Советот на Центар дискутираше, но не донесе одлука за распишување архитектонски конкурс за „Треска“

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • По неколкучасовна дискусија, Советот на Општина Центар на 41. седница не донесе заклучок по точката на дневен ред која се однесуваше на разгледување на Граѓанската иницијатива за распишување архитектонско-урбанистички конкурс за локацијата на поранешната фабрика „Треска“.

  На седницата беше сопштено дека Граѓанската иницијатива за само еден ден со петиција собрала потписи на 300 граѓани. Дел од советниците реагираа дека потписите мора да се собираат преку Државната изборна комисија.

  Точката беше ставена дополнително да се разгледува на следното продолежние на седницата. На самиот нејзин почеток денеска, не помина барањето на дел од советниците, „Треска“, да се стави како точка погоре на дневниот ред на седницата.

  Инаку, Иницијативата ја застапуваат граѓани организирани во различни заедници, колективи, невладини организации, но и професионалци и експерти за овие теми. Градоначалникот на Општина Центар, Саша Богдановиќ, истакна дека ја поддржува иницијативата.

  Деталниот урбанистички план за локацијата моментално е ставен под мораториум од Општина Центар. Според него, на локацијата на поранешната фабрика ќе треба да никнат десетици нови згради.

  На оваа тема беше посветен дел од денешниот Мегафон на Радио МОФ, кој може да го слушнете на плеерот во продолжение:

  М.К.

 • Këshilli i Qendrës diskutoi, por nuk morri vendim për shpalljen e konkursit arkitektonik për “Treska”

  Pas diskutimit që zgjati disa orë, Këshilli i Komunës Qendër ne mbledhjen e 41-të, nuk nxori konkluza për pikën në rend të ditës në lidhje me shqyrtimin e Iniciativës qytetare për shpalljen e  konkursit arkitektonik – urbanisitik për lokacionin e ish fabrikës “Treska”.

  Ne mbledhje u njoftua se Iniciativa qytetare për vetëm një ditë me peticion ka mbledhur nënshkrime nga 300 qytetarë.  Një pjesë e këshilltarëve reaguan se nënshkrimet duhet të mblidhen nëpërmjet Komisionit Shtetëror Zgjedhor.

  Pika u vendos si plotësuese, të shqyrtohet në vazhdimin e ardhshëm të seancës.  Në fillim të seancës, sot, nuk kaloi kërkesa e një pjese të këshilltarëve “Treska” të vendoset si pikë më lartë në rend të ditës në seancë.

  Për ndryshe, Iniciativën e përfaqësojnë qytetarë të organizuar në komunitete të ndryshme, kolektive, organizata jo qytetare, por edhe profesionistë dhe ekspertë për këto tema.  Kryetari  komunës Qendër, Sasha Bogdanoviq, theksoi se e mbështet iniciativën.

  Plani i detajuar urbanistik për lokacionin për momentin është vënë në moratorium nga Komuna Qendër.  Sipas tij, në lokacionin e ish fabrikës do të duhet të mbijnë dhjetëra ndërtesa të reja.

  Kësaj teme i është kushtuar një pjesë e Megafonit të sotëm të Radio MOF, të cilin mund ta dëgjoni në pleerin në vijim:

   

  M.K.