Бирото за јавна безбедност ја истражува затворената група на „Телеграм“ каде се споделуваат експлицитни фотографии на малолетнички

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Дополнителната заменик-министерка во МВР, Славјанка Петровска синоќа на Фејсбук најави дека Бирото за јавна безбедност започнало истрага за за затворената група на социјалната мрежа Телеграм каде се споделуваат експлицитни фотографии од малолетни девојчиња.

  „Во врска со затворена група на „Телеграм“ во која средношколци споделуваат експлицитни фотографии од свои врсници, Бирото за јавна безбедност веднаш започна истрага за мотивите и целите на формирање на оваа група. За сите детали и наоди јавноста ќе биде известена, а против прекршителите на законот ќе се поднесат соодветни поднесоци“, напиша Петровска.

  Дополнителната заменик министерка за труд и социјална политика Санела Шкријељ, исто така на Фејсбук, ги повика децата и родителите кои имаат потреба да побараат полош од центрите за социјална работа.

  „Упатуваме апел до родителите и до сите девојки кои беа изложени во вознемирувачката група на Телеграм да исконтактираат со нашите центри за социјална работа (http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/podracni.pdf). Нашите стручни тимови стојат на располагање за психолошко советување и помош“, напиша Шкријељ.

  Како што веќе пишуваше Радио МОФ, преку тајна група на „Телеграм“ со наслов „Јавна соба“, македонски средношколци споделуваат и коментираат на интимни фотографии и видеа на малолетни девојчиња од земјава, најчесто нивни врснички. До Радио МОФ реагираа средношколци кои пристапиле до групата, и појаснуваат дека дел од сликите кои се објавуваат и коментираат се преземени од отворени профили. Сепак, додаваат дел биле испратени преку приватни пораки, но потоа се нашле во „Јавна соба“ на Телеграм. Најголемиот дел им припаѓаат на малолетни девојчиња.

  По синоќешните објави од медиумите за постоење на групата, името на групата е сменето, а бројот на членови од 7400 падна на 6900.

 • Byroja për Siguri Publike, heton grupin e mbyllur të “Telegram” ku shpërndahen fotografi eksplicite të të miturave

  Zëvendës ministrja plotësuese e MPB, Sllavjanka Petrovska, mbrëmë në Facebook paralajmëroi se Byroja për Siguri Publike, ka filluar hetim për mbylljen e grupit në rrjetin social Telegram ku janë shpërndarë fotografi eksplicite nga vajza të mitura.

  “Në lidhje me grupin e mbyllur të “Telegraf” në të cilin nxënësit e shkollave të mesme shpërndajnë fotografi eksplicite të moshatarëve të tyre, Byroja për Siguri Publike, menjëherë filloi hetim për motivet dhe qëllimet e formimit të këtij grupi.  Për të gjitha detajet dhe konstatimet, publiku do të njoftohet, ndërsa për shkelësit e ligjit do të parashtrohen kallëzime përkatëse”, shkroi Petrovska.

  Zëvendës ministrja plotësuese e Punës dhe Politikës Sociale Sanella Shkrielj, gjithashtu në Facebook ju bëri thirrje fëmijëve dhe prindërve të cilët kanë nevojë të kërkojnë ndihmë nga Qendrat për Punë Sociale.

  “Ju bëjmë apel prindërve dhe të gjitha vajzave të cilat ishin të ekspozuara në grupin shqetësues të Telegram, të kontaktojnë qendrat tona për punë sociale (http://www.mtsp.gov.mk/WBStorage/Files/podracni.pdf). Ekipet tona profesionale janë në dispozicion për këshillim psikologjik dhe ndihmë”, shkroi Shkrielj.

  Siç ka raportuar Radio MOF, nëpërmjet grupit të mbyllur në rrjetin social Telegram me titull “Dhoma publike”, nxënësit e shkollave të mesme shpërndajnë dhe komentojnë fotografi dhe video intime të vajzave të mitura në vendin tonë, zakonisht të moshatarëve të tyre. Në MOF reaguan nxënësit e shkollave të mesme të cilën kanë hyrë në grup dhe sqarojnë se një pjesë e fotografive të cilat publikohen dhe komentohen janë siguruar nga profile të hapura.  Megjithatë, shtojnë se një pjesë janë dërguar nëpërmjet mesazheve private, por më pas janë gjetur në “Dhoma publike” në Telegram. Pjesa më e madhe ju takon vajzave të mitura.

  Pas publikimeve të mbrëmshme nga mediat për ekzistimin e grupit, emri i grupit u ndryshua, ndërsa numri i anëtarëve nga 7400 u ul në 6900.