Владата ги затвора градинките, училиштата и факултетите на две недели, поради коронавирусот

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Во следните 14 дена, градинките, училиштата и факултетите ќе бидат затворени, соопшти денеска министерот за здравство Венко Филипче по состанок со Комисијата за заразни болести и комисијата за следење и информирање за состојбите со коронавирусот од каде се усвоени повеќе заклучоци.

  „Да се прекине воспитнообразовниот процес и настава во сите детски градинки, основни и средни училишта на територијата на целата земја во наредните 14 денови. Да се ослободат вработените од работните обврски во овие институции. Се прекинува наставната дејност, процесот во високообразовните установи на територијата на целата држава како и во јавните научни институти“, изјави Филипче.

  Целиот персонал од образование нема да оди на работа. Дома ќе може да остане и по еден родител од било кој сектор, кој има деца до 10-годишна возраст.

  Претходно, Универзитетското студентско собрание (УСС) побара итен прекин на наставата во високообразовните институции. Оттаму велат дека не смее да се дозволи да се загрози здравјето на студентите и наставните кадри.

  „Прекинувањето на наставата во високообразовните установи е епидемиолошка мерка којa што треба да биде вметната во системот на заштита од COVID-19 во најскоро време со цел да се спречи ширење на вирусот помеѓу студентите и академската заедница. Надлежните органи мора да реагираат во најкус можен рок за да се спречи и намали ризикот на кој што студентите се изложени доколку продолжат да ја посетуваат наставата“, соопштија од УСС.

  Останатите заклучоци кои се донесени на денешниот состанок на комисијата се однесуваат на тоа да се забранат сите масовни собири на отворени и затворено, културните настани на ниво на државата, а спортските настани да се одвиваат без публика.

  Граѓаните кои не ги почитуваат и ги прекршуваат препораките ќе бидат казнети согласно член 205 и 206 од Кривичниот законик, стои во заклучоците на Комисијата.

  Министерството за надворешни работи претхoдно преку соопштение препорача граѓаните да не патуваат на целата територија на Италија, а за тие што веќе се наоѓаат таму препорачаа зголемени мерки на претпазливост и да ги следат локалните медиуми и упатствата на локалните власти.

  Во продолжение, целосната листа на мерки и активности кои беа донесени како заклучоци на владината седница и стапуваат на сила од денес:

  1.       Да се заострат мерките и активностите за превенција од ширење на корона вирусот.

  2.       Да се прекине со воспитно – образовниот процес и наставата во сите детски градинки, основни и средни училишта и високо – образовни установи и во јавните научни институти на територијата на Република Северна Македонија, во наредните 14 дена. Се прекинуваат и сите воншколски или дополнителни програми како што се курсеви за странски јазици и слично.

  3.       За спроведување на оваа мерка еден од родителите на децата до 10 години, што ќе бидат ослободени од обврската да одат во градинките или да ја следат наставата, ќе бидат ослободени и од обврската да ги извршуваат работните обврски.

  4.       Да се забранат масовни собири и настани на отворен и затворен простор, како и сите културни настани и манифестации на територијата на Република Северна Македонија, со над 1000 учесници, во наредните 14 дена. Владата препорачува неодржување на јавни настани на кои се очекува присуство до 1000 учесници.

  5.       Да се забрани присуство на гледачи (публика) на сите спортски настани на територијата на Република Северна Македонија, во наредните 30 дена.

  6.       Да се воведе задолжителна самоизолација на сите лица кои доаѓаат од високо и средно ризичните држави, во период од 14 дена (согласно листата на Светската здравствена организација).

  7.       Да се забрани извоз на медицинска опрема и медицински средства и материјали од страна на економските оператори и производители од Република Северна Македонија, освен со посебна дозвола која ја издава Министерство за здравство.

  8.       Да се препорача на возрасните и високоризичните категории на граѓани со хронични болести да го намалат своето движење и да го избегнуваат јавниот превоз.

  9.     Да се препорача избегнување на патување во земји кои се од висок и среден ризик, согласно листата од Светската здравствена организација.

  10.   Државната изборна комисија да ги ослободи од понатамошно учество во изборниот процес вработените од јавните здравствени установи и да бидат заменети со други лица.

  11.   Физичките и правните лица што не ги почитуваат и кои ги прекршуваа препораките ќе бидат казнети согласно член 205 и 206 од Кривичниот законик.

  12.   Да се воведе health locator карта за сите летови и сите авиокомпании, односно образец кој ќе го пополнуваат патниците со податоци за полесно контактирање доколку за тоа се укаже потреба.

  13.   Да се забрани организиран меѓународен автобуски превоз (автобус, комбе, минибус и сл.) кон високо ризичните земји, како и од тие земји кон Република Северна Македонија.

  14.   Да се зајакне присуството на волонтерите од Црвениот крст на Република Северна Македонија, во соработка со Министерството за здравство, на сите гранични премини.

  15.   Целосно да се почитуваат мерките за превенција од оваа болест, упатени од Министерството за здравство кои се однесуваат на засилени хигиенски мерки.

  16.   Да се упати заклучок и препорака од страна на Владата на Република Северна Македонија до сите органи на државната управа и до единиците на локалната самоуправа за времен прекин од работни обврски (не одење на работно место и да останат во своите домови) за бремените жени и хроничните болни лица.

  17.   Сите јавни претпријатија и приватни компании што вршат јавен превоз на патници да вршат редовна дезинфекција на превозните средства.

  18.   Владата им препорачува на сите владини и државни институции, како и на јавните претпријатија да ги откажат сите патувања или да ги организираат предвидените состаноци преку интернет комуникацијата.

  19.   Се задолжуваат сите владини и државни институции, како и јавните претпријатија да воведат мерки за заштита и за дезинфекција во сите државни институции на влезовите во институциите. Оваа мерка Владата им ја препорачува и на компаниите од реалниот сектор.

 • Gjatë 14 ditëve në vijim, kopshtet, shkollat dhe fakultetet do të mbyllen, njoftoi sot ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, pas takimit me Komisionin për Sëmundje Ngjitëse dhe Komisionin për Monitorim dhe Infoormim për Gjendjen me koronavirusin.

  “Të ndërpritet procesi edukativo – arsimor dhe mësimi në të gjitha kopshtet për fëmijë, shkollat fillore dhe të mesme në territorin e të gjithë vendit gjatë 14 ditëve të ardhshme. Të lirohen të punësuarit nga obligimet e punës në këto institucione. Ndërpritet veprimtaria mësimore, procesi në institucionet e larta arsimore në teritorrin e të gjtihë shtetit si dhe në institucionet shkencore publike”, deklaroi Filipçe.

  I gjithë personeli i punësuar në arsim nuk do të shkojë në punë. Në shtëpi do të mund të qëndrojë edhe nga një prind nga cili do sektor, i cili ka fëmijë deri në moshën 10 vjeçare.

  Paraprakisht, Parlamenti Studentor Universitar (PSU) kërkoi ndërprerjen urgjente të mësimit në institucionet e larta arsimore. Nga atje thonë se nuk guxojnë të lejojnë të rrezikohet shëndeti i studentëve dhe kuadrit arsimor.

  “Ndërprerja e mësimit në institucionet e arsimit të lartë është masë epidemiologjike e cila duhet të ikorporohet në sistemin për mbrojtje nga COVID – 19 në kohë sa më ët shpejtë me qëllim të parandalohet përhapja e virozës në mesin e studentëve dhe komunitetit akademik.  Organet kompetente duhet të reagojnë në afat sa më të shkurtë të mundshëm, që të parandalohet dhe zvogëlohet rreziku në të cilin janë të ekspozuar studentët nëse vazhdojnë të ndjekin mësimin”, njoftuan nga PSU.

  Konkluzionet të tjera të cilat janë miratuar në takimin e sotëm të komisionit, janë në lidhje me atë se ndalohen tubime masive në të hapur dhe në vende të mbyllura, ngjarje kulturore në nivel shtetëror, ndërsa ngjarjet sportive do të zhvillohen pa publik.

  Qytetarët të cilët nuk i respektojnë dhe i shkelin rekomandimet do të dënohen në pajtim me nenin 205 dhe 206 të Kodit penal, thuhet të konkluzionet e Komisionit.

  Ministria e Punëve të Jashtme paraprakisht nëpërmjet njoftimit, rekomanduan qytetarët mos udhëtojnë në gjithë teritorrin e Italisë, ndërsa për ata që tani më gjenden atje, rekomanuan masa të zmadhuara të kujdesit dhe të ndjekin mediat lokale dhe udhëzimet e autoriteteve lokale.

  Në vazhdim, lista e plotë e masave dhe aktiviteteve të cilat u miratuan si konkluzione në seancën e qeverisë dhe që hyjnë në fuqi nga sot:

  1. Të përforcohen masat dhe aktivitetet për parandalimin e përhapjes së korona virusit.

  2. Të ndërpritet procesi edukativo-arsimor dhe mësimi në të gjitha kopshtet për fëmijë, shkollat fillore, të mesme dhe institucionet e arsimit të lartë dhe në institucionet publike shkencore në territorin e RMV-së, në 14 ditët e ardhshme. Ndërpriten edhe të gjitha programet jashtëshkollore ose programe shtesë, siç janë kurset për gjuhë të huaja e të tjera.

  3. Për zbatimin e kësaj mase njëri nga prindërit e fëmijëve deri më 10 vjet, i cili do të lirohet nga obligimi për të shkuar në kopsht ose për të ndjekur mësimin, do të lirohen edhe nga obligimi për të kryer obligime e punës.

  4. Të ndalohen tubimet masive dhe ngjarjet në ambient të hapur dhe të mbyllur, si dhe të gjitha ngjarjet dhe manifestimet kulturore në territorin e RMV-së me mbi 1000 pjesëmarrës, në 14 ditët e ardhshme. Qeveria rekomandon mos mbajtjen e ngjarjeve publike ku pritet pjesëmarrje deri më 1000 persona.

  5. Të ndalohet pjesëmarrja e shikuesve (publikut) në të gjitha ngjarjet sportive në territorin e RMV-së, në 30 ditët e ardhshme.

  6. Të vendoset vetë-izolim për të gjithë personat që vijnë nga shtetet me rrezik të lartë dhe të mesëm, në periudhë prej 14 ditësh (në përputhje me listën e Organizatës Botërore Shëndetësore).

  7. Të ndalohet importi i pajisjeve mjekësore dhe mjeteve dhe materiale mjekësore nga ana e operatorëve ekonomik dhe prodhuesve nga RMV-ja, përveç me leje të posaçme të cilën e jep Ministria e Shëndetësisë.

  8. Tu personave të rritur dhe kategorive me rrezik të lartë të qytetarëve me sëmundje kronike, ta rrallojnë lëvizjen dhe të shmangin transportin publik.

  9. Rekomandohet shmangie e udhëtimeve në vende të cilat janë me rrezik të lartë dhe të mesëm, në përputhje me listën e Organizatës Botërore Shëndetësore.

  10. Komisioni Shtetëror Zgjedhor ti lirojë nga pjesëmarrja e mëtejshme në procesin zgjedhor të punësuarit në institucionet shëndetësore publike dhe të zëvendësohen me persona të tjerë.

  11. Personat fizik dhe juridik të cilët nuk i respektojnë dhe i shkelin rekomandimet do të ndëshkohen në përputhje me nenin 205 dhe 206 të Kodit Penal.

  12. Të futet kartela health locator për të gjitha fluturimet dhe të gjitha avio-kompanitë, gjegjësisht formular të cilin do ta plotësojnë udhëtarët me të dhëna për kontakt më të lehtë, përderisa ka nevojë.

  13. Të ndalohet transporti i organizuar ndërkombëtar (autobus, furgon, minibus dhe të ngjashme) drejt vendeve me rrezik të lartë, si dhe nga ato vende drejt RMV-së.

  14. Të përforcohet pjesëmarrja e vullnetarëve të Kryqit të Kuq të RMV-së, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, në të gjitha vendkalimet kufitare.

  15. Tërësisht të respektohen masat për parandalim nga kjo sëmundje, udhëzuar nga Ministria e Shëndetësisë, të cilat kanë të bëjnë me masat e përforcuara higjienike.

  16. Të paraqitet konkluzion dhe rekomandim nga ana e Qeverisë së RMV-së deri te të gjitha organet e administratës shtetërore dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale për ndërprerje të përkohshme nga detyrimet e punës (mosardhje në vendin e punës dhe qëndrim në shtëpitë e tyre), për gratë shtatzëna dhe personat me sëmundje kronike.

  17. Të gjitha ndërmarrjet publike dhe kompanitë private që kryejnë transport publik të udhëtarëve, të bëjnë dezinfektim të rregullt të mjeteve transportuese.

  18. Qeveria u rekomandon të gjitha institucioneve qeveritare dhe shtetërore, si dhe ndërmarrjeve publike, ti anulojnë të gjitha udhëtimet ose ti organizojnë mbledhjet e parapara përmes komunikimit me internet

  19. Detyrohen të gjitha institucionet qeveritare dhe shtetërore, si dhe ndërmarrjet publike të fusin masa për mbrojtje dhe dezinfektim në të gjitha institucionet shtetërore në hyrjet e institucioneve. Këtë masë Qeveria ua rekomandon edhe kompanive të sektorit real.