Радио МОФ ги бара своите нови водители!

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Радио МОФ ги бара сите млади ентузијасти кои сакаат да креираат радио содржини на теми кои им се ним важни.

  Дали сакаш да бидеш водител на Радио МОФ? Дали имаш идеја за програмска или музичка емисија? Дали сакаш да го искажеш своето мислење гласно, да се забавуваш низ работа, да се дружиш и да учиш од новинарите на Радио МОФ?

  Радио МОФ нуди можност за сите млади луѓе кои имаат желба да пренесат нови знаења и искуства за своето хоби, за музиката што ја слушаат, настаните кои ги организираат и посетуваат, за оние кои не престануваат да зборуваат, но знаат да слушаат и за сите оние кои храбро би седнале зад микрофонот во студио.

  Темата на емисијата ја избирате вие: култура, поп – култура, технологија, музика, филм, гејминг, наука, образование, екологија, човекови права. Изборот е ваш :)

  Обврски на авторите на новите емисии:

  – емисиите треба да бидат ваше авторско дело;

  – ангажманот околу емисијата ќе биде ваш волонтерски труд;

  – ваша обврска ќе биде спремањето содржина, канењето на гости и водењето на емисијата

  Радио МОФ ќе обезбеди:

  – техничка поддршка за снимањата;

  – менторство во креирање на содржината;

  – промоција на емисијата.

  Сите пријавените кандидати ќе бидат повикани на средба, а за избраните ќе биде организирана и обука за радио водители. Повикот за радио водители на емисии на Радио МОФ е отворен за сите млади луѓе, по возраст и дух, а пријавувањето за врши со пополнување на формуларот на ОВОЈ ЛИНК. При пријавувањето може да биде формиран тим од двајца или повеќе водители.

  Краен рок за испраќање на апликациите е понеделник, 17-ти септември 2018 година.

  Повеќе инфо на 02/3132 692

  info@radiomof.mk

  Лице за контакт: Фари Хисени

 • Radio MOF kërkon udhëheqësit e saj të rinj!

  Radio MOF kërkon të gjithë të rinjtë entuziast të cilët dëshirojnë të krijojnë përmbajtje për temat që janë të rëndësishme për ta.

  A dëshiron të jesh udhëheqës emisioni në Radio MOF? Ke ide për emision muzikor ose programues? Dëshiron të shprehësh mendimin tënd zëshëm, të argëtohesh në punë, të shoqërohesh dhe të mësosh nga gazetarët e Radio MOF-it?

  Radio MOF ofron mundësi për të gjithë të rinjtë të cilët kanë dëshirë të përcjellin njohuri dhe përvoja të reja mbi hobin e tyre, për muzikën të cilën e ndëgjojnë, ngjarjet që i organizojnë dhe i vizitojnë, për të rinjtë të cilët nuk ndalin së foluri, por dijnë të ndëgjojnë dhe për të gjithë ata të cilët me plot guxim do të uleshin prapa mikrofonit në studio.

  Temën e emisionit e zgjedhni vetë: kulturë, pop-kulturë, teknologji, muzikë, film, gaming, shkencë, arsim, ekologji, të drejtat e njeriut. Zgjedhja është e juaja J

  Detyrimet e autorëve të emisioneve të reja:

  • Emisionet duhet të jenë vepër e autorit
  • Angazhimi juaj mbi emisionin është veprim i juaj vullnetar
  • Detyrim i juaj është të përgatisni përmbajtjen, të ftoni mysafir dhe të udhëheqni emisionin

  Radio MOF do të siguroj:

  • Përkrahje teknike të xhirimeve
  • Mentorim në krijimin e përmbajtjes
  • Promovim të emisionit

  Gjithë kandidatët e paraqitur do të ftohen në takim, ndërsa për të përzgjedhurit do të organizohet trajnim për radio udhëheqës. Thirrja për udhëheqës të emisioneve në Radio MOF është e hapur për të gjithë të rinjtë, me vjet dhe shpirt, ndërsa paraqitja përfundon me mbushjen e formularit në KËTË LINK. Pas paraqitjes mund të formohet një ekip me dy ose më tepër udhëheqës.
  Afati për të aplikuar është i hapur deri të hënën, 17 shtator 2018.

  Më tepër info në 02/3132 692
  info@radiomof.mk

  Person për kontakt: Fari Hiseni