Влада: Управниот суд донесе одлука, раскинувањето на договорот за рудникот „Казандол“ е законито

Владата на Република Северна Македонија информира дека Управниот суд, одлучувајќи по тужбата на „САРДИЧ“ против Одлуката на Владата од 27 март за едностран раскин на Договорот за изградба на рудник во локалитетот „Казандол“, донел пресуда одбивајќи ја тужбата како неоснована.

Односно, Судот нашол дека одлуката на Владата за раскин на договорот за „Казандол“ е законита.

„Во пресудата се вели дека Судот најде дека врз основа на правилно и целосно утврдена фактичка состојба, Владата правилно го применила и материјалното право, кога на тужителот ‘САРДИЧ МЦ’ еднострано му го раскинала Договорот за концесија. Причините кои се сметаат за основани е тоа што концесионерот во рокот од две години до денот на доделувањето на концесијата во смисла на членот 13, став 1 од договорот, не ги исполнил обврските да изгради постројка за експлоатација на катоден бакар со капацитет да процесира најмалку 50 проценти од експлоатираната руда и после две години од почнување со експлоатација на вториот рудник да изгради фабрика за производство на финални производи од катоден бакар со капацитет најмалку еднаков на годишниот капацитет на постројката за експлоатација на катоден бакар“, соопштуваат од Влада.

Сподед Владата, овие факти се утврдени согласно Законот за минерални суровини, Законот за концесии и јавно приватно партнерство и Договорот за концесија за детални геолошки истражувања на минерална суровина-бакар, злато и сребро на локалитетот „Казандол“, општина Валандово, општина Богданци и општина Дојран, потпишан од Република Северна Македонија-Министерство за економија и тужителот „Друштво за експлоатација, преработка и производство САРДИЧ МЦ“ ДОО, Iувоз-извоз Скопје од 27 февруари 2015 година.

„Владата на Република Северна Македонија останува на својот став дека ги поддржува инвестициите во земјата и создава клима за економски просперитет и квалитет, но исклучиво согласно утврдените законски норми и прописи“, се вели во соопштението на Влада.