[Видео] Општеството треба да го препознае психичкото малтретирање

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Младата Маригона раскажува за психичкото малтретирање – булизмот, поради својата различност. Млада активистка за правата на девојките и жените го Ера, пак, објаснува проблемот и за начините на борба против оваа појава кај младите.

  Авторки: Азбије Муареми и Маригона Металари
  Ментор: Љуљзим Азири

  Овој материјал е изработен во рамките на регионалната иницијатива „Млади за инклузија, еднаквост и доверба“ финансирана од Фондот за градење мир на Обединетите нации имплементирана од УНДП, УНФПА, УНЕСКО и UNWOMEN што ги поттикнува младите да се вклучат во конструктивни наративи, јакнење на меѓукултурен дијалог, инклузија, родова еднаквост и да се создаде заедничко разбирање и доверба во Западен Балкан.

  Ставовите изразени во овој медиумски производ се ставови на говорниците и не секогаш ги претставуваат ставовите и мислењата на Фондот за градење мир на Генералниот сектретар на ОН, УНФПА или на Канцеларијата на Постојаниот координатор на ОН во Северна Македонија. 

 • [Video] Shoqëria duhet të njoh abuzimin psikologjik

  Marigona e re tregon për abuzimin psikologjik – bullizmin, për shkak të diversitetit të saj. Ndërkaq, aktivistja e re për të drejtat e vajzave dhe grave Era, sqaron problemin edhe për mënyrat e luftës kundër kësaj dukurie te të rinjtë.

  Autore: Azbije Muaremi dhe Marigona Metallari
  Mentor: Lulzim Aziri

  Ky materil është përgatitur në kuadër të iniciativës rajonale “Të rinjtë për inkluzivitet, barazi dhe besim”, të financuar nga Fondi i Kombeve të Bashkuara për Ndërtim të Paqes, të zbatuar nga UNDP, UNFPA dhe UNWOMEN, që i inkurajon të rinjtë të përfshihen në narrativa konstruktive dhe të krijojë mirëkuptim dhe besim të përbashkët në Ballkanin Perëndimor.

  Qëndrimet e shprehura në këtë produkt mediatik janë qëndrime të folësve dhe jo çdoherë i paraqesin qëndrimet dhe mendimin e Fondit për Ndërtim të Paqes të sekretarit gjeneral të OKB-së, UNFPA-s apo të Zyrës së koordinatorit të përhershëm të OKB-së në Maqedoninë e Veriut.