Во затворена група на „Телеграм“ македонски средношколци споделуваат експлицитни фотографии на свои врсници

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Преку затворена група на социјалната мрежа Телеграм со наслов „Јавна соба“, македонски средношколци споделуваат и коментираат на интимни фотографии и видеа на малолетни девојчиња од земјава, најчесто нивни врснички.

  До Радио МОФ реагираа средношколци кои пристапиле до групата, и појаснуваат дека дел од сликите кои се објавуваат и коментираат се преземени од отворени профили. Сепак, додаваат дел биле испратени преку приватни пораки, но потоа се нашле во „Јавна соба“ на Телеграм. Најголемиот дел им припаѓаат на малолетни девојчиња.

  Голем дел од фотографиите и видеата кои се споделуваат и коментираат се преземени од веќе постоечки страници на интернет, но во „Јавна соба“ се поврзуваат со конкретни личности, најчесто малолетни девојчиња од земјава, при што се наведува името и презимето или градот на живеење.

  Групата за неколку дена стигна до над 7400 членови, а во неа се пристапува по претходна покана од пријател. Радио МОФ пристапи до групата, каде во рок од половина час беа споделени десетина видеа и фотографии со експлицитна содржина, а следеа и неколку стотици коментари.

  Радио МОФ денеска напладне испрати прашања за случајот до Министерството за внатрешни работи, но се уште нема одговор.

  Ј.Ј.

  Инфографик: Онлајн насилство меѓу средношколците

 • Në grupin e mbyllur të “Telegraf” nxënësit e shkollave të mesme në Maqedoni, shpërndajnë fotografi eksplicite të moshatarëve të tyre

  Nëpërmjet grupit të mbyllur në rrjetin social Telegram me titull “Dhoma publike”, nxënësit e shkollave të mesme shpërndajnë dhe komentojnë fotografi dhe video intime të vajzave të mitura në vendin tonë, zakonisht të moshatarëve të tyre.

  Në MOF reaguan nxënësit e shkollave të mesme të cilën kanë hyrë në grup dhe sqarojnë se një pjesë e fotografive të cilat publikohen dhe komentohen janë siguruar nga profile të hapura.  Megjithatë, shtojnë se një pjesë janë dërguar nëpërmjet mesazheve private, por më pas janë gjetur në “Dhoma publike” në Telegram. Pjesa më e madhe ju takon vajzave të mitura.

  Pjesa më e madhe e fotografive dhe videove të cilat shpërndahen dhe komentohen janë siguruar nga faqe interneti tani më ekzistuese, por në “Dhoma publike” lidhen për persona të caktuar, zakonisht vajza të mitura nga vendi, gjatë çka përmendet edhe emri dhe mbiemri ose qyteti ku jeton.

  Grupi për disa ditë arriti deri në mbi 7400 anëtarë, ndërsa atje mund të hysh me ftesë paraprake nga mik.  Radio MOF iu qas grupit, ku në afat prej gjysmë or u shpërndanë dhjetëra video dhe fotografi me përmbajtje eksplicite, ndërsa vijuan edhe disa qindra komente.

  Radio MOF sot pasdite dërgoi pyetje për rastin në adresë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, por ende nuk kemi përgjigje.

  J.J.

  Инфографик: Онлајн насилство меѓу средношколците