68 отсто од граѓаните на Македонија се за членство во ЕУ, покажа новата анкета на ИРИ

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Доколку се одржи референдум за влез на државата во Европската Унија (ЕУ), 68 отсто од граѓаните на Македонија би гласале за, покажува последното мултинационално истражување за Западен Балкан од Центарот за анкетни истражувања (CISR) на Меѓународниот републикански институт (ИРИ).

  Како и во Македонија, така и во Босна и Херцеговина, 68 отсто од граѓаните се за членство на земјата во ЕУ, додека најголем во најголем процент за се изјасниле граѓаните на Албанија или 92 отсто. Потоа следуваат Косово со 89 отсто и Црна Гора со 79 отсто. Најмала заинтересираност има во Србија со 40 отсто. 

  „Постои силна желба низ Балканот за зајакнување на врските со западните економии и за приклучување кон ЕУ. Оваа широка поддршка покажува дека луѓето од целиот регион веруваат дека понатамошната интеграција во Европската Унија може да помогне за постигнување одржлив просперитет“, рече Пол Мекарти, директор за Европа во ИРИ.

  Граѓаните на Западен Балкан како најголем проблем ги истакнале економските прашања. 

  Освен Албанија каде што невработеноста е истакната како главен проблем, најголема грижа за граѓаните од останатите пет држави од Западен Балкан се високите цени и трошоците за живот.

  Исто така, во сите шест земји, корупцијата се појавува како еден од првите три приоритетни проблеми.

  Граѓаните во Македонија сметаат дека најкорумпирани се политичките партии, судовите и Собранието. На прашањето „Каков вид на корупција е најприсутен во земјата?“, 26 отсто одговориле намерно или лошо управување со финансиски средства, како и ставање на личните интереси пред интересот на граѓаните.

  На анкетата, граѓаните биле прашани и во кои институции имаат најголема, а во кои најмала доверба. Според одговорите, 25 отсто од македонските граѓани најмногу им веруваат на верските институции, а 16 отсто на армијата. Најмала доверба имаат во парламентот и судовите.

  Слична е и состојбата во Црна Гора, Босна и Херцеговина и Албанија, каде поголемот процент од граѓаните најголема доверба имаат во верските институции, а најмала во парламентот, судовите и политичките партии.

  Анкетата на ИРИ е спроведена во период од 2 февруари до 5 март.

  Симона Паскоска

 • 68 përqind e qytetarëve të Maqedonisë janë për anëtarësim në BE, tregoi anketa e re e IRI-t

  Nëse do të mbahej referendum për hyrje të shtetit në Bashkimin Evropian (BE), 68 përqind e qytetarëve të Maqedonisë do të votonin për, tregon hulumtimi i fundit multinacional për Ballkanin Perëndimor nga Qendra për Hulumtime Anketuese (CISR) e Institutit Ndërkombëtar Republikan (IRI).

  Sikurse në Maqedoni, ashtu edhe në Bosnje e Hercegovinë, 68 përqind e qytetarëve janë për anëtarësim të vendit në BE, derisa në përqindje më të madhe janë deklaruar qytetarët e Shqipërisë apo 92 përqind. Më pas, vijon Kosova me 89 përqind dhe Mali i Zi me 79 përqind. Interesim më të vogël ka në Serbi me 40 përqind.

  “Ekziston dëshirë e fuqishme në Ballkan për përforcimin e lidhjeve me ekonomitë perëndimore dhe për t’iu bashkuar BE-së. Kjo mbështetje e gjerë tregon se, njerëzit nga i gjithë rajoni besojnë se, integrimi i mëtejmë në Bashkimin Evropian mund të ndihmojë për arritjen e prosperitetit të qëndrueshëm”, tha Pop Mekarti, drejtor për Evropë në IRI.

  Qytetarët e Ballkanit Perëndimor si problem më të madh kanë theksuar çështjet ekonomike.

  Përveç Shqipërisë ku papunësia është theksuar si problem kryesor, shqetësimi më i madh për qytetarët e pesë shteteve tjera të Ballkanit Perëndimor janë çmimet e larta dhe harxhimet për jetë.

  Gjithashtu, në të gjitha gjashtë shtetet, korrupsioni paraqitet si një ndër tre problemet prioritare.

  Qytetarët në Maqedoni vlerësojnë se, më të korruptuarit janë partitë politike, gjykatat dhe Kuvendi. Në pyetjen “Cili lloj i korrupsionit është më i pranishëm në vend?”, 26 përqind janë përgjigjur menaxhimi i qëllimshëm apo i keq me mjetet financiare, si dhe vendosja e interesave personale para interesit të qytetarëve.

  Në anketën, qytetarët janë pyetur edhe se në cilat institucionet kanë besim më të madh dhe në cilat më të ulët. Sipas përgjigjeve, 25 përqind e qytetarëve maqedonase më së shumti u besojnë institucioneve fetare, ndërsa 16 përqind armatës. Besim më të ulët kanë te parlamenti dhe gjykatat.

  E ngjashme është edhe situata në Mal të Zi, Bosnje e Hercegovinë dhe Shqipëri, ku përqindja më e madhe e qytetarëve besim më të madh kanë në institucionet fetare, ndërsa më të ulët kanë në Kuvend, gjykata dhe parti politike.

  Anketa e IRI-t është zbatuar në periudhën prej 2 shkurti deri më 5 mars.

  Simona Paskoska