Александар и неговото куче Бен спречени да се качат во автобус на ЈСП

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Јавното сообраќајно претпријатие неодамна донесе одлука со која на лицата со попреченост им се дозволува да ги користат нивните услуги со своето куче-придружник, денеска на Александар Велески и неговото куче Бен не им било дозволено да се качат во автобус на ЈСП.

  „Функционира ли нешто во државата, ЈСП, 7-ца не ме пуштија со Бен“, се пожали Александар на својот фејсбук профил.

  Од ЈСП соопштија дека за случајот дознале преку Фејсбук и дека веднаш го побарале Александар, но се уште не стапиле во контакт со него.

  „Што точно се случило, истражуваме и преку нашата внатрешна контрола. Доколку се потврди дека возачот не го пуштил Александар со Бен да влезе во автобус, од нему познати причини, ќе биде соодветно санкциониран“, велат од ЈСП.

  Ова не е првпат Александар да доживее ваква случка. Неодамна тој беше спречен со неговото куче да се качи на жичницата на Водно. Токму овој настан го поттикна претпријатието да донесе одлука со која на лицата со попреченост, ќе им биде дозволено да ги користат услугите со своето куче-придружник, со цел во иднина да се избегнат вакви ситуации и апелираа да се следи нивниот пример.

  Радио МОФ веќе истражуваше на оваа тема, за тоа со кои проблеми се соочуваат лицата со попреченост и недостигот на Центар за обучување на кучиња придружници.

  Нема центар за обука на кучиња-придружници за да им помагаат на лицата со попреченост

  Мартин Колоски

 • Aleksandar dhe qeni i tij Ben janë penguar të hipin në autobusin e NPK

   

  Ndërmarrja Publike Komunale, kohë më parë mori vendim me të cilin personave me aftës të kufizuar u lejohet të përdorin shërbimet e tyre me qenin shoqërues, sot Aleksandar Veleski dhe qeni i tij Ben nuk u lejuan të hipin në autobusin e NPK.

  “A funksionon diçka në shtet, NPK, numri 7 nuk më lejuan të hip me Ben”, u ankua Aleksandat në fejsbuk profilin e tij.

  Nga NPK njoftuan se për rastin kanë kuptuar nëpërmjet Fejsbukut dhe se menjëherë e kanë kërkuar Aleksandrin, por ende nuk kanë rënë në kontakt me të.

  “Çfarë saktë ka ndodhur, po hetojmë edhe nëpërmjet kontrollit tonë të brendshëm.  Nëse konfirmohet se shoferi nuk e ka lejuar Aleksandrin me Ben të hipin në autobus, nga shkaqe të panjohura për të, do të sanksionohet në mënyrë përkatëse”, thonë nga NPK.

  Kjo nuk është hera e parë Aleksandar të përjetojë një ngjarje të këtillë.  Kohë më parë u pengua me qenin e tij të hipë në teleferiku në Vodno.  Pikërisht kjo ngjarje e nxiti ndërmarrjen të marrë vendim me çka personave me aftësi të kufizuar, do tu lejohet të shfrytëzojnë shërbimet me qenin e tyre shoqërues, me qëllim në të ardhmen të evitojnë situata të këtilla dhe apelojnë të ndiqet shembulli i tyre.

  Radio MOF tani më bëri hetim në lidhje me këtë temë, në lidhje me problemet me të cilat ballafaqohen personat me aftësi të kufizuar dhe mungesa e Qendrës për Trajnimin e qenve shoqërues.

  Nuk ka Qendrës të trajnim të qenve – shoqërues, për t’ju ndihmuar personave me aftësi të kufizuar.

  Martin Koloski