Во музеите лани имало 476 385 посетители

Во музеите изминатата година имало 476 385 посетители, соопшти Државниот завод за статистика на Република Македонија.

Од вкупно 28 музеи, според основачот, 19 се јавни (национални) музеи, осум се јавни (локални) музеи и еден приватен музеј, додека според предметот на работа, 18 се општи и 10 специјализирани музеи.

Во 2015 година, музеите организирале 102 сопствени изложби од кои 85 изложби биле организирани од страна на општите музеи и 17 од страна на специјализираните музеи.

Музеите располагале со 224.779 инвентарирани предмети, од кои 36 980 биле изложени во музеите во 2015 година. Збирките располагале со 222.850 инвентарирани предмети, од кои 35.489 биле изложени.

Податоците на Државниот завод за статистика се добиени од пополнетите прашалници за 2015 година, што ги доставиле 28 музеи и 46 музејски збирки.