Антикорупциска комисија објави листа со 1.069 институции што не доставиле податоци со колку возила располагаат

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Државната комисија заспречување на корупцијата (ДКСК) информира дека дури 1069 институции од цела Македонија не ја исполниле обврската за да им достават податоци за бројот, видот, регистарската таблица и возната состојба на моторните возила со кои располагаат. Меѓу објавените институции се и Град Скопје, повеќе државни министерства и агенции, Виш управен суд Скопје, Државната изборна комисија, Државен архив, а има и здравствени и образовни институции, студентски домови, културни центри… 

  Како што дознава Радио МОФ од дел од институциите, се работи за мерка за да се спречат злоупотреби на возилата за време на изборите, да не се користат за партиски цели, митинзи и сл.

  Според ДКСК, обврската е согласно член 8-б став 2 од Изборниот законик, а важи за јавните фондови, јавните претпријатија и сите други правни лица што располагаат со државен капитал, кои се должни да го откријат возниот парк во рок од десет дена од денот на донесување на одлуката за распишување избори.

  „Согласно член 8-б став 5 од Изборниот законик, доколку горенаведените субјекти не ги достават податоците, Државната комисија за спречување на корупцијата покренува прекршочна постапка во рок од 15 дена од истек на рокот за доставување на податоците“, стои во соопштението на Антикорупциската комисија.

  Сепак, имајќи во предвид дека постои правна празнина, односно во Изборниот законик не се предвидени прекршочни санкции за непочитување на наведената обврска, ДКСК нема можност за покренување на прекршочни постапки по овој основ.

  „Оттаму, а во насока на транспарентно информирање на јавноста, ДКСК објавува ЛИСТА на институции кои не ја исполниле законската обврска и не доставиле на податоци за моторните возила со кои располагаат, ниту пак доставиле информација дека не располагаат со службени возила, односно располагаат со службени возила опфатени со Уредбата за личностите и објектите што се обезбедуваат, видовите на мерки и активности и степените на обезбедување.

  Бојан Шашевски

 • Komisioni për Antikorrupsion publikoi listë me 1.069 institucionet të cilat nuk kanë dorëzuar të dhënat se me sa vetura disponojnë

  Komisioni Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit (KSHPK) informoi se, madje 1069 institucione nga e gjithë Maqedonia nuk e kanë përmbushur obligimin që t’iu dorëzojnë të dhëna për numrin, llojin, tabelat e regjistrimit dhe gjendjen e vozitjes të automjeteve motorike me të cilat disponojnë. Në mesin e institucioneve të publikuara është edhe Qyteti i Shkupit, disa ministri dhe agjenci shtetërore, Gjykata e Lartë Administrative Shkup, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, Arkivi Shtetëror, ndërsa ka edhe institucionet shëndetësore dhe arsimore, konvikte studentore, qendra kulturore…

  Siç mëson Radio MOF nga një pjesë e institucioneve, bëhet fjalë për masë për parandalimin e keqpërdorimit të automjeteve gjatë zgjedhjeve, që të mos përdoren për qëllime partiake, tubime dhe ngjashëm.

  Sipas KSHPK-së, obligimi është në përputhje me nenin 8-6 paragrafi 2 nga Kodi Zgjedhor, ndërsa vlen për fondet publike, ndërmarrjet publike dhe të gjitha personat e tjerë juridik që disponojnë me kapital shtetëror, të cilët janë të obliguar të bëjnë të ditur sa vetura kanë në afat prej 10 ditëve nga dita e sjelljes së vendimit për shpalljen e zgjedhjeve.

  “Sipas nenit 8-6 paragrafi 5 nga Kodi Zgjedhirm nëse subjektet e lartpërmendura nuk i dorëzojnë të dhënat, Komisioni Shtetëror për Parandalim të Korrupsionit ngre procedurë kundërvajtëse në afat prej 15 ditësh nga dita e skadimit të afatit për dorëzimin e të dhënave”, qëndron në kumtesën e Komisionit të Antikorrupsionit.

  Megjithatë, duke pasur parasysh se, ka zbrazëtirë ligjore, përkatësisht në Kodin Zgjedhor, nuk parashuhen sanksione kundërvajtëse për mosrespektimin e obligimit të theksuar, KSHPK nuk ka mundësi për ngritjen e procedurës kundërvajtëse në këtë bazë.

  “Më tej, ndërsa në drejtim të informimit transparent të opinionit, KSHPK publikon LISTË të institucioneve të cilët nuk kanë përmbushur obligimin ligjor dhe nuk kanë dorëzuar të dhënat për automjetet motorike me të cilat disponojnë, as nuk kanë dorëzuar informata se nuk disponojnë me automjete motorike, përkatësisht disponojnë me automjete zyrtare të përfshira me Dekretin për personalitetet dhe objektet që sigurohen, llojet e masave dhe aktiviteteve dhe shkallët e sigurisë.