Студентски избори без инциденти, но со слаба излезност од 14%

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Со просечна излезност од 14 отсто, прегласувања на два факултети поради нерегуларности, но и слаба промоција, се одржаа студентските избoри на УКИМ. Како што појаснуваат од Младинскиот образовен форум (МОФ), кој со триесетина набљудувачи ги следеше овие избори, немаше сериозни нарушувања на процесот.

  „Главно, студентските избори минаа без инциденти и нарушувања на изборниот процес. Сепак, беа забележани одредени нерегуларности. На изборите беа регистрирани 25 444 студенти на избирачките списоци, За жал, сите факултети не го објавија бројот на студенти кои го остварија своето избирачко право. Од достапните информации, на 11 од 23 факултети на кои студираат 59% од студентите со право на глас, имаше излезност е 14.09%“, изјави Ива Цветановска, од МОФ.

  Прегласување имаше на два факултети,  на Факултетот за дизајн на мебел и ентериер и Филолошкиот факултет. Причина за прегласувањето на Факултетот за дизајн на мебел и ентериер било тоа што при броењето на гласовите, во избирачките кутии се појавиле повеќе ливчиња од бројот на студенти кои се потпишале дека гласале, но и поради тоа што им било дозволувано да гласаат на студенти кои ги немало на списокот. На Филолошкиот факултет прегласувањето се одржало поради нецелосен избирачки список за студентите запишани на втор циклус студии.

  „Значајно е што сите овие недостатоци се забележани од страна на изборните комисии на факултетите, а за време на прегласувањето не се забележани нерегуларности“, додаде Цветановска.

  Причината за слабата излезност на овие избори, Теодора Столевска од МОФ ја гледа во отсуството на информации кои ги имаат студентите.

  „Мислиме дека слабата излезност се должи на грешката што ја прават факултетите и универзитетот, односно недоволно информирање на самите студенти за важноста на процесот, но и за тоа дека самиот процесот се случува. Голем дел од факултетите само имаа објавено на своите страни дека се случува процесот“, изјави Столевска, додавајќи дека сепак има голем исчекор од минатото, бидејќи овојпат имало посветеност од страна на универитетот за спроведување на демократски избори.

  Од МОФ информираа дека Универзитетското собрание сè уште не е формирано поради развлекувањето на изборите на 23-те факултети во рамки на УКИМ, како и дека факултетските собранија бројат 390 студентски претставници кои во наредната година ќе се трудат да ги застапуваат интересите на студентите.

  Со цел да се подобри изборниот просец, препорачуваат следните избори на сите факултети да се прават во  пократок период, за навремено започнување со работа на универзитетското и факултетските собранија. Истовремено сметаат дека е неопходно обезбедување подолг временски период за поднесување на кандидатури од заинтересираните студенти, но и навремено и детално објавување на резултатите од спроведените избори.

  „Потребна е поголема логистичка поддршка од УКИМ на гласачките места на факултетите и ставање на студентското организирање на листата на приоритети на факултетите со што ќе се поттикне поголема вклученост и поголема излезност на студентските избори“, додаваат од МОФ.

 • Zgjedhje studentore pa incidente, por me jehonë të dobët prej 14%

  Me jehonë mesatare prej 14%, rivotim në dy fakultete për shkak të parregullsive por edhe promovim të dobët, u mbajtën zgjedhjet studentore në UKM. Siç sqarojnë nga Forumi Rinor Arsimor (FRA) i cili me rreth tridhjetë mbikëqyrës i ndoqi këto zgjedhje nuk kishte cenime serioze te procesit.

  “Kryesisht, zgjedhjet studentore kaluan pa incidente dhe cenim të procesit zgjedhor.  Megjithatë, u vërejtën parregullsi të caktuara.  Në zgjedhjet u regjistruan 25 444 studentë në listat zgjedhore. Për fat të keq, të gjitha fakultetet nuk e publikuan numrin e studentëve të cilët e realizuan të drejtën e tyre për votim.  Nga informacionet në dispozicion, në 11 nga 23 fakultet në të cilat studiojnë 59% e studentëve me të drejtë vote, kishte dalje prej 14.09%, deklaroi Iva Cvetanovska nga FRA.

  Rivotim kishte në dy fakultete, në Fakultetin për Dizajn të Mobileve dhe Enterier, dhe në Fakultetin Filologjik.  Shkak për rivotim ishte ajo që gjatë numërimit të votave, në kutitë votuese janë paraqitur më shumë fletë votimi nga numri i studentëve të cilët janë regjistruar se kanë votuar, por edhe për shkak se u është lejuar të votojnë studentëve të cilët nuk kanë qenë në listë.

  “Është me rëndësi se të gjitha këto mangësi janë vërejtur nga komisionet zgjedhore të fakulteteve, ndërsa gjatë kohës së rivotimit nuk janë vërejtur parregullsi”, shtoi Cvetanovska.

  Shkakun për jehonën e dobët në këto zgjedhje, Teodora Stolevska nga FRA e sheh në mungesën e informacioneve të cilat i kanë studentët.

  “Mendojmë se jehona e dobët ka të bëjë me gabimin që e bëjnë fakultetet dhe universiteti, respektivisht informimi i pa mjaftueshëm i studentëve për rëndësinë e procesit, por edhe për atë se po ndodh vetë procesi.  Pjesë e madhe e fakulteteve, vetëm kanë publikuar në faqet e tyre se po ndodh ky proces”, deklaroi Stolevska, duke shtuar se megjithatë ka përparim të madh në krahasim me të kaluarën, sepse kësaj here ka pasur përkushtim nga universiteti për zhvillimin e zgjedhjeve demokratike.

  Nga FRA informojnë se Kuvendi Universitar ende nuk është formuar për shkak të prolongimit të zgjedhjeve në 23 fakultete në kuadër të UKM, si dhe se kuvendet e fakulteteve numërojnë 390 përfaqësues studentor të cilët vitin e ardhshëm do të përpiqen të përfaqësojnë interesat e studentëve.

  Me qëllim të përmirësohet procesi zgjedhor, rekomandojnë zgjedhjet e ardhshme në të gjitha fakultetet të bëhen në periudhë më të shkurtë kohore, me qëllim në kohë të fillojnë më punë kuvendet e universiteteve dhe fakulteteve.  Njëkohësisht, janë të mendimit se nevojitet sigurimi i periudhës më të gjatë kohore për parashtrimin e kandidaturave nga studentët e interesuar, por edhe publikim në kohë dhe të detajuar të rezultateve nga zgjedhjet e realizuara.

  “Nevojitet mbështetje më e madhe logjistike nga UKM në vendet e votimit në fakultetet dhe vendosja e organizimit studentor në listën e prioriteteve të fakulteteve me çka do të inkurajohet përfshirja më e madhe dhe jehonë më e madhe në zgjedhjet studentore”, shtojnë nga FRA.