Синдикатите бараат зачувување на работните места со новите владини антикризни мерки

Откако беше најавено дека Владата го дизајнира петтиот пакет антикризни мерки кои би требало да започнат да се реализираат од февруари од Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ) потенцираат дека тој треба да им помогне на работниците, претпријатијата и јавните служби да ја преживеат кризата.

Синдикатите предлагаат мерки кои треба да бидат насочени кон зачувување на работните места, а во меѓувреме мерките треба да заштитат од невработеност и загуба на приходи и да се ублажат финансиските загуби.

Меѓу дел од предлозите на ССМ се да продолжи субвенционирањето на платите, но таа да се исплажа директно на сметките на работниците, 100% надоместок на плата за отсуство од работа поради Ковид-19, како и спроведување јавни набавки исклучиво од домашни компании.

Во продолжение ви ги пренесуваме четирите одделни мерки кои ги предлагаат од ССМ:

1. Владата да обезбеди финансиска помош и поддршка за компаниите кои нема да можат да ги обавуваат деловните потфати заради вирусот или ќе ги обавуваат со значително намален обем, првенствено и исклучиво за обезбедување на средства за плата на работниците. ССМ бара субвенционирањето на плата како мерка да продолжи онаму каде што производството е намалено како што тоа е утврдено и со четвртиот пакет на мерки, но да се исплаќа директно на сметките на работниците што се покажа како повеќе од потребно поради повторната злоупотреба на средствата од финансиската поддршка за исплата на платите на работниците обезбедена од Владата, со оглед на тоа што и по 5-ти пат, газди, оставија работници без никаква егзистенција, а за тоа земаа средства од Државата. Дополнително, еден од главните услови за добивање на финансиска поддршка да биде враќање на работниците кои биле испуштени од работа, а исто така и задолжително да биде по користењето на мерката работодавачите кои добиле финансиска поддршка за исплата на плати да ги задржат односно да нема отпуштање на работниците најмалку 3 месеци по завршување на мерката.

2. Сметаме дека работниците кои користеа мерки како хронично болните, бремени жени, чување на дете до 10 години, треба да бидат исплатени во висина нивната плата, без нејзино намалување, а истовремено да се води грижа и за мајките кои користеле породилно отсуство, а им престанал договорот за вработување по било кој основ и истите да имаат право на платено на породилно отсуство.

3. ССМ повторно предлага надоместокот на плата за отсуството од работа поради зараза од Ковид- 19, изолација и само изолација поради изложеност на Ковид- 19 да изнесува 100% од основицата утврдена со закон.

Нагласуваме дека Сојузот на синдикатите на Македонија смета дека во Правилникот за листа на професионалните болести како професионална болест треба да се смета заразата со Ковид- 19, не само за здравствените работници, туку и за работниците од други дејности и вработени во институции на работни места каде е можен контакт и изложеност на Ковид- 19.“, а Министерството за труд и социјална политика да предложи предлог Законско решение или предлог решение во Правилникот во најскоро време.

4. Насочување кон спроведување на јавни набавки од страна на Државните органи, исклучиво од домашните компании кои не отпуштиле неосновано работници и не злоупотребиле од финансиската поддршка за исплата на платите.

ССМ, поаѓајќи од тоа што националните и светските компетентни институции укажуваат дека оваа нова нормалност предизвикана од Ковид – 19 ќе трае подолг период и во иднина, очекува покрај мерките за субвенционирање и помош, Владата да преземе поголем ангажман за обезбедување на нови инвестиции од домашно и странско потекло и да обезбеди економски мерки за поефикасно прилагодување на компаниите за продолжување на економските потфати со цел да се обезбедат реални и одржливи работни места и обезбедување на егзистенција за сите граѓани.

Исто така, бараме Владата да води грижа, финансиската поддршка и инвестициите да се обезбедуваат за компании кои ги почитуваа Законите и Колективните договори, кои немаат злоупотребено средства од финансиската поддршка од Државата и кои имаат неосновано отпуштено работници, како и да се задолжат компаниите кои ќе добијат од финансиската поддршка и инвестициите задолжително да ги вратат работниците на кои им го прекинале работниот однос.

Предлагаме еден од условите за обезбедување на финансиска поддршка и инвестиции од страна на Државата да биде синдикалното организирање во компанијата, за да можеме и ние како претставници на работниците да гарантираме и да го контролираме користењето на средствата, покрај другото за плата и социјална сигурност на работниците.