ЗНМ: Пресудата за напаѓачот на екипата на А1он праќа јасна порака дека системот нема да толерира насилство врз новинарите

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) ја поздравува одлуката на Основен суд Скопје 1, со која напаѓачот на новинарската екипа на А1он, лани на протестите на движењето „За заедничка Македонија“, Матија Каников, го осуди со шест месеци затвор.

  „Оваа пресуда на судијата Марија Клетничка-Марковска од Кривичниот суд е прва со која напаѓач на новинар е осуден на затворска казна и со тоа ја прекинува политиката на неказнивост за напади на новинари. Пресудата праќа јасна порака дека системот нема да толерира насилство врз новинарите и дека секој што ќе нападне во иднина ќе биде брзо откриен и изведен пред лицето на правдата“, се вели во соопштението од ЗНМ.

  Пресудата, како што се наведува, ќе влијае позитивно и на зголемување на безбедноста на новинарите, која е основен предуслов за да можат тие слободно и без страв да ја вршат нивната новинарска професија во интерес на граѓаните.

  „Со тоа системот покажува дека ги штити основните човекови права и слободи, како што е слободата на говорот. Ваквата пресуда претставува и добар пример што треба да ја следат и другите судии, поефикасно да ги решат другите предмети за напади на новинари, стои во соопштението.

  ЗНМ го охрабрува Основното јавно обвинителство да ги забрзаат истрагите за сите напади на новинари со цел насилниците да се изведат пред лицето на правдата.

 • SHGM: Aktvendimi gjyqësor për sulmuesin e ekipit të A1on dërgon mesazh të qartë se sistemi nuk do të tolerojë dhunën mbi gazetarët

  09/09/2018-#FUQIAESHTATË, LAJME, QYTETARË

  Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) e përshëndeti vendimin e Gjykatës Themelore Shkup 1, me të cilën sulmuesi i ekipit të gazetarëve të A1on, vjet gjatë protestave të lëvizjes “Për Maqedoni të përbashkët”, Matija Kanikov, e dënuan me dënim me burg në kohëzgjatje prej gjashtë muaj.

  “Ky aktvendim gjyqësor i gjykatëses Marija Kletniçka – Markovska nga Gjykata Penale është i pari me të cilin sulmues i gazetarit dënohet me dënim me burg dhe me këtë ndërpritet politika e mos ndëshkimit për sulmet e gazetarëve.  Aktvendimi gjyqësor dërgon mesazh të qartë se sistemi nuk do të tolerojë dhunë mbi gazetarët dhe se secili që do të sulmojë në të ardhmen do të zbulohet shpejtë dhe do të nxirret para drejtësisë”, thuhet në deklaratën e SHGM-së.

  Aktvendimi gjyqësor, siç thuhet, do të ndikojë pozitivisht edhe mbi rritjen e sigurisë së gazetarëve, që është parakushti themelor që të mund në mënyrë të lirë dhe pa frikë të ushtrojnë profesionin e tyre gazetaresk në interes të qytetarëve.

  “Me këtë sistemi tregon se i mbron të drejtat themelore dhe liritë, siç janë e drejta e fjalës. Akt vendimi i tillë gjyqësor paraqet shembull të mirë që duhet ta ndjekin edhe gjykatësit të tjerë, në mënyrë më efikase t’i zgjedhin lëndët për sulmet ndaj gazetarëve, qëndron në njoftimin.

  SHGM e inkurajon Prokurorinë Themelore Publike t’i përshpejtojë hetimet për të gjitha sulmet ndaj gazetarëve me qëllim dhunuesit të nxirën para drejtësisë.

  *Kjo përmbajtje është punuar me ndihmën e Bashkimit Evropian, në kuadër të Projektit për shprehje rinore.  Për përmbajtjet e publikuara është përgjegjës Forumi Arsimor Rinor dhe të njëjtat domosdoshmërish nuk i reflektojnë qëndrimet e Bashkimit Evropian.

* Оваа содржина е изработена со помош на Европската Унија во рамките на Проектот за младинско изразување. За објавените содржини е одговорен Младински образовен форум и истите нужно не ги одразуваат ставовите на Европската Унија.