Резултати: аконот за плата и други надоместоци на избрани и именувани функционери