Радио МОФ организира конкурс и го наградува твојот #ОдличенПроект

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Радио МОФ организира награден конкурс за најдобра фото-приказна на тема „Пресечи лента на твојот #ОдличенПроект“.

  Право на учество имаат сите граѓани кои ќе ни достават фотографија со некој напуштен, заборавен, руиниран или неискористен јавен простор со потенцијал за креативен зафат (јавна локација, запуштен објект и сл.). Заедно со таа фотографија, Ваша цел е дополнително преку текст да дадете своја идеја – визија како да се уреди и заживее тој простор.

  Односно, преку текстот да замислите свој #ОдличенПроект (парк, културно или урбано катче, нов образовен објект, цветна градина, станбен блок, социјален центар, дрворед, платформа, вертикална инсталација, креативни светилки итн..). Нема ограничување на идеи за исполнување на просторот од фотографијата!

  Ако активизмот и граѓанската свест се раѓаат на локално ниво, тогаш граѓаните се одговорни и должни да бидат дел од процесот на социјално-културно „пркнување“ на околината.

  Затоа, Ве поттикнуваме да се ангажирате и преку испратените фогографија + текст да оставите личен белег, одржливо и функционално решение. Со тоа, ќе учестувате во создавање на сопствена идеална околина, а притоа да тргнете од проблемите во соседството, маалото, градот, каде почнува дејствувањето на заедницата и настануваат прогресивни проекти.

  konkurs odlicen proekt

  Вашата фото-приказна треба да содржи 1 фотографија со 1 текст. Фотографиите не треба да бидат поголеми од 20 мегабајти, а текстот треба да биде напишан на македонски јазик, најмногу до 25 редови во Ворд.

  Најдобрата фото-приказна текст ќе ја бираат нашите читатели и комисијата од Радио МОФ. Пристигнатите апликации ќе бидат објавени во посебна рубрика на Радио МОФ, каде ќе може да се гласа за нив.

  Фото-приказните треба да се испраќаат со име и презиме или под псевдоним, заедно со телефонски број на info@radiomof.mk, а со назнака за „Награден конкурс за #ОдличенПроект“.

  Конкурсот се отвора денеска (16 септември), а краен рок за испраќање на фотографиите и текстовите е 27 септември, до полноќ. Гласањето се отвора на 28 септември, а трае до 1 октомври, напладне.

  Најдобрата фото-приказна како награда ќе добие мобилен телефон Huawei P8 Lite, за второто место е предвиден HDD External 2.5″ 1TB USB 3.0 Western Digital MyPassport, додека третопласираното дело ќе биде наградено со Power Bank Platinet Portable for Smartphone and Tablet 13000mAh (сите се прикажани сликите подолу).

  Со конкурост, Радио МОФ ја затвора кампањата #Одличен проект, во чиј фокус изминатово лето беа теми за уметност, активизам, будење на граѓанската свест, слобода на изразување.

  Повикот е отворен и спроведен од Радио МОФ, а поддржан од National Endowment for Democracy.

   

  Прва награда – Huawei P8 Lite

  Втора награда – HDD External 2.5″ 1TB USB 3.0 Western Digital MyPassport

  pmpb13bbl

  Трета награда – Power Bank Platinet Portable for Smartphone and Tablet 13000mAh

  Доколку имате било какви прашања можете слободно да ни се обратите на info@radiomof.mkФејсбук  или Твитер.

 • Radio MOF organizon konkurs shpërblyes për fotografi – storje më të mirë, me temë “Pri shiritin e tëndit #ProjektiShkëlqyer”.

  Të drejtë për pjesëmarrje kanë të gjithë qytetarët të cilët do të na paraqesin fotografi me ndonjë hapësirë publike të lënë pas dore, të shkatërruar ose që nuk shfrytëzohet, me potencial për intervenim kreativ ( lokacion publik, objekt i lënë pas dore dhe ngjashëm).  Bashkë me fotografinë, qëllimi Juaj plotësues është nëpërmjet tekstit të jepni idenë tuaj – vizionin se si të rregullohet dhe të ringjallet ajo hapësirë.

  Respektivisht, nëpërmjet tekstit të imagjinoni tuajin #ProjektiShkëlqyer ( park, vend kulturor ose urban, objekt të ri arsimor, kopsht me lule, bllok banesor, qendër sociale, park me drurë, platformë, instilacione vertikale, drita kreative, etj.). Nuk  kufizohen idetë për plotësimin e hapësirës të fotografuar!

  Nëse aktivizmi dhe vetëdija qytetare lindin në nivel lokal, atëherë qytetarët janë përgjegjës dhe të obliguar të jenë pjesë e procesit të “rimëkëmbjes”  sociale – kulturore të rrethinës.

  Prandaj, Ju bëjmë thirrje të angazhoheni edhe nëpërmjet fotografive të dërguara + tekstit të lindi shenjën tuaj personale, zgjidhje të qëndrueshme dhe funksionale.  Me këtë, do të merrni pjesë në krijimin e rrethinës tuaj ideale, ndërsa gjatë kësaj të filloni nga problemet me fqinjët, mëhalla, qyteti, ku fillon veprimi i komunitetit dhe krijohen projekte progresive.

  konkurs odlicen proekt

  Foto – storja juaj duhet të përmbajë 1 fotografi me 1 tekst.  Fotografitë nuk duhet të jenë më të mëdha se 20 megabajtë, ndërsa teksti dihet të jetë i shkruar në gjuhën maqedonase, më së shumti, 25 reshta në Word.

  Tekstin më të mirë të foto – storjes, do ta zgjedhin lexuesit tanë dhe komisioni i Radio MOF.  Aplikacionet e arritura do të publikohen në rubrikë të veçantë të Radio MOF, ku do të mund të votohet për të njëjtat.

  Foto – storjet, duhet të dërgohen me emër dhe mbiemër ose me pseudonim, së bashku me numër telefoni në info@radiomof.mk, ndërsa me shënim për “Konkursin shpërblyes për @ProjektiShkëlqyer”.

  Konkursi do të hapet sot (16 shtator) ndërsa afati përfundimtar për dërgimin e teksteve është 27 shtator deri në mesnatë. Votimi hapet më 28 shtator, ndërsa do të zgjasë deri më 1 tetor, në mesditë.

  Foto – storja më e mirë si shpërblim do të fitojë telefon celular Huawei P8 Lite (fotografia më lartë), për vendin e dytë është parashikuar HDD External 2.5″ 1TB USB 3.0 Western Digital MyPassport, ndërsa për veprën e shpërblyer me vend të tretë do të ketë shpërblim Power Bank Platinet Portable for Smartphone and Tablet 13000mAh.

  Me konkursin, Radio MOF e mbyll fushatën #Projekt i shkëlqyer , në fokusin e të cilit verën e kaluar ishin temat si arti, aktivizmi, zgjimi i vetëdijes qytetare, liria e të shprehurit.

  Thirrja është e hapur dhe realizohet nga Radio MOF, ndërsa mbështetet nga National Endowment for Democracy.

  p8liteblack_2

  Huawei P8 Lite

  wdbzfp0010bbk_1

  HDD External 2.5″ 1TB USB 3.0 Western Digital MyPassport

  pmpb13bbl

  Power Bank Platinet Portable for Smartphone and Tablet 13000mAh

  Nëse keni pyetje, mund të na drejtoheni lirisht në info@radiomof.mk, Facebook ose Twitter.