Студентот Сирхан Усеин обвинува контролори на ЈСП за дискриминација – Насилнички ме симнаа од градски автобус

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • „Пред влезната врата патници се буткаат да влезат внатре во автобусот. Кога доаѓа ред да влезам јас, еден повозрасен човек насилно ме бутка. Јас му велам дека сите ќе влеземе, нема потреба да се буткаме.  Повозрасниот употребува пцовка упатена кон мајка ми. Му се обраќам да не биде прост, да не ме пцуе и  да не се однесува така. По влегувањето внатре во автобусот повозрасниот човек седнува до двајца контролори,  кои го прашуваа нешто. Контролорот станува и од цел автобус, јас во средина на автобусот, ми бара билет. Му поставувам прашање зошто само мене, а не и на другите. Тоа што следува како одговор е дека така он сака. Му објаснувам дека е ова дискриминација и дека јас сум студент и имам годишен билет и дека ќе го пријавам во полиција.“

  Ова е сведочењето на студентот од Правниот факултет, Сирхан Усеин, кој обвинува контролори на ЈСП за дискриминација, за време на неговото вчерашно возење го градски автобус на релација Маџари-Автокоманда-Општина Гази Баба.

  „Додека зборувам на телефон со полицаецот, следат закани од контролорите дека ќе ме удрат. Се дерат на мене, насилно. Со сила ме фаќат за рака и ме буткат надвор, при што ми паѓа телефонот на тротоар. Цело време додека се случува ова јас разговарам со полициското лице на телефон. Ме симнуваат со примена на насилство врз мене на автобуска станица во Гази Баба. Откако ме симнуваат на станица насилно ми го земаат билетот. Го проверуваат и се уверуваат дека имам годишен билет и ладно и идиотски ми го фрлаат на земја. Земам да го сликам и им велам дека ќе го кажам ова на полицијата. Контролорите ми велат, дека може сам сум го фрлил билетот.  Еден од контролорите пали цигара и се заканува дека ќе ми ја изгаси на чело. Пред да заминат ми се закануваат дека не сум знаел со кој имам работа“, раскажува студентот.

  За случајот со студентот од Правниот факултет реагираа од Здружението на граѓани Ромаверзитас.

  „Здружението на граѓани Ромаверзитас целосна ја подржува реакцијата на Сирхан Усеин и јавно ги повикува надлежните лица од Министерството за внатрешни работи, Комисијата за заштита од дискриминацја, Народен правобранител и Јавното сообраќајно претпријатие  да ги превземат потребните мерки и целосно да го расчистат случајот. Ние сметаме дека ова општество заслужува подеднаква шанса за сите без никакви изживувања од насилниците, потиснувања, закани и дискриминација. Секое недолично однесување, навреда или закана заслужува и соодветна реакција до сите инстанци и институции во државата, барајќи корекција на насилството, говорот на омраза и дискриминацијата по било кој основ“, велат оттаму.

  Осуда и повик за реакција од институциите стигна и од Здружение на Правници Роми – ЗПР Скопје.

  „Се повикуваат сите надлежни институции ведаш да ги преземат сите мерки и да го рачистат случајот. Се апелира кон отворена и транспаретна истрага и секој прекршок да биде евидентиран и соодветно процесуиран. Студентите се столбот на едно општество. Различностите треба да спојуваат, а не разиденуваат!“, посочуваат од Здружението.

  ЈСП: Против контролорите ќе бидат изречени соодветни дисциплински постапки

  Од ЈСП Скопје велат дека се запознаени со случајот, земени се изјави од двајцата контролори, а случајот се процесуира.

  „Против контролорите ќе бидат изречени соодветни дисциплински постапки, кои ќе ги утврди комисијата врз основа на тежината на прекршокот на кодексот за работа. ЈСП Скопје се оградува од вакви изолирани случаи, а сторителите на истите соодветно ги казнува. Во случајов, од дописот/реакцијата не станува збор за евентуална дискриминација по било кој основ, туку за недолично однесување на посочените контролори.
  ЈСП Скопје се извинува на патникот за непријатностите кои ги доживеал“, велат од ЈСП Скопје.

  Ј.Ј.

 • Studenti Sirhan Usein, akuzon kontrollorët e NPK për diskriminim – Me dhunë më zbritën nga autobusi urban

  “Para derës hyrëse pasagjerë shtyheshin të hyjnë brenda në autobus. Kur më erdhi radha të hy unë, një njeri më i rritur më shtyu me dhunë. Unë i them se të gjithë do të hymë, nuk ka nevojë të shtyhemi. Më i rrituri përdori një të sharë në adresë të nënës time. I thashë mos u bëj i thjeshtë, mos më shajë dhe mos sillet ashtu. Pas hyrjes brenda në autobus njeriu më i rritur u ul afër dy kontrollorëve, i pyeti diçka. Kontrollori u çua dhe nga i gjithë autobusi, unë në mes të autobusit, më kërkoi biletë. E pyeta pse vetëm mua, jo edhe të tjerëve. Ajo që vijon është përgjigja se ai ashtu do. I sqaroj se ky është diskriminim dhe se unë jam student dhe kam biletë vjetore dhe se do ta denoncoj në polici. “

  Kjo është dëshmia e studentit të Fakultetit Juridik, Sirhan Usein, i cili akuzon kontrollorë të NPK për diskriminim, gjatë kohës kur natën ka përdorur autobusin urban në relacionin Maxhari – Autokomandë – Komuna Gazi Babë.

  “Derisa flas me telefon me policin, vijojnë kërcënime nga kontrollorë se do të më godasin. Më bërtasin mua, dhunshëm. Me forcë më kapin për dore dhe më shtyjnë jashtë, gjatë çka më bie telefoni në trotuar. Gjithë kohës derisa po ndodh kjo unë bisedoj me person policor në telefon. Më zbresin me ushtrimin e dhunës mbi mua në stacionin e autobusit në Gazi Babë. Pasi më zbritën në stacion me dhunë, ma morën biletën. E kontrollonin dhe siguroheshin se kam biletë vjetore dhe në mënyrë të ftohtë dhe idiote mi hidhnin në tokë. Marr ta fotografoj dhe ju them se këtë do t’ ja tregoj policisë. Kontrollorët më thonë, se vetë e kam hedhur biletën. Një nga kontrollorët ndez cigare dhe kërcënohet se do të ma shuaj në fytyrë. Para se të largohen, më kërcënohen se nuk e ditkam me kë kam punë”, sqaron studenti.

  Për rastin me studentin nga Fakulteti Juridik, reaguan nga Shoqata e qytetarëve Romaverzitas.

  “Shoqata e qytetarëve Romaverzitas, tërësisht e mbështet reagimin e Sirhan Usein dhe publikisht i bën thirrje personave kompetentë nga Ministria e Punëve të Brendshme, Komisionit për Mbrojtje nga Diskriminimi, Avokatit të Popullit dhe Ndërmarrjes Publike për Komunikacion, të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme dhe tërësisht të pastrojnë rastin. Ne mendojmë se kjo shoqëri meriton mundësi të barabartë për të gjithë pa kurrfarë maltretime nga dhunuesit, presione, kërcënime dhe diskriminim. Çdo sjellje e pahijshme, ofendim ose kërcënim, meriton reagim përkatës nga të gjitha instancat dhe institucionet në shtet, duke kërkuar korrigjim të dhunës, fjalës së urrejtës dhe diskriminim mbi çfarë do lloj baze”, thonë ata.

  Dënim dhe thirrje për reagim nga institucionet, bënë edhe Shoqata e Juristëve Romë – SHJR Shkup.

  “Ftohen të gjitha institucionet kompetente, menjëherë të ndërmarrin të gjitha masat dhe të pastrojnë rastin. Apelohet për hetim të hapur dhe transparent dhe çdo kundërvajtje të evidentohet dhe të procedohet në mënyrë përkatëse. Studentët janë shtylla e një shoqërie. Diversitetet duhet të bashkohen, jo të ndahen!”, thonë nga Shoqata.

  NPK: Kundër kontrollorëve do të shqiptohen procedura përkatëse disiplinore

  Nga NPK Shkup, thonë se janë të njoftuar me rastin, janë marrë deklarata nga dy kontrollorë, ndërsa rasti po procedohet.

  “Kundër kontrollorëve do të shqiptohen procedura përkatëse disiplinore, të cilat do t’i përcaktojë komisioni në bazë të peshës së kundërvajtjes nga kodi i punës. NPK Shkup, distancohet nga rastet e këtilla të izoluara, ndërsa kryerësit e të njëjtave në mënyrë përkatëse i dënon. Në këtë rast, nga shkresa / reagimi, nuk bëhet fjalë për diskriminim eventual, mbi çfarë do lloj baze, por për sjellje të pahijshme të kontrollorëve në fjalë.
  NPL Shkup, i kërkon falje pasagjerit për shqetësimet që i ka përjetuar”, thonë nga NPK Shkup.

  J.J.