Стипендии за 300 ученици со попреченост преку проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“

Фондацијата за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“ во соработка со Здружението за промоција и развој на инклузивно општество „Инклузива“ и Здружението за давање услуги на лицата со попреченост „Хендимак“, започнаа со спроведување на Проектот „Биди ИН, биди ИНклузивен, биди ИНклудиран“.

Како дел од Проектот во оваа учебна година ќе се доделат стипендии на 300 ученици со попреченост. Висината на месечната стипендија е 50 евра во денарска противвредност, а бројот на месеци во кои ќе се доделуваат стипендии ќе зависи од времетраењето на училишната годината според препораките од Министерството за образование и наука. Задржувањето на стипендијата во следната учебна година зависи од редовноста на ученикот во училиште и успешниот премин во следното одделение, со што договорите за стипендирање ќе бидат продолжени и за следната учебна година.

За таа цел Фондацијата „Чекор по чекор“ на својата интернет страница www.stepbystep.org.mk (на македонски и на албански јазик) објави оглас на кој до 30 септември 2020 г. ќе можат да аплицираат сите родители/старатели на деца со попреченост запишани во I или II одделение во основните училишта. За дополнителни информации, заинтересираните можат да се обратат на 072-307-326 или на: stipendii@stepbystep.org.mk.

Освен програмата за стипендирање на ученици со попреченост во почетните одделенија, како дел од проектот ќе се спроведат и следните активности:

  • кампањи за подигање на свеста и промовирање на важноста на инклузивното образование,
  • подобрување на капацитетите на вработените во основните училишта за градење инклузивни образовни средини,
  • подобрување на поддршката и пристапноста до и во училиштата за учениците со попреченост, и
  • обезбедување туторска поддршка за ученици со попреченост вклучени во образовниот процес.

Проектот се реализира во соработка со Министерството за образование и наука и Бирото за развој на образованието, а е финансиран од Европската Унија и ќе трае од 01.09.2020 до 31.08.2023. Тој има за цел да обезбеди целосна и рамноправна вклученост на децата со попреченост во редовните основни училишта, кои прераснуваат во институции отворени и пристапни за сите деца и посветени кон обезбедување квалитетно образование.