ќе бидат санкционира. Но, после една година, стана очигледно дека тоа нема да се случи, со што, се овозможи поддршка за сторителите, а не за жртвите. Жртвите се множеа, а сторителите не се уплашија, продолжија со сексуално вознемирување, со злоупотреба на лични податоци, со родово засновано насилство“, рече Дрндаревска.

  Маршот започна пред Министерството за внатрешни работи, а поттик за него беше случајот „Јавна соба“ кој пред неколку недели повторно се актуелизираше во јавноста.

  Групата „Јавна соба“ пред неколку денови беше избришана од „Телеграм“, откако Министерството за внатрешни работи го побара тоа, но, по бришењето на групата, се појавија уште неколку слични на неа.

  [Галерија] „Жртвата никогаш не е виновна“ – започна протестот против „Јавна соба“

 • [Foto] “Zgjohu PTHP” – thonë protestuesit në protestën kundër “Dhomës Publike”

  Me thirrjet “Zgjohu PTHP” para Prokurorisë Themelore Publike, marshimi i protestës kundër “Dhomës Publike” përfundoi para pak, në të cilin u shpreh mbështetje për viktimat e grupit të hapur në aplikacionin Telegram, në të cilin ndaheshin fotografi dhe të dhëna të grave pa lejen e tyre.

  Qytetarëve të mbledhur iu drejtua avokatja Marta Gusar, e cila përfaqëson viktima të dhunës në familje, por që vetë u bë viktimë e grupit “Dhoma Publike”.

  “Numri im u shpërnda për” takime diskrete “, kështu që ata më shkruanin, me” marrëveshje “. Pasi ndodhi një situatë kur numri im u shpërnda, normalisht, për dy orët e para nuk mund ta kuptoja se po më ndodhte mua, dhe mund t’i ndodhte çdokujt, natyrisht. Raportova menjëherë, duke bërë skrinshot të numrave të telefonit, pasi ata po më shkruanin në aplikacionin Viber dhe fotografitë ku shiheshin njerëz me fytyrat e tyre, dhe unë raportova ngacmim seksual,” tha Gusar.

  Sidoqoftë, ajo shtoi se, si avokate, ajo i njeh të drejtat e saj dhe di se si të mbrohet në një situatë të caktuar, por theksoi se jo të gjithë mund ta mbrojnë veten dhe të veprojnë siç bëri ajo.

  “Prandaj, meqenëse autorët u gjetën në rastin tim për dy orë, u zbulua se kush e shpërndau numrin, se si numri u shpërnda. U bëj thirrje të gjitha institucioneve të kenë trajtim të barabartë si për viktimat që janë laikë, përkatësisht palë e pa informuar që nuk di vërtet të mbrohet, të veprojë në të njëjtën mënyrë, dhe me trajtim të barabartë siç në rastin tim. Një nga gjërat që është thelbësore që duhet ditur është se “Dhoma Publike”, vërtet nuk është argëtuese, dhoma publike është vepër klasike penale që me të vërtetë duhet të trajtohet si e tillë.”

  Aktivistja Dragana Drndarevska nga Koalicioni “Margjinat” theksoi se joefikasitetin e PTHP-së, në ndëshkimin e autorëve të dhunës me bazë gjinore, siç tha ajo, ata e kanë identifikuar për një kohë të gjatë, duke shtuar se përfundimi i tyre tani është konfirmuar vetëm në çështjen “Dhoma Publike”.

  “Institucioni nuk është veçanërisht i efektshëm kur bëhet fjalë për ngacmime seksuale në internet, kështu që gjatë viteve kemi dëgjuar justifikime të ndryshme për mosndëshkimin e autorëve. Raportimet tona të ngacmimeve në internet dhe gjuhës së urrejtjes përfundojnë me raportimin pa marrë ndonjë përgjigje, ose në rastin më të mirë, Prokuroria Themelore dhe Prokuroria e Lartë Publike e  transferojnë topin te njëra tjetra”, tha Drndarevska.

  Ajo vuri në dukje se çështja “Dhoma Publike” paraqet ngacmim seksual masiv dhe i organizuar i shumë grave viktima, që zgjat më shumë se një vit.

  “Kur u paraqit rasti, institucionet kompetente na bindën se ata po bënin gjithçka në përputhje me ligjin dhe se autorët do të sanksionoheshin. Por pas një viti, u bë e qartë se kjo nuk do të ndodhte, gjë që siguroi mbështetje për autorët e krimeve, jo viktimat. Viktimat u shumuan dhe autorët nuk u frikësuan, ata vazhduan me ngacmime seksuale, keqpërdorim të të dhënave personale, dhunë me bazë gjinore,” tha Drndarevska.

  Marshi filloi para Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe shtysa për të ishte rasti “Dhoma Publike” që disa javë më parë u bë përsëri e aktuale në publik.

  Grupi “Dhoma Publike” u fshi nga “Telegram” disa ditë më parë, pasi Ministria e Punëve të Brendshme e kërkoi atë, por, pas fshirjes së grupit, u shfaqën disa të tjerë të ngjashëm me të.