Радио МОФ слави Хекса Мега Роденден

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Шест години дел од медиумскиот простор, шест години гласни на улиците, шест години гласот на младите, шест години на мисија за секој во Македонија да има место каде ќе се слушне неговиот глас. Шест години Радио МОФ! Во тоа име, одлучивме да славиме дури шест дена – секој ден „на различен фронт“.

  Од 17 до 22 февруари, прославете со нас на некој од настаните кои ги организиравме токму за вас – публиката, пријателите, слушателите. Во знакот на бројот 6 програмата е следна:

  17.02. // 15:00 – 21:00 // www.radiomof.mk
  BABY GOT BACK // ОТВОРЕНА ПРОГРАМА РАДИО МОФ
  Шест часа отворено студио на Радио МОФ: омилените песни и сетови, во комбинација со разговор со водителите на некои од нашите програмски и музички емисии.
  15:00 – 15:45 Герила Радио b2b Мегафон
  16:00 – 16:45 Временски патници b2b ЦК Ќоше
  17:00 – 17:45 Јас сум Цако b2b Акустик стрим
  18:00 – 18:45 Поларис b2b Хип Хоп Манија
  19:00 – 19:45 Ивана Низам b2b Радио CODA
  20:00 – 20:45 Регенерација b2b Секси Маало

  18.02. // 16:00 – 18:00 // Јавна соба
  ОТВОРЕНО ПРЕДАВАЊЕ: „КАКО ДА (НЕ) ПРАВИШ ПРОПАГАНДА“ // Јасмина Јакимова, уредник во Радио МОФ
  Целта на предавањето е учесниците да научат како да ја препознаат пропагандата во медиумите и критички да ги анализираат медиумските објави. Преку анализирање текстови, видеа, фотографии и интерактивни вежби, учесниците ќе можат директно да се запознаат со начинот на кој функционира пропагандата, со можностите за изместување на фокусот при известување за настани, како и со нејзината употреба во македонските медиуми.
  Бројот на учесници е ограничен, a учеството е бесплатно. Обуката ќе се одвива на македонски јазик и ќе ja спроведат новинари од Радио МОФ.

  Настанот е организиран со намера да ја зголеми медиумската писменост кај младите, како и свеста за влијанието на медиумите во јавноста. Сите заинтересирани треба да аплицираат на овој линк:https://goo.gl/Kn4onN или да се појават на самото предавање.

  19.02. // 12:00 – 22:00 // СЦ Дуња
  ФИЛМСКА (ПРО)АКЦИЈА // Проекција на филмови
  Филмски маратон со малку поинаков мотив – активизам, борба со системот, транзиција, приказни за „луѓето против Човекот“. Селектори на роденденската филмска програма се СЦ Дуња, а наша задача е да ве осипеме со пуканки!
  12:00 – 13:45 Weekend (1967)
  14:00 – 16:00 Throw Away Your Books, Rally in the Streets (1971)
  16:30 – 18:00 Mother (1926)
  18:30 – 20:30 Mandela: Long Walk to Freedom (2013)
  21:00 – 22:50 Land and Freedom (1995)
  23:00 – 00:15 Battleship Potemkin (1925)

  20.02. // 18:00 – 20:00 // Излет Кафе
  СЕКОЈ ДЕН ВО 6! // Панел дискусија
  Како настануваат граѓанските иницијативи, зошто се значајни за едно здраво и демократско општество? Како да опстојат и да се изборат за својата цел, во состојба кога власта нема слух за проблемите на граѓаните? Зошто сега, во време кога граѓаните на Македонија се замолчувани повеќе од кога и да е, е значајно да не згаснат?

  Токму ова ќе биде темата на разговор на панел дискусијата „Секој ден во 6!“, на која ќе се потсетиме на протестите и иницијативите кои изникнаа во изминатите години, преку искуствата на луѓето кои беа најгласни на улиците.

  Говорници ќе бидат: Артан Садику (Солидарност), Александар Донев (Протестирам), Кристина Озимец (Правда за Кежо), Исмет Шабановиќ (Средношколски и Студентски Пленум), Филип Јовановски (Го сакам ГТЦ), Слободан Михајловски (Ние сме Карпош 4). Модератор на дискусијата ќе биде Даниел Евросимоски, новинар од Радио МОФ.

  21.02. // 21:00 – 23:00 // МКЦ Бифе
  ПРВА ЧИТАЧКА ПРОБА // Интимен разговор и дискусија
  Разговор за активизмот преку уметност. Како театарот може да биде платформа за пренесување на социјална и општествена порака? Како да се продолжи да се твори без цензура и замолчување, кога системот го налага спротивното.

  22.02. // 18:00 – 00:00 // Радио Бар
  ХЕКСА РОДЕНДЕН // Журка
  Нема многу да објаснуваме, роденден не е роденден ако не си направиме журка! Затоа ве покануваме заедно да се дружиме и да ги прославиме 6-те години на Радио МОФ. Ние ќе ви поклониме тројца диџеи од Радио МОФ, Јанко, Ивана и Петар, а Радио Бар во роденденското пакетче ги спакува Ивана Драгшиќ, Бодан Јамакоски и Еми Ермилова! Распоредот е следен:
  18:00 – 19:00 Јан Ко Нен
  19:00 – 20:00 Ивана Низам
  20:00 – 21:00 Петар Антевски
  21:00 – 22:00 Еми Ермилова
  22:00 – 23:00 Бодан Јамакоски
  23:00 – 00:00 Ивана Драгшиќ

 • Radio MOF: Heksa Mega ditëlindje

  Gjashtë vjet pjesë e hapësirës së mediave, gjashtë vjet të zëshëm në rrugë, gjashtë vjet zëri i të rinjve, gjashtë vjet në mision që secili në Maqedoni të ketë vend ku do të dëgjohet zëri i tij.  Gjashtë vjet Radio MOF! Në emër të kësaj, vendosëm të kremtojmë madje gjashtë vjet – çdo ditë “në front të ndryshëm”.  Nga ora 17 deri në ora 22 shkurt, kremtoni me ne në ndonjë nga evenimentet të cilat i organizuam pikërisht për ju- publikun, miqtë, dëgjuesit.  Në shenjën e numrit 6 programi është si vijon:

  17.02. // 15:00 – 21:00 // www.radiomof.mk

  BABY GOT BACK// PROGRAM I HAPUR I RADIO MOF

  Gjashtë orë studio e hapur e Radio MOF: këngët e pëlqyera dhe setet, në kombinim me bisedë me udhëheqësit e emisionit në ndonjë nga emisionet tona programore dhe muzikore.

  15:00 – 15:45 Gerila Radio b2b Megafon

  16:00 – 16:45 Udhëtarë kohorë b2b CK Qoshe

  17:00 – 17:45 Unë jam Cako b2b Akustik strim

  18:00 – 18:45 Polaris b2b Hip Hop Mani

  19:00 – 19:45 Ivana Nizam b2b Radio CODA

  20:00 – 20:45 Regjenerim b2b Seksi Maallo

   

  18.02. // 16:00 – 18:00 // Javna soba

  LIGJËRATË E HAPUR : “SI TË (MOS) BËSH PROPAGANDË” // Jasmina Jakimova, redaktore në Radio MOF

  Qëllimi i ligjëratës është pjesëmarrësit të mësojnë si të identifikojnë propagandën në media dhe në mënyrë kritike të analizojnë publikimet në media.  Nëpërmjet analizës së teksteve, videove, fotografive dhe ushtrimeve interaktive, pjesëmarrësit do të kenë mundësi në mënyrë të drejtpërdrejtë të njoftohen me mënyrën se si funksionon propaganda, me mundësitë për zhvendosjen e fokusit gjatë raportimit për ngjarje, si dhe me përdorimin e saj në mediat maqedonase.

  Numri i pjesëmarrësve është i kufizuar, ndërsa pjesëmarrja është pa pagesë.  Trajnimi do të realizohet në gjuhën maqedonase dhe do ta realizojnë gazetarë të Radio MOF.

  Evenimenti është organizuar me qëllim që të rrisë edukimin në media te të rinjtë, si dhe vetëdijen në lidhje me ndikimin e mediave në publik.

  Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë në këtë link: https://goo.gl/Kn4onN ose vetëm të paraqiten gjatë ligjëratës.

   

  19.02. // 12:00 – 22:00 // SC Dunja

  (PRO) AKSION FILMIK // projektim i filmave

  Maratonë e filmave me motiv pak më ndryshe -aktivizëm, luftë me sistemin. tranzicion, tregime për “njerëzit kundër Njeriut”. Seleksionues të programit filmik për ditëlindjen janë SC Dunja, ndërsa detyra jonë është t’ju mbulojmë me kokoshka!

  12:00 – 13:45 Weekend (1967)

  14:00 – 16:00 Throw Away Your Books, Rally in the Streets (1971)

  16:30 – 18:00 Mother (1926)

  18:30 – 20:30 Mandela: Long Walk to Freedom (2013)

  21:00 – 22:50 Land and Freedom (1995)

  23:00 – 00:15 Battleship Potemkin (1925)

   

  20.02. // 18:00 – 20:00 // Izlet kafe

  ÇDO DITË NË 6!// Panel diskutim  

  Si krijohen iniciativat qytetare, pse janë me rëndësi për një shoqëri të shëndetshme dhe demokratike? Si të mbijetojnë dhe të luftojnë për qëllimin e tyre, në gjendje kur pushteti nuk ka sens për problemet e qytetarëve?  Pse tani, në kohën kur qytetarët e Maqedonisë janë të detyruar të heshtin më shumë se kur do qoftë, është me rëndësi të mos shuhen?

  Pikërisht kjo do të jetë temë e bisedës në panel diskutimin “Çdo ditë në 6!”, ku do të përkujtojmë protestat dhe iniciativat të cilat mbinë vitet e kaluara, nëpërmjet përvojave të njerëzve të cilit ishin më të zëshëm në rrugët.

  Diskutues do të jenë: Artan Sadiku (Solidarnost), Aleksandar Donev (Protestiroj), Kristina Ozimec (Drejtësi për Kezho), Ismet Shabanoviq (Plenumi i gjimnazistëve dhe studentëve), Filip Jovanovski ( E dua QTQ), Sllobodan Mihajllovski ( Ne jemi Karposh 4). Moderator i diskutimit do të jetë Daniell Evrosimoski, gazetar i Radio MOF.

   

  21.02. // 21:00 – 23:00 // MKC Bife

  PROVA E PARË PËR LEXIM// Bisedë intime dhe diskutim

  Bisedë për aktivizmin nëpërmjet artit.  Si teatri mund të jetë platformë për transmetimin e mesazhit social dhe shoqëror?  Si të vazhdohet të krijohet pa censurë dhe heshtje, kur sistemi e imponon të kundërtën.

   

  22.02. // 18:00 – 00:00 // Radio Bar

  HEKSA DITËLINDJE // Aheng

  Nuk do të sqarojmë shumë, ditëlindja nuk është ditëlindje nëse nuk bëjmë aheng!  Prandaj ju ftojmë së bashku të shoqërohemi dhe të kremtojmë 6 vitet e Radio MOF. Ne do tu dhurojmë tre dixhejë të Radio MOF, Janko, Ivana dhe Petar, ndërsa Radio Bar, në pakon e ditëlindjes i ka paketuar Ivana Dragshiq, Bodan Jamakoski dhe Emi Ermilova! Orari është si vijon:

  18:00 – 19:00 Jan Ko Nen

  19:00 – 20:00 Ivana Nizam

  20:00 – 21:00 Petar Antevski

  21:00 – 22:00 Emi Ermillova

  22:00 – 23:00 Bodan Jamakoski

  23:00 – 00:00 Ivana Dragshiq