Студентски организации за понеделник најавуваат протести пред МОН

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Три различни студентски организации за понеделник, 5 февруари, најавија протести пред Министерството за образование и наука (МОН).

  Засега, протестите се најавени во три различни термини – во 12, 14 и потоа 16 часот.

  Повик за првиот од 12 часот е на „Студентска револуција“, од каде реагираат поради неисплаќањето на студентсктие стипендии.

  „И покрај лажните ветувања и скапиот ПР на министерот Јетон Шакири ниту едно ветување не е остварено. Студентот е доведен до мизерна положба во општеството и она што го следува со право на закон кадарот на ДУИ директно им ги крати истите права. И покрај предупредувачките соопштенија за протест, МОН нема слух па како резултат на тоа време е секој студент да излезе на улица и да ги побара своите права!“, стои во објавата на „Студентска револуција“.

  Универзитетското студентско собрание (УСС) УКИМ, пак, својот протест го најавуваат под мотото „Студентите обединети“, во 14 часот.

  „Револтирани и обесправени студенти, време е да ги кренеме своите гласови и обединето да излеземе против неправдите врз нас и против неефикасното работење на Министерството за образование! Универзитетското студентско собрание на УКИМ, ве повикува вам, останатите Универзитетски собранија и сите останати студентски организации, да ни се придружите и достоинствено да излеземе на протест каде ќе ги искажеме горливите маки. Проблемите се многу. Сплотени, ние сме уште повеќе“, се вели во повикот на УСС УКИМ.

  И „Студентски отпор“ повикаа на протест пред МОН, а повикот засега е за 16 часот.

  „И покрај најавите на МОН дека стипендиите за месец октомври и останатите ќе бидат исплатени на 1 февруари како краен рок сепак денес нашите трансакциски сметки останаа празни. Средства кои денес ги немаме, а сме приморани да ги користиме за покривање на трошоците за запишување на семестар и останати тековни трошоци за студирање. Исто така веќе две години го пробиваат сите рокови за започнување на реконструкцијата на студентските домови кои се со субстандардни услови, а многу пати досега беше ветено дека ќе се започне реконструкцијата во најбрз можен рок“, стои во повикот на Студентски отпор.

  Бојан Шашевски 

 • Organizata studentore paralajmëruan protesta për të hënën para MASH-it

  Tre organizata të ndryshme studentore paralajmëruan protesta për të hënën, 5 shkurt, para Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës (MASH).

  Tani për tani, protestat janë paralajmëruar në tre termine të ndryshme – në  orën 12,14 dhe më pas në 16.

  Thirrja për protestën e parë nga ora 12 është e “Revolucionit studentore”, prek ku reagojnë për shkak të mospagesës së bursave studenore.

  “Edhe përkrah premtimeve të rrejshme dhe PR-it të shtrenjtë të ministrit Jeton Shaqirim asnjë premtim nuk është realizuar. Studenti është sjell në një pozicion mizorë në shoqëri dhe ajo që u takon me të drejtën e ligjit, kuadri i BDI-së ua shkurton të drejtatë e njëjta. Edhe përkrah kumtesat paralajmëruese për protëstë, MASH ka qenë e shurdhër dhe si rezultat i kësaj, është koha që çdo student të dalë në rrugë dhe t’i kërkojë të drejtat e veta!”, qëndron në publikimin e “Revolucionit studentor”.

  Parlamenti Universitar Studentor (PUS) USHCM, nga ana tjetër, protestën e tyre e parlajmërojnë nën moton “Studentët të unifikuar”, në orën 14.

  “Studentë të revoltuar dhe me të drejta të mohuara, është koha ta ngrisim zërin tonë dhe të dalim të unifikuar kundër padrejtësive ndaj nesh dhe kundër punës joefikase të Ministrisë së Arsimit! Parlamenti Universitar Studentor i USHCM, ju bëjmë thirrje jush, parlamenteve të tjera universitare dhe të gjitha organizatat studentore, të na bashkangjiteni dhe të dalim në protestë, ku do t’i shprehim brengat tona të hidhira. Problemet janë të shumta. Të bashkuar ne jemi edhe më shumë”, thuhet në thirrjen e PUS USHCM.

  Edhe “Rezistenca studentore” bën thirrje për protestë para MASH-it, ndërsa thirrja tani për tani është për në orën 16.

  “Edhe përkrah paralajmërimeve të MASH-it se bursat për muajiin tetor dhe tjerat do të paguhen më 1 shkurt, si afat përfundimtar megjithatë, sot llogaritë tona transaksionare mbetën të zbrazëta. Mjete të cilat sot nuk i kemi, ndërsa jemi të detyruar t’i shfrytëzojmë për mbulimin e harxhimeve për regjistrimin e semestrit dhe harxhimet e tjera rrjedhëse për studim. Gjithashtu tash më dy vite po shkelen të gjitha afatet për fillimin e rikonstruimit të konvikteve studentore të cilat janë më kushte substandarde, ndërsa shumë herë deri më tani ishte premtuar se do të fillojë rikonstruimi në afat sa më të shopejtë të mundshëm”, qëndrin në thirrjen e Rezistencës studentore.

  Bojan Shashevski