Дора Смилевска: Студентскиот дебатен клуб те учи да размислуваш „надвор од кутијата“

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Компетитивноста, дружбите и континуираното учење лежат во сржта на дебатните клубови, раскажува Дора Смилевска, координаторка на дебатната програма при Младинскиот образовен форум (МОФ) која во „дебатните води“ е долги години.

  „Тргам од моментот дека целиот тој непрекинат процес на образование и на учење е многу битен поради тоа што студентскиот дебатен клуб настрана од неговата компетитивност е место каде што можеш да научиш аргументирано да се изразуваш, критички да размислуваш, се информираш непрекинато за нови настани во светот и дополнително се запознавш со други луѓе се дружиш“, вели Смилевска.

  Дора Смилевска / Фото: МОФ

  На почетокот на месецов, МОФ отвори повик за членови на студентски дебатни клубови на кој може да се пријават студенти од различни факултети. Студентски дебатен клуб е вид на „курс“ на кој се учи како да се дебатира на различни теми од општеството, започнуваат нови пријателства, а се „храбри“ и натпреварувачкиот дух.

  „Меѓутоа главниот момент е тоа дека непрекинато учиш така што мислам дека на еден неформален начин те спрема, ти ги дава тие меки вештини потрбни за било која професија после тоа“, вели Смилевска.

  Младинскиот образовен форум со години има средношколски дебатни клубови во различни градови од земјава. Идејата за возобновување на студентските дебатни клубови доаѓа речиси десет години по згаснување на претходниот дебатен клуб кој во 2015 година бил отворен на Правниот факултет „Јустинијан Први“.

  „Имаше многу барања од средношколци кои завршуваат средно, да можат да продолжат со дебата. Ова им е активност која ги тера да размислуваат ‘надвор од кутијата’ заради тоа што ти седнуваш и почнуваш да ги гледаш двете страни на сите општествени проблеми што постојат. Не е само она во вестите каде има еднострано мислење, туку едноставно седнуваш и мораш да размислуваш обострано. Мислам дека првично многу од нив доаѓаат заради дружба, ама и заради тоа што се вежба мозокот и едноставно само си држиш континуитет. Многу од нив сакаат да одат на турнири, тоа им е екстремно интересно“, посочува координаторката.

  Дебатен студентски клуб на Правниот факултет при УКИМ 2015 година / фото: Фејсбук

  Во текот на претстојниот летен семестар МОФ ќе започне со работа со три клубови на Правниот, Филозофскиот и Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Скопје каде може да се пријават и студенти од приватните факултети. За понатаму, вели Смилевска, планираат клубови и на другите факултети и универзитети во државата, но прво да видат дали има заинтересираност кај студентите.

  „Работиме студентски дебатен формат, тој е британски парламентарски формат каде што имаме четири тима по двајца дебатери. Заради тоа што го работиме конкретниот формат, што за разлика од средношколска дебата е сосем друг формат, е многу лесно да се приклучиш без да имаш некакво искуство, затоа што почнуваме од нула. Дали си прва-втора година, дали си на мастер, отворено е за сите со тоа што програмата е технички едногодишна. Откако ќе го завршиш форматот, после тоа се фокусираме само на дебатирање и на надоградување и на турнири. Меѓутоа тоа не значи дека оние кои веќе биле не може да доаѓаат, заради тоа што константно ќе се случуваат дебати и натпревари и ќе може да вежбаат и да учествуваат“, објаснува Смилевска.

  Средбите, како што вели Смилевска би биле два пати неделно во попладневните часови, а на крај на семестарот ќе се одржи национален дебатен турнир. Предавачи ќе бидат искусни дебатери кои се дел од програмата од 5 до 10 години кои учествувале и на интернационални натпревари.

  „По националниот турнир се надевам ќе имаме можности и за интернационални турнири, мислам дека таа компетитивност е нешто што ги одржува во живот и им ја одржува мотивацијата да доаѓаат“, посочува Смилевска.

  Повикот за пријавување е отворен до 15 февруари. Пријавувањето се врши со пополнување на овој формулар.

  Ангела Бошкоска

 • Dora Smilevska: Klubi i debatit studentor të mëson të mendosh “jashtë kutisë”

  Konkurrenca, shoqërimi dhe mësimi i vazhdueshëm janë thelbi i klubeve të debatit Dora Smilevska, koordinatore e programit të debatit në Forumin Arsimor Rinor (MOF) e cila është shumë vite në “ujërat e debatit”

  “Nisem nga momenti se i gjithë ai proces i pandërprerë i arsimit dhe mësimit është shumë i rëndësishëm për shkak se klubi i debatit studentor përveç konkurrencës së tij është vend ku mund të mësosh të shprehesh në mënyrë të argumentuar, të mendosh në mënyrë kritike, të informohesh pa ndërprerë për ngjarje të reja në botë dhe në mënyrë shtesë njihesh me njerëz të tjerë, shoqërohesh”, thotë Smilevska.

  Dora Smilevska / Foto: MOF

  Në fillim të muajit, MOF hapi thirrje për anëtar të klubeve të debateve studentore në të cilin mund të paraqiten studentë nga fakultete të ndryshme. Klubi i debateve studentore është një lloj “kursi” në të cilin mësohet se si të debatosh në tema të ndryshme nga shoqëria, fillojnë miqësi të reja, ndërsa “inkurajohet” edhe fryma garuese.

  “Megjithatë, momenti kryesor është ai se, në mënyrë të pandërprerë mëson, kështu në mendoj se në një mënyrë joformale të përgatit, t’i jep ato aftësi të nevojshme për cilindo profesion pas asaj”, thotë Smilevska.

  Forumi Arsimor Rinor me vite ka klube të debateve të nxënësve të shkollave të mesme në qytete të ndryshme nga vendi. Ideja për ringjalljen e klubeve të debateve studentore, vjen pothuajse dhjetë vite pas shuarjes së klubit paraprak të debatit, i cili në vitin 2015 u hap në Fakultetin Juridik “Justinijani i Parë”

  “Kishte shumë kërkesa nga nxënësit e shkollave të mesme të cilët përfundojnë shkollën e mesme, të mund të vazhdojnë me debat. Ky është aktivitet i cili i shtyn të mendojnë “jashtë kutisë”, për shkak të asaj se, t’i ulesh dhe fillon t’i shohësh të dyja anët e të gjitha problemeve shoqërore që ekzistojnë. Nuk është vetëm ajo në lajme ku ka mendim të njëanshëm, por thjesht ulesh dhe duhesh të mendosh për të dyja anët. Mendoj se, fillimisht shumica prej tyre vijnë për shkak të shoqërimit, por edhe për shkak se ushtrohet truri dhe thjeshtë vetëm mban vazhdimësi. Shumica prej tyre duan të shkojnë në turne, është ekstremisht interesante për ta”, theksoi koordinatorja.

  Gjatë semestrit të ardhshëm veror, MOF do të fillojë me punë me tre klube në Fakultetin Juridik, Filozofik dhe atë të Shkencave Informatike dhe Inxhinierisë Kompjuterike në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodi” Shkup, ku mund të paraqiten edhe studentë nga fakultetet private. Për më tej, thotë Smilevska, planifikojnë klube edhe në fakultete të tjera dhe universitet në shtet, por fillimisht të shohin nëse ka interesim te studentët.

  “Po përgatitim format të debatit studentor, i cili është format parlamentar britanik ku kemi katër ekipe me nga dy debatues. Për shkak se po e punojmë formatin konkret, që për dallim nga debati i shkollave të mesme, debati është format krejtësisht ndryshe, është shumë lehtë të kyçesh pa pasur ndonjë përvojë, sepse fillojmë nga zero. Qofsh viti i parë, i dytë, qofsh në master, është e hapur për të gjithë, me atë që programi është teknikisht njëvjeçar. Pasi të përfundosh formatin, pas kësaj fokusohemi vetëm në debatimin edhe të përmirësimin dhe të turneve. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se, ata të cilët veç më kanë qenë, nuk mund të vijnë, sepse në mënyrë konstante do të ndodhin debati dhe gara dhe do të mund të ushtrojnë dhe të marrin pjesë”, sqaroi Smilevska.

  Takimet, siç tha Smilevska, do të ishin dy herë në jave në orët e pasdites, ndërsa në fund të semestrit do të mbahet turne debatues nacional. Ligjëruesit do të jenë debatues me përvojë, të cilët janë pjesë e programit nga 5 deri në 10 vite, të cilët marrin pjesë edhe në gara internacionale.

  “Pas turneut nacional shpresoj se do të kemi mundësi edhe për turne internacionale, mendoj se ajo konkurrencë është diçka që i mban në jetë dhe i mban të motivuar që të vijnë”, thekson Smilevska.

  Thirrja për paraqitje është e hapur deri më 15 shkurt. Paraqitja bëhet me plotësimin e këtij formulari.

  Angela Boshkoska