Студентите во „Стив“ реагираат за појадокот, директорот вели да се жалат до Советот на станари

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Парче сирење, салама, варено јајце и леб е појадокот што студентите скоро секој ден го имаат во студентскиот дом  „Стив Наумов“ во Скопје. Револтиран од тоа што немаат поголем избор, студент вчера сподели фотографија од појадокот на Фејсбук. Ова потоа предизвика лавина коментари за квалитетот на храната во овој студентски дом.

  Фотографијата што кружеше на социјалните мрежи

  „Појадокот е ист како лани, претежно салама, сирење или кашкавал и еднаш неделно пилешка чорба“, вели студентка која ја испрати фотографијата до редакцијата на Радио МОФ.

  Во однос на разновидноста на послужената храна таа вели: „Во месец септември имаше подобрување, овој месец пак има барем три видови на манџи за ручек, но притоа една е нова т.е. од денес, другите се вртат со денови додека не се потрошат. За пример претходната недела, покрај другото имаше боранија 4 дена по ред“.

  Со ова не се согласува директорот на Државниот студентски центар, под чија закрила е „Стив Наумов“. Атанас Бојчев за Радио МОФ вели дека станува збор за лага и дезинформација.

  Бојчев појасни дека за ручек имаат три врсти на избор, за вечерва две, а за доручек само еден бидејќи студентите не го јаделе.

  „Ниту 20 отсто од студентите не го јадат [појадокот] и сега да правиме трошок е навистина недомаќински“, смета Бојчев.

  Сега, вели тој, секојдневно се готви.

  „Тоа што било порано, што правеле претходните структури, не знам. Но, јас ви тврдам најодговорно дека секој ден се готви. Јадењето што ќе остане, се фрла, не заостанува ништо за наредниот ден, не се подгрева, ниту пак се разводнува. И секојдневно е различно, нема повторување на јадење. Камиони на секој саат и половина одат и се враќаат со храна зготвена за да биде топла“, изјави тој.

  Студентите со години наназад реагираат за лошиот квалитет на храната во студентските домови. Бојчев посочува дека сите поплаки и жалби во однос на исхраната може првично да ги упатуваат до Советот на станари.

  „Кога студентот доаѓа во Советот за станари да се пожали дека не е задоволен за исхраната, оттаму било претстедателот или членот, има обврска да дојде кај шефот/управникот за исхраната или шефот на кујната за да ургира. На крај, се доаѓа кај мене, кога не може да се реши со нив“, вели тој.

  Конкретно за студентскиот дом „Стив Наумов“, студентите за каков било проблем треба да се обратат до претседател на Советот, Кирил Манасиев.

  Студенти реагираат и дека додека тие јадат леб и салама, вработените пред нив се „гоштевале“ со пици. Сепак, Бојчев појаснува:

  „Вистината е следна – сите вработени во студентските домови имаат право на оброк. Но, бидејќи во кујната се почнати сериозни реновирања затоа што е руинирано се, немале каде да седнат да јадат. Купен е нивен леб, не се пици, туку парчиња леб потпечени во рерна со салама. Со ништо студентите не се оштетени, не е ниту нивна саламата, ниту нивниот леб“, тврди Бојчев.

  Тој вели дека денес го посетил студентскиот дом, за да ја провери ситуацијата.

  Емилија Петреска

  *Активностите се финансирани и се спроведуваат во партнерство со Фондација Отворено општество – Македонија

 • Studentët në “Stiv” reagojnë për ushqimin e mëngjesit, drejtori thotë të ankohen te Këshilli i banuesve

  24/10/2017 LAJME, ARSIM

  Një cope djathë, sallamë, vezë të zier dhe bukë është mëngjesi të cilin studentët pothuajse çdo ditë e kanë në konviktin studentor “Stiv Naumov” në Shkup.  Të revoltuar nga ajo që nuk kanë zgjidhje më të madhe, student dje ndau një fotografi nga mëngjesi i tij në Facebook.  Kjo, shkaktoi një sërë komente në lidhje me cilësinë e ushqimit në këtë konvikt studentor.

  Fotografia që qarkullonte në rrjetet sociale

  “Mëngjesi është i njëjti si vjet, zakonisht sallamë, djathë ose kaçkavall dhe një here në javë çorbë pule”, thotë student i cili e dërgoi fotografinë në redaksinë e Radio MOF.

  Në lidhje me llojllojshmërinë e ushqimit që shërbehet ajo thotë: “Gjatë muajin shtator kishte përmirësim, këtë muaj nga ana tjetër ka të paktën tre lloje të gjellëve për drekë, por njëra është e re, e sotshme, të tjerat rrotullohen me ditë derisa nuk harxhohen.  Për shembull javën e kaluar, përveç tjerave kishte borani 4 ditë me radhë.”

  Me këtë nuk pajtohet drejtori i Qendrës Shtetërore Studentore, nën ombrellën e të cilit është “Stiv Naumov”.  Atanas Bojçev për Radio MOF thotë se bëhet fjalë për gënjeshtër dhe dezinformatë.

  Bojçev sqaroi se për drekë kanë tre lloje për zgjedhje, për darkë dy, ndërsa për mëngjes vetëm një sepse studentët nuk e hanë.

  “As 20% e studentëve nuk e hanë (mëngjesin) dhe tani të bëjmë shpenzim është vërtet punë pa nikoqirllëk”, konsideron Bojçev.

  Tani, thotë ai, për ditë gatuhet.

  “Ajo që ka qenë më parë, çfarë kanë bërë strukturat e kaluara, nuk e di. Por, unë ju pohoj me përgjegjësi se për ditë gatuhet.  Ushqimi që do të ngelë, hidhet, nuk ngel asgjë për ditën tjetër, nuk ngrohet përsëri, as nuk hollohet me ujë.  Dhe për ditë ndryshon, nuk ka ushqim që përsëritet.  Kamionë me ushqim në çdo një orë e gjysmë shkojnë dhe kthehen, që ushqimi të jetë i ngrohtë”, deklaroi ai.

  Studentët me vite me radhë reagojnë për cilësinë e keqe të ushqimit në konviktet studentore.  Bojçev sugjeron se të gjitha ankesat në lidhje me ushqimin mund ti adresohen fillimisht Këshillit të banorëve.

  “Kur vjen studenti në Këshillin për banorë të ankohet se nuk është i kënaqur me ushqimin, së këndejmi cili do qoftë kryetari ose anëtari, kanë për obligim të shkojnë te shefi / drejtuesi për ushqimin ose shefi i kuzhinës që të reagojnë.  Në fund, gjithçka vjen tek unë, kur nuk mund të zgjidhet me ata”, thotë ai.

  Konkretisht për konviktin studentor “Stiv Naumov”, studentët për çfarë do lloj problem duhet ti drejtohen kryetarit të Këshillit, Kirill Manasiev.

  Studentët reagojnë edhe për atë se, përderisa ata hanë bukë dhe sallamë, të punësuarit para tyre janë “gostitur” me pica. Megjithatë, Bojçev sqaron:

  “E vërteta është si vijon – të gjithë të punësuarit në konviktin studentor kanë të drejtë për shujtë.  Por, për shkak se në kuzhinë kanë filluar rinovime serioze për shkak se gjithçka është e shkatërruar, nuk kanë pasur ku të ulen të hanë.  Kanë blerë bukën e tyre, nuk janë pica, por copë bukë të pjekura në furë me sallamë. Nuk janë dëmtuar studentët me asgjë, as sallama as buka nuk është e tyre”, pohon Bojçev.

  Ai thotë se sot e ka vizituar konviktin studentor, për ta kontrolluar situatën.

   

  Emilija Petreska

  * Aktivitetet financohen dhe realizohen në partneritet me Fondacionin Shoqëri e Hapur  – Maqedoni