Студенти: СПУКМ сака да ги фалсификува изборите за да може да се избере нов ректор

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Студентскиот парламент на Универзитетот „Св. Кирил и Методи“ се обидува да ги фалсификува студентските избори со цел да се стекне со легитимитет за да може да избере нов ректор, обвини студентската иницијатива, составена од повеќе студентски и младински организации. Неколку студенти денеска влегоа во просториите на Студентскиот парламент за да го достават барањето со кое повикуваат да запре постапката за избор на нов претседател на СПУКМ. Присутен беше и сегашниот веде-претседател Кирил Спировски со кој имаа вербална расправија.

  „За повеќе информации да се обратите до Изборната комисија, затоа што таа има надлежност“, беа зборовите кои ги повторуваше Спировски кога студентите поставуваа прашања во врска со кратките рокови и правилникот на организацијата.

  „Академскиот календар што го одобрува Сенатот вели дека втората испитна сесија се одржува од 16 мај до 15 јуни 2016 година. Универзитетот повторно се реактивира на 15 август, со третата испитна сесија. Тоа значи дека Спировски со својот нелигитимен и нелегален Парламент се обидува да направи фалсификат на изборите, односно во корист на изборот на ректор, којшто нема да може да биде избран без студентските претставници. Вакво однесување е крајно недозволиво и е срамно и скандалозно, особено ако се работи за најстариот универзитет во земјата“, рече студентката Ивана Туфегџиќ, која додаде дека правилникот на организацијата, на кој се повикува Спировски не е достапен за јавноста, а според информациите што ги добиле од Централниот регистар воопшто не бил ни доставен.

  Студентката иницијатива бара СПУКМ да го запре процесот за избор на нов претседател и ги повикаа ректорот и Универзитетскиот Сенат да се вклучат во решавање на проблемот. Тие сметаат дека е неправедно да се избира нов претседател на студентската организација во период кога голем дел од студентите се во странство, или се вратиле во своите градови.

  „Точно е дека УКИМ нема надлежност за мешање во студентското организирање Но, овде станува збор за груба злоупотреба на студентското организирање, на правата предвидени во статутот на УКИМ и воедно, претставува груба злоупотреба и фалсификат на студентската волја“, нагласи Туфегџиќ.

  Горјан Атанасов, претседател на Студентскиот парламент при Факултетот за драмски уметности вели дека на нивниот факултет не стигнало известување за распишување на избори.

  „Реалниот рок којшто тие го дозволуваат со нивниот оглас е во рамки од три до четири дена за воопшто да можат да се соберат тие потписи. Станува збор за преку 3 илјади потписи којшто треба да бидат собрани, или потврда од 30 пратеници од Парламентот на СПУКМ, или од пет матични факултети на универзитетот. Бидејќи знаеме дека оваа институција е целосно корумпирана и компромитирана, самите сме свесни дека тоа нема да биде дозволено од институциите и телата внатре во самиот Студентски парламент, а бидејќи ни преостанува само да ги собериме потписите, овој рок воопшто не дозволува тоа да се случи“, вели Атанасов.

  Претходно, Спировски за Радио МОФ изјави дека според интерните прописи на организацијата, изборите се одржуваат најрано 20 дена од нивното распишување. За него, овие избори се регуларни, бидејќи се одржуваат во рамки на академската година.

  „Студентскиот парламент ги распиша изборите за претседател, согласно статутот и правните акти на организацијата. Јавниот повик трае од десетти до 19 јуни, разгледувањето на кандитатурите ќе биде на 20 јуни, ќе има и изборна кампања  која ќе трае од 21 јуни до 28 јуни. На 29 јуни ќе има изборен молк, а датата на одржување на изборите ќе биде на 30 јуни, што значи ќе се случи во академската година“, рече Спировски.

  На прашањето зошто дури сега се одржуваат избори, откако последните избори се одржаа дури во 2012 година, тој кусо одговори:

  „Тоа не е моја одлука, тоа е одлука на Собранието. Во Собранието се претставници на студентските парламенти, делегирани од студентските парламенти“.

  Студентските избори се горлива тема која секоја академска година се актуелизира. Во 2014 година, илјадници студенти протестираа во повеќе градови, меѓудругото, за избор на легитимни студентски претставници.

  Одлуката за распишување на изборите доаѓа откако сегашниот ректор на УКИМ Велимир Стојковски се согласи на средба со студентската иницијатива од повеќе студентски организации, која побара да разговара за нелигитимноста на студентските претставници. Средбата треба да се одржи утре напладне. Претходно, кандидатите за избор на нов ректор се изјаснија дека нема да прифатат победа на изборите, доколку се избрани со нелигитимни студентски претставници.

  Емилија Петреска

 • Studentë: PSUKM, do ti falsifikojë zgjedhjet që të mund të zgjedhë rektor të ri

  Parlamenti Studentor i Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi”, përpiqet ti falsifikojë zgjedhjet studentore me qëllim të fitojë legjitimitet që të mund të zgjedhë rektor të ri, akuzoi iniciativa studentore, e përbërë nga më tepër organizata studentore dhe rinore.  Disa studentë sot hynë në lokalet e Parlamentit Studentor që të paraqesin kërkesë me të cilën bëjnë thirrje të ndërpritet procedura për zgjedhjen e kryetarit të ri të PSUKM.  Ishte i pranishëm edhe kryetari aktual – ushtrues detyre Kirill Spirovski me të cilin zhvilluan debat verbal.

  “Për më tepër informata ti drejtoheni Komisionit Zgjedhor, sepse ajo ka kompetencë”, ishin fjalët të cilat i përsëriste Spirovski, kur studentët shtronin pyetje në lidhje me afatet e shkurta dhe rregulloren për organizim.

  “Kalendari akademik të cilin e miraton Senati, thotë se sesioni i dytë i provimeve mbahet nga 16 maj deri më 15 qershor 2016. Universiteti përsëri riaktivizohet më 15 gusht, me sesionin e tretë të provimeve.  Kjo do të thotë se Spirovski me Parlamentin e tij jo legjitim dhe jo legal, përpiqet të falsifikojë zgjedhjet, respektivisht në dobi të zgjedhjes së rektorit, i cili nuk do të mund të zgjidhet pa përfaqësues të studentëve. Sjellja e tillë është skajshmërish e pa tolerueshme dhe e turpshme dhe skandaloze, në veçanti nëse bëhet fjalë për universitetin më të vjetër në shtet”, tha studentja Ivana Tufegxhiq, e cila shtoi se rregullorja e organizimit, së cilës i referohet Spirovski nuk është e qasshme për publikun, ndërsa sipas informatave të cilat i kanë marrë nga Regjistri Qendror, aspak as që është dorëzuar.

  Iniciativa studentore kërkon PSUKM, të ndërpritet procesi i zgjedhjes së kryetarit të ri dhe i bën thirrje rektorit dhe Senatit të Universitetit të përfshihen në zgjidhjen e problemit.  Ata konsiderojnë se nuk është e drejtë të zgjidhet kryetar i organizatës studentore gjatë periudhës kur pjesa më e madhe e studentëve janë jashtë shtetit ose janë kthyer në qytetet e tyre.

  “Është e saktë se UKM nuk ka kompetencë të përzihet në organizmin studentor, por, këtu bëhet fjalë për keqpërdorim të ashpër të organizimit studentor, të të drejtave të parashikuara në statutin e UKM dhe njëkohësisht, paraqet keqpërdorim të ashpër dhe falsifikim të vullnetit studentor”, theksoi Tufegxhiq.

  Gorjan Atanasov, kryetari i Parlamentit Studentor pranë Fakultetit të Arteve Dramaturgjike, thotë se në fakultetin e tyre nuk ka arritur njoftim për shpalljen e zgjedhjeve.

  “Afati real të cilin ata e lejojnë me shpalljen  e tyre është në kuadër të tre deri në katër ditë që të mund të mblidhen nënshkrime.  Bëhet fjalë për mbi 3 mijë nënshkrime të cilat duhet të grumbullohen ose vërtetim nga 30 deputetë të Parlamentit të PSUKM ose nga pesë fakultete amë të universitetit.  Sepse e dimë se ky institucion është tërësisht i korruptuar, vetë jemi të vetëdijshëm se kjo nuk do të lejohet nga institucionet dhe trupat brenda vetë Parlamentit Studentor, ndërsa për shkak se na ngel vetëm ti mbledhim nënshkrimet ky afat aspak nuk lejon kjo të ndodhë”, thotë Atanasov.

  Paraprakisht, Spirovski për Radio MOF deklaroi se sipas rregullave të brendshme të organizatës, zgjedhjet mbahen më së herëti 20 ditë nga dita e shpalljes së tyre.  Për të, këto zgjedhje janë rregullare sepse mbahen në kuadër të vitit akademik.

  “Parlamenti Studentor i shpall zgjedhjet për kryetar, në pajtim me statutin dhe aktet juridike të organizatës. Thirrja publike zgjat nga dhjetë deri më 19 qershor, shqyrtimi i kandidaturave do të bëhet më 20 qershor, do të ketë edhe fushatë zgjedhore e cila do të zgjatë nga 21 qershor deri më 28 qershor. Më 29 qershor do të jetë heshtje zgjedhore, ndërsa data e mbajtjes të zgjedhjeve do të jetë 30 qe3rshor, që do të thotë do të ndodhë gjatë vitit akademik”, tha Spirovski.

  Në pyetjen pse deri ta mbahen zgjedhjet, mbasi të fundit u mbajtën në vitin 2012, shkurt u përgjigj:

  “Ky nuk është vendimi im, ky është vendim i Kuvendit.  Në Kuvend janë përfaqësues të parlamenteve studentore, të deleguara nga parlamentet studentore”.

  Zgjedhjet studentore janë temë e hidhur e cila aktualizohet çdo vit akademik.  Gjatë vitit 2014, mijëra studentë protestuan në më shumë qytete, ndër të tjerat edhe për zgjedhjen e përfaqësuesve studentor legjitim.

  Vendimi për shpalljen e zgjedhjeve vjen mbasi rektori aktual i UKM Velimir Stojakovski u pajtua согласи  të takohet me iniciativën studentore të më shumë organizatave studentore  e cila kërkon të bisedojë në lidhje me përfaqësuesit studentor jo legjitim.  Takimi duhet të mbahet nesër pas dite. Paraprakisht, kandidatët për zgjedhjen e rektorit të ri u deklaruan  изјаснија  se nuk do të pranojnë fitore në zgjedhjet, nëse zgjidhen me përfaqësues studentor jo legjitim.

  Emilija Petreska