Школски прибор за 145 ученици собрани преку иницијативата на тетовска активистка

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Вкупно 145 ученички ранци ќе се наполнат со школски прибор собран преку иницијативата „Овој септември, ранецот полн“ на активистката од Тетово Рита Бехадини.

  Од иницијативата посочуваат дека ранците биле делени на семејствата кои се во лоша економска состојба од Тетово и Теарце.

  Поради тоа што имало поголема количина на моливи, гуми, острилки и тетратки, тие ќе бидат поделени во разни училишта.

  Според пресметките, еден школски ранец чини околу 2.500 денари. Вкупно донацијата изнесува 362.500 денари, или околу 6.000 евра, без да се пресметаат и преостанатите средства што се наменети за училиштата.

  12 школски ранци биле донирани и на деца од училиштето „Лирија“ во велешкото село Јаболчиште.

  Собирањето на школските материјали започна на 15-ти август. За 10 дена, граѓаните имaa можност да донираат школски материјали на повеќе локации во Тетово. Радио МОФ пишуваше повеќе за оваа иницијатива на линкот во продолжение.

  Активистка од Тетово собира училишен прибор за сиромашните ученици

 • Material shkollor për 145 nxënës janë mbledhur nëpërmjet iniciativës së aktivistes tetovare

  Gjithsej 145 çanta për nxënës do të mbushen me material shkollor nëpërmjet iniciativës “Shtatori këtë mot, me çantën plot” së aktivistes nga Tetova, Rita Behadini.

  Nga iniciativa thonë se çantat u janë shpërndarë familjeve Tetova dhe Tearca, të cilat janë në gjendje të vështirë ekonomike.

  Për shkak se ka pasur shumë lapsa, goma, mprehëse dhe fletore, ato do të shpërndahen në shkolla të ndryshme.

  Sipas përllogaritjeve, një çantë për shkollë kushton rreth 2.500 denarë.  Donacioni në total kap shifrën prej 362.500 denarë ose rretj 6.000 euro, pa u llogaritur edhe mjetet të tjera të nevojshme për shkollë.

  12 çanta për shkollë u janë dhënë donacion edhe fëmijëve të shkollës “Liria” në fshatin e Velesit, Jabollçishtë.

  Mbledhja e materialit shkollor, filloi më datë 15 gusht.  Për 10 ditë, qytetarët kishin mundësi të donojnë material shkollor në më shumë lokacione në Tetovë.  Radio MOF raportoi më tepër në lidhje me këtë iniciativë në linkun në vijim.

  Активистка од Тетово собира училишен прибор за сиромашните ученици