Со тоалетна хартија кон Уставниот суд – трет протест за одбрана на Уставот

 • Стотици граѓани и активисти денеска пред Уставниот суд по трет пат побараа оставка на судиите кои гласаа за преиспитување на уставноста на законот, кој забранува претседателот да помилува лица осудени за изборен криминал.

  „Нема да ви помине“, „Партиска држава“, „Оставка“, скандираа граѓаните, обвинувајќи ги судиите дека работат по „диктат на тефтерчето“ и дека ја заштитуваат владејачката партија, а не Уставот. Протестот беше мирен, а пред зградата симболично беше оставена тоалетна хартија „за да се исчисти Усраниот суд“, појаснија демонстрантите.

  „Овде сме денес да им кажеме на петте уставни судии дека тие се најголемиот срам за македонскиот народ и Република Македонија. Сметам дека ова нема да помине без актерите на ова дело да бидат казнети“, изјави Боре Крстев, граѓанин од Велес.

  Од граѓанската иницијатива „Ајде“ доставија и писмо до судот. Потсетија и дека ќе протестираат сѐ додека петте судии не поднесат оставка.

  „Оваа шуплива фасада изградена со милионите на граѓаните, од кои повеќето се украдени, позади себе крие незнаење, некомпетентност, сервилност и послушност кон оние кои ги инсталираа овие судии. Уставниот суд, кој е одраз на волјата на граѓаните, мора да реши поинаку“, вели Петрит Сарачини, активист и новинар.

  Уставниот суд одлуката за преиспитување на уставноста на Законот од 2009 година, со кој се забранува амнестирање осуденици за тешки дела како изборен криминал, педофилија или трговија со дрога ја донесе со 5 гласа „за“ и 4 гласа „против“. Својот глас за спорната одлука го дадоа судиите Елена Гошева, Никола Ивановски, Владимир Стојаноски, Вангелина Маркудова и Јован Јосифовски.

  Иницијативата е спротивна на Уставот на РМ, но и на Извештајот на Прибе за изборните манипулации, потсетуваат активистите.

  С.Т.

 • Me letër higjienike në drejtim të Gjykatës Kushtetuese – protesta e tretë në mbrojtje të Kushtetutës

  Qindra qytetarë dhe aktivistë u mblodhën sot për të tretën herë të kërkojnë dorëheqjen e gjykatësve të cilët votuan për ri shqyrtimin e kushtetutshmërisë të ligjit, i cili ndalon presidenti të amnistojë persona të dënuar për krim zgjedhor.

  “Nuk do tu kalojë”, “Shtet partiak”, “Dorëheqje”,-  brohoritën qytetarët, duke akuzuar gjykatësit se punojnë nën “diktatin e defterit” dhe se e mbrojnë partinë qeveritare dhe jo Kushtetutën. Protesta ishte e qetë, ndërsa para godinës në mënyrë simbolike lanë letër higjienike “që të pastrohet Gjykata e menderosur”, sqaruan demonstruesit.

  “Sot jemi këtu, tu tregojmë pesë gjykatësve se ata janë turpi më i madh i popullit maqedonas dhe Republikës së Maqedonisë. Mendoj se kjo nuk do të kalojë pa u dënuar aktorët e kësaj vepre.” deklaroi Bore Krstev, qytetar nga Velesi.

  Nga Iniciativa qytetare “Ajde” paraqitën edhe letër në Gjykatë. Përkujtuan edhe për atë se do të protestojnë deri sa gjykata nuk jep dorëheqje.

  “Kjo fasadë e zbrazët e ndërtuar me milionat e qytetarëve, prej të cilëve shumica e parave janë vjedhur, mbrapa vetes fsheh injorancë, jo kompetencë, servilitet dhe dëgjueshmëri, ndaj atyre të cilët I kanë instaluar këta gjykatës. Gjykata Kushtetuese, e cila është reflektim i vullnetit të qytetarëve, duhet të vendosë në mënyrë më ndryshe”, thotë Petrit Saraçini, Aktivist dhe gazetar.

  Gjykata Kushtetuese Vendimin për ri shqyrtimin e kushtetutshmërisë së Ligjit të vitit 2009, me të cilin ndalohet amnistia e të dënuarve për vepra të rënda si krim zgjedhor, pedofili ose tregti me drogë e miratuan me 5 vota “pro” dhe 4 vota “kundër”. Votën e tyre pro, në lidhje me vendimin kontestues e dhanë gjykatësit Elena Gosheva, NikollaIvanovski, VlladimirStojanovski, VangelinaMarkudova dhe JovanJosifovski.

  Iniciativa është në kundërshtim me Kushtetutën e RM-së, por edhe me Raportin e Pribej-j për manipulime zgjedhore, përkujtojnë  aktivistët.

  S.T.