Стапуваат на сила препораки и мерки за справување со аерозагадувањето во Тетово, Куманово и Кавадарци

Откако е надминат прагот за алармирање за ПМ10 честички во Тетово, Куманово и Кавадарци, од Министерството за животна средина и просторно планирање информираат дека стапуваат на сила препораки и мерки за справување со аерозагадувањето во овие градови.

Според податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиенталниот воздух и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, во текот на два последоватени денови, загадувањето во овие три града надминало 175 mg/m3.

Па така, МЖСПП во соработка со Министерството за здравство се должни да препорачаат на сите правни субјекти (работодавци) да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронична астма, прележан миокарден инфаркт или мозочен удар, без разлика на возраста, со препорака на матичен лекар.

Потоа, да препорачаат на сите правни субјекти (работодавци) да го реорганизираат работното време и лицата кои работат на отворено да работат од 11:00 до 17:00 часот, но и да не се организираат спортски натпревари и други културни манифестации на отворено. Покрај ова, да се обезбедат услови за зголемени активности на службите за итна медицинска помош, домашна посета и патронажна служба.

„Владата на Република Северна Македонија да ги задолжи сите органи на државна управа, агенциите, фондовите, бироата, заводите, јавните претпријатијата и АД во државна сопственост, како и на Единиците на локална самоуправа да ја намалат (до 50%) употребата на службените возила. Да обезбеди ограничување на работите на градежните објекти. Министерство за труд и социјална политика во соработка со Црвениот крст, Здравствениот дом и Единиците за локална самоуправа (ЕЛС) да обезбедат прифатилишта за  сместување на  бездомници. Да дадат поддршка на стари осамени лица преку организирани посети. Министерството за здравство да ја задолжи Службата за итна медицинска помош да доставува Информација до ИЈЗ за број на повици (според дијагноза/код на МКБ10, пол, возраст, место на живеење/општина), за времетраењето на епизодата на алармантно загадување на воздухот на дневна основа се до завршување на епизодата и една недела по завршувањето“, стои во одлуката.

Во однос на Државниот инспекторат за животна средина, препораките се да започне со вршење на зачестена контрола на Инсталациите кои што поседуваат А – ИСКЗ дозвола, да спроведе контролни мерења на емисиите на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух со акредитирана лабораторија со цел да се утврди дали се применуваат пропишаните услови/мерки во Дозволата по однос на емисиите во воздух.

Министерството за животна средина и просторно планирање, пак да подготви и достави препорака до Инсталациите коишто поседуваат А – ИСКЗ дозвола, за намалување на капацитетот на производство (до 50 %) со што од оваа мерка ќе бидат исклучени инсталациите кои што произведуваат топлинска или електрична енергија.

ЕЛС се должни да ги спроведат мерките пропишани во краткорочните планови или краткорочните мерки донесени на Советите на општините.