What a Waste S01E16

Преслушајте ја најновата емисија поврзана со Конференцијата за нула отпад во Љубљана и слушенете за сите најнови теми во одржливото управување со отпадот во Европа и светот